B Nông nghip và Phát trin nông thôn cho biết, mc x pht đi vi hành vi s dng cht cm trong chăn nuôi và hành vi giết m đng vt, sơ chế, chế biến sn phm đng vt cha cht cm s dng trong chăn nuôi ca ch cơ s giết m và ch lô gia súc còn thp, chưa đ sc răn đe cũng như chưa hp lý.

Mt khác, Bộ luật Hình sự 2015 được Quc hi thông qua, có hiu lc k t ngày 01/07/2016 đã có nhng đim mi v vic s dng cht cm trong chăn nuôi cn phi sa đi, b sung đ đm bo phù hp vi quy đnh ca B lut Hình s 2015.

Do đó, B Nông nghip và Phát trin nông thôn đang d tho Ngh đnh sa đi, b sung mt s điu ca Ngh đnh s 119/2013/NĐ-CP, ngày 09/10/2013, quy đnh v x pht vi phm hành chính trong lĩnh vc thú y, ging vt nuôi, thc ăn chăn nuôi. Trong đó, B Nông nghip và Phát trin nông thôn đ xut sa đi, b sung quy đnh x pht vi phm v s dng cht cm trong chăn nuôi, đưa nước vào đng vt trước/sau khi giết m, theo hướng x pht nng hơn quy đnh hin hành.

C th, B Nông nghip và Phát trin nông thôn đ xut pht tin t 15triu-20 triu đng đi vi hành vi vi phm giết m đng vt, sơ chế, chế biến sn phm đng vt cha cht cm s dng trong chăn nuôi (quy đnh hin hành là 10 triu-15 triu);

Pht tin bng 80%-100% tng giá tr đng vt vi phm ti thi đim vi phm, nhưng s tin pht ti đa không quá 100.000.000 đng đi vi hành vi vi phm s dng cht cm trong chăn nuôi nông h, nhưng chưa to dư lượng vượt ngưỡng cho phép trong sn phm;

Pht tin bng 100%-120% tng giá tr đng vt vi phm ti thi đim vi phm, nhưng s tin pht ti đa không quá 100.000.000 đng đi vi hành vi vi phm s dng cht cm trong chăn nuôi trang tri h, nhưng chưa to dư lượng vượt ngưỡng cho phép trong sn phm;

Bên cnh đó, pht tin t 10 triu-15 triu đng đi vi hành vi vi phm kinh doanh mi loi sn phm thc ăn chăn nuôi không có trong Danh mc thc ăn chăn nuôi được phép lưu hành ti Vit Nam hoc không có văn bn cho phép ca cơ quan nhà nước có thm quyn.

Ngoài ra, hành vi đưa nước vào đng vt trước, sau khi giết m theo giá tr đng vt cũng được B đ ngh sa đi mc x pht theo hướng pht theo giá tr đng vt, sn phm đng vt.

Theo đó, pht tin bng 40%-60% tng giá tr đng vt ti thi đim vi phm đi vi hành vi vi phm c tình đưa nước hoc cht khác vào đng vt trước và sau khi giết m nhưng s tin pht ti đa không quá 50 triu đng./.