Ti Hi ngh, ông Hoàng Văn Thng, Th trưởng B Nông nghip và Phát trin Nông thôn, Phó Trưởng ban Thường trc Ban Ch đo Trung ương v phòng, chng thiên tai, cho biết: do nh hưởng ca hin tượng El Nino và biến đi khí hu, tình hình thi tiết và thiên tai t đu năm nay din biến tht thường và cc đoan gây nhiu hu qu nng n trong các nước khu vc Đông Nam Á.

Riêng ti Vit Nam, t tháng 03/2015 đã xy ra mưa lũ ln trái mùa ti 03 tnh min Trung, đnh lũ ca mt s sông lên trên mc báo đng 3, rét bt thường Sapa, nng nóng gay gt xy ra trên din rng và kéo dài khu vc Bc b và Trung b, hn hán nghiêm trng ti Nam Trung b, giông lc đc bit ln ti TP. Hà Ni, mưa lch s v cường sut ti Sơn La sau bão s 1 ti Qung Ninh vào cui tháng 07, đu tháng 08, st l b sông, b bin, đc bit là ti Đng bng sông Cu Long, xâm nhp mn sm hơn và sâu hơn so vi cùng kỳ đã gây nh hưởng ln đến đi sng và sn xut ca người dân.

V con s thit hi, ông Hoàng Văn Thng cho biết: Tính sơ b, thit hi t đu năm 2015 đến nay do thiên tai gây ra là 98 người chết, 18 người mt tích, 112 người b thương, trên 1.130 ngôi nhà b sp, cun trôi. Bên cnh đó còn có nhng thit hi nghiêm trng v nông - lâm -thy sn, ước tính hàng nghìn t đng… Tng thit hi v tài sn khong 5.465 t đng.

Ti tnh Bình Thun, Phó Ch tch UBND tnh Huỳnh Thanh Cnh cho biết, do nh hưởng ca hin tượng El Nino và tác đng ca biến đi khí hu, cùng mùa mưa năm 2014 kết thúc sm, đã gây nên tình hình khô hn, thiếu nước trên din rng ca Tnh. Thit hi do thiên tai gây ra trong 08 tháng đu năm trên đa bàn Tnh đã làm 03 người chết, mt tích, 263 căn nhà b sp, tc mái… Tng giá tr thit hi toàn Tnh khong 22.124,12 triu đng. Bên cnh đó, trong 08 tháng đu năm, trên bin đã xy ra 77 v tai nn, s c

Đi din Tp đoàn Công nghip Than - Khoáng sn Vit Nam cũng cho biết, trn mưa lũ lch s Qung Ninh va qua đã gây thit hi nng nn cho Tp đoàn. Hin nay, ước thit hi vt cht trc tiếp khong trên 1.200 t đng; thit hi ln nht là khôi phc đường lò 455 t đng, sa cha thiết b 250 t đng…

Theo đánh giá ca Ban Ch đo Trung ương v phòng, chng thiên tai, nhng din biến bt thường ca thiên tai, vic phòng nga và khc phc hu qu đã bc l nhiu đim bt cp, như: vic xây dng phương án ng phó tương ng vi các cp thiên tai ti mt s đa phương còn nhiu khó khăn, chưa sát thc tế; h thng thoát nước nhiu đô th còn chưa đm bo; công tác cu nn, cu h còn chưa kp thi; công tác d báo, cnh báo thiên tai còn hn chế

Đến nay, mi ch có 20 tnh, thành ph quyết đnh thành lp và hot đng qu phòng chng thiên tai…

Đánh giá v nhng bt cp, B Xây dng cũng cho rng, qua kim tra mt s đa phương thc tế cho thy, chính quyn đa phương vn cp phép xây dng cho dân vùng ngp lt, nguy cơ st l; Dân vùng núi t phát xây dng các vùng d xy ra thiên tai…

Ch đo Hi ngh, Phó Th tướng Hoàng Trung Hi kết lun, qua nhng đánh giá, phân tích v tình hình biến đi khí hu, biến đng v thi tiết, cn cp bách xây dng các kế hoch, gii pháp đ ng phó tt hơn vi tình trng cc đoan và bt thường ca thi tiết.

Trong thi gian ti, Phó Th tướng yêu cu các ngành, các cp cn nâng cao cht lượng v công tác d báo và xây dng các phương án phòng chng thiên tai. Đc bit, các đa phương phi làm tt công tác chun b trước mùa mưa lũ, tránh ý thc ch quan, bt cn dn đến nhng thit hi v người và tài sn.

Các đoàn công tác tăng cường ch đo, kim tra công tác ng phó vi mưa lũ ti các vùng d xy ra st l, ngp lt, vùng núi, vùng đng bào dân tc thiếu thông tin cnh báo. Các đa phương, đơn v cn ch đng xây dng phương án ng phó vi mưa lũ mt cách linh hot, sáng to và phù hp vi din biến ca mưa bão, s c trên tng đa bàn; phi hp cht ch vi các lc lượng trong công tác tìm kiếm cu nn.

Phó Th tướng Hoàng Trung Hi cũng lưu ý nhng trường hp áp thp nhit đi và bão hình thành trên bin đông là nhng trường hp nguy him nht và phi được báo đng nhanh nht đến vi bà con ngư dân bám bin. Vì vy, lãnh đo các cp và chính quyn đa phương cn phi tăng cường các bin pháp đ đm bo an toàn tuyt đi cho ngư dân trong mùa mưa bão./.