Đó là ch đ chính ca Hi tho Hip đnh Đi tác Toàn din và Tiến b Xuyên Thái Bình Dương (CPTPP): Các cam kết cơ bn – Nhng lưu ý cho doanh nghip do Phòng Thương mi và Công nghip Vit Nam phi hp cùng B Công Thương t chc vào ngày 22/5/2018.

Toàn cảnh Hội thảo

CPTPP vn là FTA thế h mi có tiêu chun cao

Sau khi Hoa Kỳ rút khi Hip đnh Đi tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP), cùng vi 10 đi tác khác Thái Bình Dương, Vit Nam đã tham gia ký kết CPTPP vào ngày 8/3/2018.

Đây được xem là la chn không th tt hơn cho khi các nước thành viên còn li ca TPP. Vi Vit Nam, CPTPP cho phép có thêm 3 hip đnh thương mi t do (FTA) mi vi Canada, Mexico, Peru và 7 FTA nâng cp vi các đi tác còn li. Bng bước đi này, nn kinh tế Vit Nam tiếp tc tiến trình hi nhp sâu hơn vi các th trường ưu tiên, đc bit là m ra nhng cánh ca quan trng đ tiến sâu vào th trường châu M đy tim năng.

Phát biu ti Hi tho, ông Trn Quc Khánh, Th trưởng B Công Thương, Trưởng Đoàn đàm phán Chính ph v kinh tế và thương mi quc tế cho biết, "hin nay, mt s ý kiến cho rng, CPTPP có mc đ tham vng, tiêu chun thp hơn rt nhiu so vi TPP trước đây, vì các nước thành viên thng nht vi nhau tm hoãn thc thi mt s nghĩa v quan trng. Đây là mt s hiu lm ln".

Theo Th trưởng B Công Thương, toàn b các cam kết v m ca th trường ca TPP, cũng như tuyt đi đa s các ni dung quan trng khác bao gm, các lĩnh vc truyn thng, phi truyn thng vn được gi nguyên. “CPTPP vn là mt hip đnh thương mi t do thế h mi có tiêu chun cao. Hip đnh này không ch to ra mt nn tng quan trng cho hot đng giao thương và đu tư trong khu vc, mà còn là mt s khích l rt ln đi vi tiến trình t do hóa thương mi đang gp nhiu trc tr hin nay", ông Khánh khng đnh.

TS. Vũ Tiến Lc, Ch tch Phòng Thương mi và Công nghip Vit Nam cho biết thêm, “cho đến thi đim này, Vit Nam có nhiu FTA cũng như hip đnh xúc tiến bo h thúc đy đu tư vi nhiu nn kinh tế trên thế gii, nhưng CPTPP vn là đnh cao nht ca các tha thun v đu tư, thương mi vi nước ngoài, trong đó cam kết m ca th trường là ln nht”.

Bên cnh đó, ông Lương Văn Thái, V trưởng V Chính sách thương mi đa biên, B Công Thương chia s, “CPTPP v cơ bn gi nguyên cam kết v m ca th trường như TPP trước đây. Tt c quy đnh v hình thc ct gim, l trình ct gim, quy tc xut x, cam kết m ca th tường mua sm công hay dch v th trường đu tư… đu được gi nguyên”.

Cơ hi song hành cùng thách thc cho doanh nghip Vit Nam

Theo TS. Vũ Tiến Lc, “không có Hoa Kỳ, bàn c li ích đã chuyn hướng. Li ích xut khu ln mà Vit Nam kỳ vng th trường này đã không còn, cơ hi li chuyn hướng sang các th trường khác mà Vit Nam chưa hn đã quen thuc, nhưng rt có th nhiu tim năng”.

Trong TPP, cơ hi xut khu ca ngành dt may, giày dép, nông sn th trường Hoa Kỳ được nhc ti nhiu. Trong khi đó, CPTPP, thc phm, đ ung, thuc lá… li là nhng mt hàng xut khu tim năng.

TS. Vũ Tiến Lộc phát biểu tại Hội thảo

Bên cnh đó, nhng lĩnh vc, như: dch v, đu tư, mua sm công…, mc dù thay đi có th không ln như trong xut khu, nhưng cũng là đáng k. Vit Nam tng kỳ vng TPP s như mt cú hích quan trng đ thu hút đu tư t Hoa Kỳ hoc t các đi tác khác, tuy nhiên, vi CPTPP khi không còn Hoa Kỳ, dòng chy đu tư, dch chuyn dch v cũng s thay đi.

TS. Võ Trí Thành, Vin trưởng Vin Nghiên cu Chiến lược Thương hiu và Cnh tranh cho rng, “Hip đnh CPTPP, bên cnh vic to ra nhng cơ hi tt hơn cho đu tư nước ngoài, có nhng cam kết đ chn lc được nhà đu tư tt hơn, ví d, như: tiêu chun v hp đng, tiêu chun môi trường… thì CPTPP còn to ra áp lc cnh tranh, điu này s giúp các doanh nghip Vit Nam sáng to và cũng là cơ hi đ hc hi t các nước khác”.

Cùng vi cơ hi mà CPTPP to ra là nhng thách thc cnh tranh mi cho doanh nghip Vit Nam. Theo TS. Vũ Tiến Lc, trong vic tn dng các cơ hi t CPTPP, thách thc đt ra là t l tn dng ưu đãi thuế quan trung bình ca các FTA hin ch xp x 30%-40%.

Bên cnh đó, mt thách thc đt ra đó là doanh nghip phi ch đng tham gia cùng các cơ quan nhà nước kiến to h thng th chế pháp lut v môi trường kinh doanh đ va tuân th CPTPP, va tn dng được không gian chính sách còn li, nhm phc v tt nht li ích ca doanh nghip trong nước.

“Tôi cho rng, trong mt chng mc nht đnh, thách thc này cũng đt ra đi vi các cơ quan nhà nước liên quan: phi có quyết tâm t chc thc thi thun li và thông sut, đ doanh nghip có th tn dng ti đa các cơ hi th trường; và phi minh bch, tham vn cùng doanh nghip trong quá trình rà soát pháp lut, ni lut hóa và thc thi các cam kết CPTPP mt cách thích hp”, người đng đu VCCI nhn mnh.

Cũng ti hi tho, ông Đoàn Xuân Trúc, Phó Ch tch Hi Chăn nuôi Vit Nam chia s, “mt trong nhng thách thc ln nht ca ngành chăn nuôi khi tham gia CPTPP là vn đ giá thành sn phm. Hin nay, giá thành ca mt s ngành chăn nuôi Vit Nam còn khá cao, nên rt khó đ cnh tranh được vi các nước khác, ví d: ngành chăn nuôi ln rt khó cnh tranh vi Hàn Quc, Nht Bn, ngành sa khó cnh tranh được vi Australia và New Zealand”.

Nhà nước và doanh nghip cùng vào cuc đ ci cách toàn din

Đ doanh nghip Vit Nam thc thi tt các cam kết CPTPP, ông Trn Quc Khánh khuyến ngh, “doanh nghip cn suy nghĩ v môi trường kinh doanh, nghiên cu v pháp lut đ tn dng nhng cơ hi và thách thc t CPTPP, hòa nhp cùng các nước trong khi CPTPP”.

“Bên cnh đó, Nhà nước cũng cn khuyến khích các doanh nghip lên tiếng thông qua các kênh Chính ph thiết lp, các hip hi hoc báo chí, truyn thông đ có nhng gii pháp khc phc kp thi, xây dng môi trường kinh doanh thun li hơn”, Th trưởng B Công Thương nhn mnh.

Ông Vũ Tiến Lc cũng chia s, “Nhà nước và doanh nghip phi cùng vào cuc đ ci cách mt cách thc cht, toàn din và hiu qu, t ci cách th chế kinh tế theo yêu cu ca CPTPP cng hưởng vi nhng ci cách môi trường kinh doanh mà Chính ph đang thúc đy”.

“Đi vi các cơ quan nhà nước, cn phi có quyết tâm t chc thc thi các cam kết CPTPP mt cách thun li và thông sut, đ doanh nghip có th tn dng ti đa các cơ hi th trường; đng thi, phi minh bch, tham vn cùng doanh nghip trong quá trình rà soát pháp lut, ni lut hóa và thc thi các cam kết CPTPP mt cách thích hp”, TS. Vũ Tiến Lc nói.

Còn đi vi doanh nghip, người đng đu VCCI cho rng, doanh nghip cũng cn ch đng tiếp cn các thông tin v hi nhp, ch đng sát cánh cùng Chính ph đ ci thin môi trường đu tư kinh doanh theo yêu cu ca các FTA. Ch đng thay đi mô hình kinh doanh, xây dng chiến lược, chương trình hành đng ca doanh nghip phù hp vi yêu cu, bi cnh ca hi nhp là rt quan trng.

Vi vai trò là đi din cho cng đng doanh nghip Vit Nam, trong quá trình đàm phán TPP hơn 5 năm và sau đó là đàm phán CPTPP, VCCI đã là đu mi tích cc và hiu qu đ thông tin cho doanh nghip, đng thi, tp hp ý kiến doanh nghip, xây dng các khuyến ngh vi Đng, Nhà nước và đoàn đàm phán các phương án đàm phán thích hp.

Vì vy, TS. Vũ Tiến Lc kỳ vng: “Vic ph biến tuyên truyn các ni dung cam kết ca CPTPP, cùng vi nhng tác đng và thay đi ca CPTPP trong bi cnh mi là rt cn thiết đ các doanh nghip hoch đnh tt hơn mc tiêu kinh doanh ca mình vi các th trường”./.