Khắc phục những hạn chế, bất cập

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7, hôm nay (ngày 19/6), Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về dự án Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình về dự án Luật Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang nhấn mạnh sự cần thiết ban hành Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, nhằm thể chế hóa quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng về tăng cường sự lãnh đạo, quản lý về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH). Đồng thời bổ sung quy định về hoạt động CNCH đối với những sự cố, tại nạn xảy ra trong đời sống hằng ngày có tác động trực tiếp, làm hạn chế quyền con người, quyền công dân và theo quy định của Hiến pháp năm 2013 phải được quy định trong văn bản luật. Qua đó, bảo đảm cơ sở pháp lý theo đúng quy định của Hiến pháp, để lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, bảo vệ quyền con người, quyền công dân.

Bổ sung quy định mới để nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy
Theo Bộ trưởng Lương Tam Quang, việc ban hành Luật còn đáp ứng yêu cầu thực tiễn khách quan và khắc phục hạn chế, vướng mắc, bất cập của pháp luật hiện hành, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật; tăng cường công tác quản lý nhà nước về PCCC trong tình hình mới

Liên quan đến quan điểm xây dựng Luật, theo Bộ trưởng Bộ Công an, việc xây dựng Luật phải tuân thủ Hiến pháp, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ trong hệ thống pháp luật; bảo đảm các quy định của Luật được cụ thể và có tính khả thi. Đồng thời đảm bảo nguyên tắc nhà nước thống nhất quản lý về PCCC, CNCH; phân công, phân cấp gắn với trách nhiệm trong quản lý, thực hiện quy định về PCCC, CNCH; kế thừa quy định còn phù hợp, khắc phục những hạn chế, bất cập và bổ sung quy định mới để nâng cao hiệu quả công tác PCCC, CNCH đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự trong giai đoạn hiện nay và những năm tiếp theo.

Việc đảm bảo tính khả thi cho dự án Luật này là rất quan trọng trong bối cảnh tình trạng chảy nổ xảy ra trên phạm vi cả nước, đặc biệt là ở các thành phố lớn ngày càng nhiều, gây thiệt hại lớn về người và của.

Lưu ý không làm phát sinh tổ chức bộ máy

Báo cáo thẩm tra dự án Luật, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới cho biết, Ủy ban cơ bản nhất trí với bố cục của dự thảo Luật, mà Chính phủ trình, đồng thời đề nghị bổ sung đầy đủ, cụ thể hơn các quy định về hoạt động CNCH; tiếp tục rà soát, sắp xếp để bảo đảm sự cân đối, logic giữa các chương, điều của dự thảo Luật, phù hợp với mục tiêu xây dựng Luật. Ủy ban Quốc phòng và An ninh đề nghị tiếp tục nghiên cứu, thể chế đầy đủ, toàn diện và cụ thể hơn trong dự thảo Luật này các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với công tác PCCC và CNCH, rà soát kỹ các Luật có liên quan để bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật.

Về quy hoạch PCCC và CNCH, Ủy ban Quốc phòng và An ninh đề nghị Chính phủ căn cứ chủ trương của Đảng, kết hợp tổng kết thực tiễn, nghiên cứu bổ sung các quy định về quy hoạch hạ tầng PCCC trong dự thảo Luật để quy định nội dung, yêu cầu cụ thể đối với quy hoạch hạ tầng PCCC và mối quan hệ với các quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh phù hợp với pháp luật về quy hoạch, để bảo đảm tính đồng bộ trong việc bảo đảm các điều kiện về PCCC và CNCH.

Bổ sung quy định mới để nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy
Theo Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới, cần phân loại rõ công trình cải tạo đến mức nào, thì mới phải có giải pháp, thiết kế PCCC

Liên quan đến chính sách của Nhà nước về PCCC và CNCH (Điều 4), có ý kiến đề nghị nghiên cứu bổ sung quy định về chính sách phổ biến kiến thức, kỹ năng về PCCC, CNCH; huấn luyện, diễn tập PCCC, CNCH; có chính sách về đảm bảo đầu tư, phân bổ nguồn lực phục vụ PCCC, CNCH phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương, vùng miền; chính sách bảo vệ, hỗ trợ các đối tượng yếu thế trong hoạt động PCCC, CNCH; chính sách huy động các tầng lớp nhân dân, các lực lượng tham gia PCCC, CNCH; các chính sách cụ thể về xã hội hóa PCCC, CNCH.

Về hoạt động phòng cháy (Chương II), Ủy ban Quốc phòng và An ninh cho rằng, dự thảo Luật cơ bản phù hợp với vị trí, vai trò của các chủ thể trong công tác PCCC, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, tuy nhiên đề nghị tiếp tục nghiên cứu làm rõ yêu cầu PCCC đối với từng loại quy hoạch tại khoản 1 Điều 13 để có giải pháp, thiết kế về PCCC phù hợp với từng loại quy hoạch; xác định rõ hơn cách thức áp dụng tiêu chuẩn, điều kiện đối với từng loại công trình, dự án; phân loại rõ công trình cải tạo đến mức nào, thì mới phải có giải pháp, thiết kế PCCC; rà soát, thống nhất các quy định liên quan đến thẩm quyền, trách nhiệm, trình tự, thủ tục, phân công phối hợp trong thẩm tra, thẩm định, nghiệm thu, kiểm tra kết quả nghiệm thu về PCCC…

Liên quan đến hoạt động chữa cháy (Chương III), Ủy ban Quốc phòng và An ninh đề nghị nghiên cứu bổ sung quy định tại Điều 26, để làm rõ trách nhiệm thanh toán chi phí sử dụng nước từ hệ thống cấp nước tập trung hoàn chỉnh khi thực tập phương án chữa cháy của cơ quan Công an và phục vụ công tác chữa cháy; làm rõ việc bố trí các trụ nước chữa cháy trên mạng lưới cấp nước tập trung hoàn chỉnh theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về PCCC hay tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về cấp nước.

Theo Ủy ban Quốc phòng và An ninh, hoạt động CNCH tại Chương IV của dự thảo Luật được xây dựng trên cơ sở các quy định tại Nghị định số 83/2017/NĐ-CP của Chính phủ, nhằm tạo cơ sở pháp lý đầy đủ cho công tác CNCH, đáp ứng yêu cầu thực tiễn hiện nay. Một số ý kiến đề nghị nghiên cứu, bổ sung đầy đủ, cụ thể hơn các quy định về hoạt động CNCH, nhằm tăng tính minh bạch của Luật, bảo đảm phân định rõ với hoạt động phòng thủ dân sự, hoạt động phòng, chống thiên tai theo quy định của pháp luật hiện hành; cân nhắc quy định về CNCH trong đám cháy; quy định về quan hệ phối hợp trong hoạt động CNCH…

Về lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Chương V), Ủy ban Quốc phòng và An ninh đề nghị, tiếp tục rà soát quy định của pháp luật hiện hành để sắp xếp, bố trí lực lượng PCCC và CNCH hợp lý theo yêu cầu nhiệm vụ, không làm phát sinh tổ chức bộ máy, không chồng chéo trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ giữa các lực lượng, các chủ thể trong quản lý hoạt động PCCC và CNCH…/.