Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị, KKT cửa khẩu Đồng Đăng- Lạng Sơn
Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị, KKT cửa khẩu Đồng Đăng- Lạng Sơn

Năm 2021 hoạt động quản lý nhà nước tại KKT cửa khẩu được Ban Quản lý KKT cửa khẩu Đồng Đăng- Lạng Sơn tích cực triển khai thực hiện đồng bộ và hiệu quả trên các lĩnh vực hoạt động. Cùng với đó, công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại KKT cửa khẩu đã đạt được những kết quả tốt đẹp. Mặc dù hoạt động trên địa bàn có nhiều cửa khẩu thông thương với Trung Quốc nên công tác kiểm soát dịch bệnh tương tối khó khăn, phức tạp. Song với tinh thần quyết tâm vượt khó, cố gắng nỗ lực không ngừng, Ban Quản lý đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp thiết thực phòng chống dịch bệnh Covid-19 và đẩy mạnh công tác hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư và doanh nghiệp. Do đó, sau khi dịch bệnh đã được kiểm soát, hoạt động đầu tư, kinh doanh tại các cửa khẩu nhanh chóng quay trở lại trạng thái bình thường, đảm bảo an toàn sức khỏe cho người lao động, nhà đầu tư và nhân dân trên địa bàn; đồng thời đẩy mạnh hoạt động phát triển kinh tế tại các cửa khẩu nói riêng và kinh tế, xã hội trên địa bàn Tỉnh nói chung.

Thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quản lý nhà nước

Toàn cảnh cửa khẩu Hữu Nghị- KKT của khẩu Đồng Đăng,  tỉnh Lạng Sơn
Xe hàng tại cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị, KKT của khẩu Đồng Đăng- Lạng Sơn

Công tác cải cách hành chính, đặc biệt là cải cách các thủ tục hành chính được Ban Quản lý chú trọng đẩy mạnh. Hiện nay Ban Quản lý triển khai 40 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền, trong đó: Triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với 26/40 thủ tục hành chính.

Nhằm hoàn thiện bộ máy quản lý hành chính năng động, hiệu lực và hiệu quả, Ban luôn quan tâm thường xuyên đến công tác kiện toàn tổ chức bộ máy. Hiện Ban đã xây dựng trình UBND tỉnh phê duyệt Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý; Sửa đổi chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy của Trung tâm Quản lý cửa khẩu. Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Quyết định 12/2017/QĐ-UBND ngày 13/4/2017 của UBND Tỉnh ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước giữa Ban Quản lý với các sở, ban, ngành, UBND các huyện và thành phố Lạng Sơn.

Cùng với đó, công tác thanh tra, kiểm tra, quản lý tài chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí được thực hiện theo đúng quy định. Công tác thi đua khen thưởng được triển khai rộng khắp toàn đơn vị và tại các KCN, KKT nhằm tạo khí thế và động lực để toàn thể cán bộ công chức, viên chức và người lao động Ban Quản lý cũng như các doanh nghiệp KCN, KKT hăng say cống hiến hết mình cho nhiệm vụ phát triển chung của toàn đơn vị và sự phát triển vững mạnh của các KCN, KKT.

Năm 2021 Ban Quản lý KKT cửa khẩu Đồng Đăng- Lạng Sơn đã hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước trong các lĩnh vực, trong đó có 05 nhiệm vụ trọng tâm sau:

(1) Tham mưu cho UBND Tỉnh ban hành Kế hoạch/Chương trình về tiếp tục tập trung phát triển nhanh kinh tế cửa khẩu, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Tỉnh.

(2) Thực hiện vai trò đầu mối triển khai Đề án Thí điểm nhập khẩu dược liệu qua cửa khẩu song phương Chi Ma sau khi được Chính phủ cho phép.

(3) Tham mưu triển khai các hoạt động phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch nội địa tại các khu vực cửa khẩu, trước hết là tại khu vực cửa khẩu Tân Thanh để triển khai các nội dung của Đề án phát triển thương mại, du lịch Tân Thanh sau khi được UBND Tỉnh phê duyệt.

(4) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và các lực lượng chức năng trong khu vực cửa khẩu; các huyện biên giới đảm bảo và nâng cao năng lực thông quan hàng hoá, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút các doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá qua địa bàn Tỉnh.

(5) Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng gắn với tổ chức, sắp xếp bộ máy các phòng, đơn vị trực thuộc để nâng cao trình độ chuyên môn và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Mặt khác, công tác quản lý đất đai, môi trường, xây dựng thường xuyên được theo dõi, quản lý sát sao. Ban thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng đi kiểm tra tình hình hoạt động thực tế cuả các đơn vị trong các KCN, KKT; đôn đốc nhắc nhở và có chế tài xử phạt đối với các đơn vị không chấp hành nghiêm thúc và đầy đủ các quy định của pháp luật trong các lĩnh vực trên.

Bên cạnh đó, công tác quản lý quy hoạch trong năm 2021 được tăng cường đẩy mạnh và có nhiều biến chuyển tích cực, với một số kết quả cụ thể: Hoàn thành và được UBND Tỉnh phê duyệt Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết cửa khẩu Chi Ma; Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu Trục trung tâm KKT cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn, tỷ lệ 1/2000; Hoàn thành phương án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng KKT cửa khẩu Đồng Đăng- Lạng Sơn, điều chỉnh tổng thể quy hoạch cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, cửa khẩu chính Chi Ma. Đã trình phê duyệt dự toán kinh phí Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu KCN Đồng Bành, tỷ lệ 1/500. Tham gia thẩm định đầy đủ về quy hoạch với các dự án trong KKT cửa khẩu và KCN trên địa bàn.

Công tác quản lý hạ tầng cửa khẩu được đặc biệt quan tâm chú trọng. Ban Quản lý tăng cường công tác đầu tư cơ sở vật chất, trồng nhiều cây xanh, chỉnh trang hạ tầng cửa khẩu khang trang, môi trường sạch đẹp, văn minh.

Công tác đối ngoại tiếp tục được duy trì và thực hiện tốt. Ban Quản lý cho biết, từ đầu năm 2021 do ảnh hưởng của dịch bệnh covid-19, nên các hoạt động đối ngoại chủ yếu là trao đổi, gặp gỡ hội đàm với các cơ quan chức năng phía Trung Quốc tại thực địa (trên đường Biên giới) để bàn bạc các biện pháp thúc đẩy thông quan hàng hóa và phòng chống dịch bệnh. Ngoài ra, Ban Quản lý còn thực hiện trao đổi thông tin hàng ngày về dịch bệnh của Tỉnh và hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa tại các cửa khẩu với Chính phủ nhân dân thị Bằng Tường để cùng thống nhất các biện pháp tiện lợi hóa thông quan.Tính đến hết tháng 12, Ban Quản lý đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng tại các cửa khẩu Hữu Nghị, Tân Thanh, Chi Ma tiến hành hội đàm 17 cuộc với Thị Bằng tường, huyện Ninh Minh, Ban Quản lý KKT cửa khẩu Ái Điểm, Ban Quản lý khu Bảo thuế tổng hợp Bằng Tường, Ban Quản lý KKT cửa khẩu Hữu Nghị Quan tại biên giới, đồng thời trao đổi gửi 33 Thư công tác với phía Trung Quốc.

Công tác tuyên truyền, xúc tiến và thu hút đầu tư là một trong các nội dung được Ban Quản lý quan tâm đẩy mạnh. Được biết Ban Quản lý thường xuyên đăng tải và cập nhật trên Trang thông tin điện tử của Ban những thông tin, sự kiện liên quan đến hoạt động đối ngoại tại khu vực cửa khẩu; công tác phối hợp quản lý và điều tiết hoạt động thông quan hàng hóa, phòng chống dịch bệnh COVID-19 để cung cấp cho các cơ quan chức năng và các nhà đầu tư nắm bắt kịp thời và an tâm về môi trường đầu tư an toàn, ổn định. Cùng với đó, Ban đã cung cấp thông tin và làm việc với nhiều cơ quan báo chí về hoạt động xuất nhập khẩu và thu hút đầu tư của KKT cửa khẩu; đồng thời phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam xây dựng phóng sự quảng bá về khu vực cửa khẩu để tuyên truyền, xúc tiến quảng bá hình ảnh tỉnh Lạng Sơn năm 2021 theo kế hoạch của UBND Tỉnh. Phối hợp với các đơn vị xây dựng chuyên đề “Khu kinh tế cửa khẩu – động lực thúc đẩy tăng trưởng” theo chỉ đạo của UBND Tỉnh.

Triển khai nhiều giải pháp phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả

Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lang Sơn Dương Xuyên Huyên cùng đoàn công tác kiểm tra thực tế phòng, chống dịch tại Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lang Sơn Dương Xuyên Huyên cùng Đoàn công tác Tỉnh kiểm tra thực tế phòng, chống dịch tại Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn

Từ đầu năm 2021, trước tình hình dịch bệnh covid-19 diễn biến phức tạp, Ban Quản lý đã triển khai kịp thời các giải pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh và xử lý linh hoạt trong mọi tình huống, góp phần đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 xâm nhập trong các KCN, KKT và giữ vững ổn định môi trường đầu tư, kinh doanh.

Một số hoạt động cụ thể được Ban Quản lý triển khai nhanh chóng, kịp thời đó là:

Ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 của Ban Quản lý; thực hiện kiện toàn tổ công tác phòng, chống dịch; chỉ đạo toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan chấp hành nghiêm túc các quy định phòng chống dịch của ngành Y tế; chủ trì, phối hợp tuyên truyền và triển khai công tác phòng chống dịch trong khu vực cửa khẩu; chỉ đạo xây dựng phương án đảm bảo hoạt động xuất nhập khẩu theo các cấp độ phòng chống dịch bệnh; hướng dẫn và chỉ đạo các đơn vị, nhà thầu thi công các dự án do Ban Quản lý làm chủ đầu tư thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch Covid-19 theo các các văn bản chỉ đạo của các cấp, bảo đảm an toàn cao nhất trong quá trình thi công; xây dựng phương án phòng chống dịch Covid-19 tại khu vực cửa khẩu ở cấp độ 3; xây dựng kế hoạch phòng chống dịch Covid-19 và các phương án xử lý khi có các trường hợp mắc Covid-19.

Tại Trụ sở Văn phòng Ban Quản lý đã chuẩn bị đầy đủ các trang thiết bị, vật tư y tế như khẩu trang y tế, nước rửa tay sát khuẩn để cung cấp cho toàn bộ cán bộ, công chức, người lao động; Thực hiện kiểm soát toàn bộ người (bao gồm cán bộ, công chức, người lao động Văn phòng Ban Quản lý và khách đến liên hệ công tác) vào và ra cơ quan, đơn vị hàng ngày. Ngoài ra yêu cầu toàn bộ công chức, viên chức, lao động Ban Quản lý thực hiện nghiêm yêu cầu 5k của Bộ Y tế; quán triệt tuyệt đối không đăng các tin bài sai lệch về dịch bệnh trên các facebook, zalo cá nhân gây hoang mang trong dư luận…

Tại Trung tâm Quản lý cửa khẩu đã trang bị đầy đủ khẩu trang y tế, nước rửa tay sát khuẩn, đo thân nhiệt cho cán bộ tại nơi làm việc; tuyên truyền, hướng dẫn các chủ hàng, lái xe, nhất là lái xe đường dài thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo đúng các văn bản chỉ đạo; cử cán bộ tham gia Đội phòng chống Covid-19, tham gia trực các Chốt dã chiến và kiểm dịch liên ngành tại các cửa khẩu.

Tại khu vực cửa khẩu, Ban Quản lý đã xây dựng các phương án phòng chống dịch theo các cấp độ để thực hiện áp dụng một cách linh hoạt với thực tế phát sinh; phối hợp với các ngành tham mưu cho Ban Chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh áp dụng đồng bộ, quyết liệt các giải pháp “Quản lý khép kín”, “xây dựng khu vực cửa khẩu xanh’’, thực hiện nghiêm việc kiểm soát đối với các lái xe, phương tiện ra vào địa bàn; duy trì và tăng cường hoạt động của các chốt dã chiến; quản lý sinh hoạt tập trung đối với toàn bộ lái xe chuyên trách; bố trí bến bãi ngoài khu vực cửa khẩu để quản lý, điều tiết phương tiện chở hàng từ nội địa trước khi vào cửa khẩu; thực hiện tốt nguyên tắc 5k; xét nghiệm PCR 03 ngày/lần đối với toàn bộ lực lượng chức năng, tổ chức, cá nhân, lái xe chuyên trách tại các khu vực cửa khẩu.

Từ tháng 7/2021, thực hiện chỉ đạo của UBND Tỉnh, theo đó giao các huyện biên giới chủ trì tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm trong công tác phòng chống dịch COVID-19 tại khu vực cửa khẩu. Ban Quản lý đã phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ đạo các huyện theo chức năng nhiệm vụ được giao; giao Trung tâm Quản lý cửa khẩu là thành viên của Ban Chỉ đạo huyện, đồng thời trực tiếp tham gia tổ công tác liên ngành phòng chống dịch tại khu vực cửa khẩu. Thực hiện kịp thời việc bố trí địa điểm, cơ sở vật chất phục vụ công tác phòng chống dịch. Công tác phòng, chống dịch tại khu vực cửa khẩu vẫn cơ bản được kiểm soát chặt chẽ để đảm bảo duy trì hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa./.