Các KCN tỉnh Vĩnh Phúc có thêm 18 dự án đi vào hoạt động trong 09 tháng đầu năm 2023
Khu công nghiệp Khai Quang, tỉnh Vĩnh Phúc

Trong 9 tháng đầu năm 2023, bối cảnh tình hình kinh tế thế giới tiếp tục có nhiều biến động phức tạp đã tác động trực tiếp đến kế hoạch đầu tư, kinh doanh của các nhà đầu tư và các doanh nghiệp trong các KCN tỉnh Vĩnh Phúc. Tuy nhiên, được sự quan tâm và giúp đỡ nhiệt tình của các cấp chính quyền tỉnh Vĩnh Phúc, đặc biệt là Ban Quản lý các KCN Tỉnh đã tạo động lực, để các nhà đầu tư tiếp tục quyết tâm đẩy nhanh tiến độ triển khai đầu tư dự án.

Đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư

Trong 9 tháng đầu năm 2023, các KCN tỉnh Vĩnh Phúc đã có thêm 18 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh; trong đó có 15 dự án đầu tư nước ngoài (FDI) và 3 dự án đầu tư trong nước (DDI).

Lũy kế đến ngày 15/9/2023, các KCN tỉnh Vĩnh Phúc có 402 dự án đang hoạt động sản xuất, kinh doanh (329 dự án FDI và 73 dự án DDI), chiếm 85,9% tổng số dự án đầu tư.

Trong số 66 dự án chưa đi vào hoạt động sản xuất, kinh doanh có: 13 dự án đang triển khai xây dựng và lắp đặt máy móc, thiết bị, nhà xưởng, chiếm 2,8% tổng số dự án; 45 dự án mới cấp và đang làm các thủ tục triển khai dự án, chiếm 9,6% tổng số dự án; 3 dự án đang thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng, chiếm 0,7% tổng số dự án; 5 dự án đang giãn tiến độ, làm thủ tục chấm dứt hoạt động, chiếm 1% tổng số dự án.

- Vốn triển khai thực hiện của các dự án tương đối khả quan, cụ thể:

Dự án FDI: Vốn thực hiện 9 tháng đầu năm 2023 là 337,75 triệu USD, đạt 103% so với cùng kỳ năm 2022 và 93% so với kế hoạch năm 2023.

Lũy kế đến 15/9/2023, vốn thực hiện của các dự án FDI là 3.749,8 triệu USD, đạt 60% tổng vốn đầu tư đăng ký của các dự án.

Dự án DDI: Vốn thực hiện 9 tháng đầu năm 2023 là 1.039,15 tỷ đồng, đạt 112% so với cùng kỳ năm 2022 và 55% kế hoạch năm 2023.

Lũy kế đến 15/9/2023, vốn thực hiện của các dự án DDI là 13.163,06 tỷ đồng, đạt 41% tổng vốn đầu tư đăng ký của các dự án.

Các KCN tỉnh Vĩnh Phúc có thêm 18 dự án đi vào hoạt động trong 09 tháng đầu năm 2023
Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc tích cực hỗ trợ các nhà đầu tư trong việc giải quyết các thủ tục hành chính, giúp các doanh nghiệp trong các KCN yên tâm hoạt động đầu tư, kinh doanh

Phấn đấu có thêm 4 dự án đi vào hoạt động sản xuất, kinh doanh

Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc cho biết, trong 3 tháng cuối năm 2023, Ban Quản lý tiếp tục triển khai đồng bộ các hoạt động quản lý nhà nước và tăng cường tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các nhà đầu tư và doanh nghiệp, để giúp họ nhanh chóng hoàn thiện các thủ tục xây dựng dự án.

Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc đặt mục tiêu trong 3 tháng cuối năm dự kiến sẽ có thêm 4 dự án đi vào hoạt động sản xuất, kinh doanh, với vốn thực hiện của các dự án FDI đạt khoảng 60 triệu USD và các dự án DDI đạt khoảng 400-500 tỷ đồng./.

Các KCN tỉnh Vĩnh Phúc có thêm 18 dự án đi vào hoạt động trong 09 tháng đầu năm 2023
Đường vào KCN Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc