Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có Văn bản số 9481/BKHĐT-TH gửi các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Bí thư tỉnh ủy, thành ủy và Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường công tác triển khai kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022 và cập nhật kế hoạch đầu tư vốn năm 2021 trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư công.

Bộ KHĐT yêu cầu báo cáo kết quả phân bổ chi tiết Kế hoạch đầu tư công năm 2022
Giai đoạn 2016-2020, kế hoạch đầu tư công trung hạn đã thực hiện với tổng mức vốn gần 2 triệu tỷ đồng

Năm 2021 diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, là năm đầu thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) 10 năm 2021-2030 và các Kế hoạch phát triển KTXH 5 năm 2021-2025 trong bối cảnh đất nước gặp nhiều khó khăn, thách thức. Nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực, phối hợp chặt chẽ của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công đã có chuyển biến tích cực nhất là sau Hội nghị trực tuyến toàn quốc với các bộ ngành, địa phương về công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2021.

Năm 2022, là năm bản lề thực hiện các Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển KTXH 5 năm 2021-2025, Kế hoạch tài chính quốc gia và vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Để thực hiện thành công mục tiêu phát triển KTXH năm 2022 việc triển khai có hiệu quả kế hoạch đầu tư công năm 2022 có vai trò, ý nghĩa rất quan trọng, góp phần tạo năng lực sản xuất mới, thu hút đầu tư, phục hồi và phát triển KTXH.

Đầu tư công luôn được xác định là một trong những động lực quan trọng nhất để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, giai đoạn 2016-2020, kế hoạch đầu tư công trung hạn đã được thực hiện với tổng mức vốn gần 2 triệu tỷ đồng, nhưng đã góp phần huy động vốn đầu tư xã hội đạt 9,2 triệu tỷ đồng. Điều này khẳng định tính chất “vốn mồi”, dẫn dắt và lan tỏa của đồng vốn đầu tư công, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế ở mức cao của nước ta giai đoạn 5 năm qua.

Để tiếp tục dẫn dắt tăng trưởng kinh tế, đầu tư công giai đoạn 2021 - 2022 cần tập trung nâng cao chất lượng nguồn vốn đầu tư. Nghị quyết số 29/2021/QH15 về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của Quốc hội đã nêu rõ: Mục tiêu tổng quát là tiếp tục thực hiện cơ cấu lại đầu tư công và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, giảm tỉ trọng vốn đầu tư công trong tổng số vốn đầu tư toàn xã hội, phát huy vai trò dẫn dắt của đầu tư công, tăng cường thu hút các nguồn vốn đầu tư từ các khu vực kinh tế ngoài nhà nước. Nghị quyết cũng nêu rõ mục tiêu cụ thể, tổng vốn đầu tư toàn xã hội bình quân 5 năm 2021-2025 khoảng 32-34% GDP, tỉ trọng vốn đầu tư công bình quân 5 năm khoảng 16-17% tổng vốn đầu tư toàn xã hội.

Căn cứ Luật Đầu tư công và các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật, các Nghị quyết của Quốc hội, các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Văn bản 8691/BKHĐT-TH ngày 09/12/2021 về đôn đốc giải ngân năm 2021 và triển khai kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2022, trong đó đã đề nghị một số giải pháp, tiến độ liên quan đến công tác phân bổ, giải ngân kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2022 theo quy định tại Luật Đầu tư công, các Nghị quyết của Quốc hội và các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Tại văn bản, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Bí thư tỉnh ủy, thành ủy và Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm, tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc triển khai phân bổ hết kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2022 được giao trước ngày 31/12/2021 để có thể giải ngân kế hoạch đầu tư vốn năm 2022 ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm.

Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị báo cáo kết quả phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2022, cập nhật kết quả phân bổ kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2021 (bao gồm số đã điều chỉnh) của từng dự án trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư công trước ngày 10/01/2022 để làm cơ sở rà soát báo cáo phân bổ kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2022 theo quy định

Theo Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương, năm 2022, hoạt động đầu tư công sẽ tiếp tục là động lực rất quan trọng cho phục hồi tăng trưởng kinh tế đất nước. Theo đó, công tác chỉ đạo điều hành hoạt động đầu tư công năm 2022 sẽ rất quyết liệt. Việc triển khai kế hoạch đầu tư công năm 2022 phải rút kinh nghiệm từ năm 2021.

Thứ trưởng cho biết, Thủ tướng Chính phủ đã giao kế hoạch vốn năm 2022 cho các bộ, ngành, địa phương. Vấn đề còn lại nằm ở giao kế hoạch chi tiết của bộ, ngành, địa phương cho các dự án, theo quy định là trước 31/12 của năm trước năm kế hoạch. Nếu làm tốt phân bổ chi tiết vốn trước 31/12, công tác thực hiện giải ngân được hỗ trợ rất nhiều và ngay đầu năm 2022 đã có thể giải ngân, từ đó đẩy nhanh tiến độ giải ngân.

“Nghị quyết số 29/2021/QH15 của Quốc hội về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã quyết nghị rõ nguyên tắc, tiêu chí bố trí vốn, các bộ, ngành, địa phương phải nghiêm túc thực hiện. Nếu triển khai theo đúng Nghị quyết, thì cũng sẽ thúc đẩy giải ngân đầu tư công ngay từ đầu năm”, Thứ trưởng nói./.