Thông báo nêu rõ, để hoàn thiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Quy hoạch điện VIII) trình duyệt bảo đảm công khai, minh bạch, dân chủ, đồng thuận và hiệu quả tốt nhất cho đất nước, Thủ tướng Chính phủ dự kiến sẽ chủ trì Hội nghị trực tuyến với các địa phương trong cả nước về Quy hoạch điện VIII.

Chuẩn bị hội nghị để hoàn thiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030
Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 – 2030 , tầm nhìn đến năm 2045 (Quy hoạch điện VIII) được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng

Đề chuẩn bị tốt Hội nghị này, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành chỉ đạo và yêu cầu các địa phương gửi báo cáo ngắn gọn về tình hình thực hiện quy hoạch phát triển điện lực trên địa bàn, báo cáo tổng hợp về các đề xuất bổ sung quy hoạch nguồn và lưới điện đã gửi Bộ Công Thương và Thủ tướng Chính phủ đến ngày 20 tháng 11 năm 2021 mà chưa được phê duyệt để Bộ Công Thương tổng hợp.

Trên cơ sở báo cáo, kiến nghị của các địa phương về quy hoạch các loại nguồn điện và lưới điện, Bộ Công Thương tổng hợp và chuẩn bị tài liệu, nội dung, chương trình Hội nghị để báo cáo Phó Thủ tướng Lê Văn Thành trước ngày 30/11/2021.

Trước đó, ngày 19/11, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành chủ trì hội nghị lấy ý kiến hoàn thiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2045 (Quy hoạch Điện VIII).

Theo báo cáo của Bộ Công Thương, trên cơ sở chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại cuộc họp về Quy hoạch điện VIII ngày 5/11/2021, Bộ Công Thương thực hiện tính toán bổ sung thêm phương án phát triển nguồn điện (phương án điều hành tháng 11/2021) có xem xét tới yếu tố dự phòng khi tỷ lệ thực hiện nguồn điện không đạt 100% so với quy hoạch, đồng thời xem xét giảm nguồn điện than theo tinh thần của hội nghị COP26, để xin ý kiến các cơ quan, tổ chức, địa phương và các chuyên gia, các nhà khoa học.

Dự thảo Quy hoạch Điện VIII được thống nhất đã xác định tổng công suất nguồn điện đến năm 2030 là khoảng 155.000 MW, giảm hơn 28.000 MW so với phương án trình tháng 3/2021, tương đương giảm gần 800.000 tỷ đồng đầu tư. Nếu không tính điện mặt trời, hệ số dự phòng toàn quốc giảm từ hơn 69% xuống còn 43%, bảo đảm an toàn hệ thống điện.

So với dự thảo Quy hoạch tháng 3/2021, phương án điều hành trong dự thảo tháng 11/2021 đã thể hiện xu hướng phát triển các nguồn năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, phù hợp cam kết cắt giảm khí CO2 tại hội nghị COP26. Cụ thể, công suất nguồn đến năm 2030 giảm khoảng 24.000 MW (từ khoảng 180.000 MW xuống 156.000 MW), đến 2045 giảm khoảng 36.000 MW (từ 369.500 MW xuống 333.500 MW).

Theo đó, đối với điện mặt trời, có hiệu quả cao về giá thành nhưng hạn chế của điện mặt trời là chưa có dự trữ, do đó sẽ xem xét lại việc phát triển điện mặt trời, hiện có nhược điểm là có số giờ vận hành hạn chế và chưa có hệ thống lưu trữ năng lượng. Còn đối với điện gió ngoài khơi đóng vai trò quan trọng, sẽ được tập trung ưu tiên.

Theo Phó Thủ tướng, Quy hoạch điện VIII cần được thiết kế để đảm bảo 3 yếu tố sau: Thứ nhất, đảm bảo an ninh năng lượng; Thứ hai, phù hợp với tiến bộ và tốc độ phát triển khoa học công nghệ hiện nay và thứ ba, đáp ứng hiệu quả kinh tế xã hội, đời sống, giá thành cho doanh nghiệp và người dân.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương tiếp tục tổ chức các hội nghị, hội thảo để tiếp thu ý kiến góp ý, hoàn thiện dự thảo Quy hoạch điện VIII. Trong đó, bám sát để có lộ trình phù hợp thực hiện các cam kết quốc tế của Việt Nam về giảm phát thải các bon, bảo vệ môi trường.

Đồng thời, nghiên cứu các cơ chế, chính sách, giải pháp để sử dụng hiệu quả, hợp lý hơn nguồn năng lượng mặt trời, trong đó ưu tiên phát triển các công nghệ lưu trữ; tập trung phát triển các khu, cụm công nghiệp tại các khu vực có tiềm năng lớn về năng lượng mặt trời; có cơ chế, chính sách phù hợp để hỗ trợ phát triển điện gió ngoài khơi; cơ chế huy động nguồn vốn để phát triển nguồn điện./.