Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2022, theo Văn phòng Quốc hội, đã được Quốc hội thông qua trong phiên họp ngày 25/7.

Chống lãng phí vào tầm giám sát của Quốc hội
Các đại biểu Quốc hội bấm nút thông qua Chương trình giám sát của Quốc hội trong năm 2022. Ảnh: QH

Theo nội dung của Nghị quyết, tại Kỳ họp thứ 3, ngoài thực hiện giám sát theo hình thức chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội, nhiều các hình thức giám sát khác được Quốc hội triển khai như: Xem xét các báo cáo của Chính phủ về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2021; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2022; báo cáo về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021; báo cáo về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020.

Ngoài ra, cũng tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội còn giám sát thông qua hình thức xem xét báo cáo giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch được ban hành”...

Cũng tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội còn xem xét các báo cáo của Chính phủ về: kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước năm 2022 và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2023

Một nội dung giám sát đáng chú ý tại Kỳ họp thứ 4 là Quốc hội xem xét báo cáo giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021”.

Cùng với giám sát thông qua hình thức chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội; cũng tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội còn xem xét các báo cáo của Chính phủ về tình hình thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội; công tác phòng, chống tham nhũng; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án và các báo cáo khác của các cơ quan hữu quan theo quy định của pháp luật...; báo cáo của Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo; các báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 3..../.