Dự thảo Luật đã được trình Quốc hội thảo luận lần đầu tiên vào kỳ họp Quốc hội thứ 2, tháng 10/2016. Tuy nhiên, sau nhiều phiên thảo luận, đã có rất nhiều ý kiến về dự thảo Luật. Theo đó, Ủy ban Kinh tế đã phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu và chỉnh lý dự thảo Luật. So với Dự thảo trình Quốc hội tại Kỳ họp Quốc hội tháng 10/2016, Dự thảo mới được công bố ngày 22/02/2017 lấy ý kiến lần này có một số điểm sửa đổi, như sau:

Th nht, D tho Lut đã tiếp thu theo hướng phù hp vi ch trương ca Đng, Nhà nước v đi mi mô hình tăng trưởng. Theo đó, D tho Lut thiết kế h tr cơ bn cho tt c các doanh nghip nh và va (8 ni dung); h tr theo mc tiêu có chn lc, trng đim theo đnh hướng chuyn đi mô hình tăng trưởng và tái cơ cu nn kinh tế, góp phn thúc đy tăng trưởng, nâng cao năng lc cnh tranh và t ch nn kinh tế.

Th hai, thiết kế theo hướng tuân th nguyên tc th trường, h tr có thi hn giúp doanh nghip nh và va n đnh sn xut, kinh doanh v: tiếp cn tín dng, h tr thuế, h tr mt bng sn xut, h tr doanh nghip nh và va theo mc tiêu.

Th ba, D tho đưa ra các phương án h tr có chn lc, có trng tâm, trng đim. Đi vi ni dung này, D tho Lut chnh sa các chương trình trng tâm trước đây, không còn t “chương trình” trong D tho Lut. Do đó, các ni dung h tr doanh nghip nh và va s theo mc tiêu và đưa ra các nguyên tc to s linh hot cho Chính ph d hướng dn, d thc hin.

Th tư, D tho Lut đã thiết kế các phương án đ phù hp vi kh năng cân đi ngun lc h tr, thu hp đi tượng h tr có trng tâm trng đim.

Th năm, D tho rà soát đ đm bo thng nht trong h thng pháp lut như: Lut Ngân sách Nhà nước, Lut Đt đai; Lut Đu thu; Lut Thuế Thu nhp doanh nghip; Lut Đu tư

Th sáu, quy đnh rõ hơn đi tượng, điu kin, ni dung h tr; làm rõ ch th thc hin h tr và giao trách nhim cho các b, ngành liên quan và đa phương, bo đm vic trin khai Lut.

Th by, tăng tính kh thi ca D tho Lut. Các ni dung h tr được c th hóa ti các điu, khon giao Chính ph quy đnh chi tiết, góp phn làm tăng tính kh thi ca Lut như 4 ngh đnh hướng dn Lut, gm: Ngh đnh hướng dn mt s điu ca Lut H tr doanh nghip nh và va; Ngh đnh v t chc và hot đng ca Qu bo lãnh tín dng; Ngh đnh v t chc và hot đng ca Qu Phát doanh nghip nh và va; Ngh đnh v t chc và hot đng ca Qu Đu tư Khi nghip sáng to./.

D tho Lut ln này gm 4 chương, 40 điu. Trong đó: Chương 1: Nhng quy đnh chung; Chương 1: Ni dung h tr doanh nghip nh và va; Chương 3: Qun lý nhà nước và trách nhim h tr doanh nghip nho và va; Chương 4: Điu khon thi hành.