Thc hin Kế hoch s 237/KH-UBND ngày 31/12/2015 ca UBND Thành ph v thc hin công tác đảm bo trt t, an toàn giao thông, gim UTGT trên địa bàn Thành ph Hà Ni năm 2016; Kế hoch s 09/KH-BCĐ ngày 12/01/2016 v thc hin Năm trt t và văn minh đô th 2016; Chương trình phi hp s 20/CTPH/CATP-SGD&ĐT- SGTVT-TĐHN ngày 14/9/2013 v vic “đẩy mnh công tác giáo dc pháp lut v an toàn giao thông trong Đoàn viên, thanh thiếu nhi, hc sinh, sinh viên Th đô giai đon 2013-2018 và được s đồng ý ca Giám đốc Công an thành ph ti báo cáo s 971/BC-PC67-TT ngày 22/8/2016, Phòng Cnh sát giao thông PC67 đã xây dng Kế hoch t chc tuyên truyn, ph biến, giáo dc pháp lut v trt t, an toàn giao thông cho hc sinh ti mt s trường tiu hc khu vc ngoi thành thành ph Hà Ni.

Ti chương trình tuyên truyn sáng nay, phòng PC67 đã tuyên truyn các quy định ca pháp lut v trt t, an toàn giao thông, hu qu thm khc ca các v tai nn giao thông cho hc sinh, t đó nâng cao ý thc t giác chp hành pháp lut ca các em hc sinh bc tiu hc khi tham gia giao thông góp phn làm gim tai nn giao thông trên các tuyến đường Tnh l, đường liên thôn, liên xã.

Toàn cảnh chương trình

Bên cnh đó, thông qua các bui tuyên truyn trc tiếp bng nhng ni dung phong phú, sinh động nhm nâng cao hiu qu công tác tuyên truyn giáo dc pháp lut v trt t, an toàn giao thông.

Ngoài ra, t chc trao tng 5.000 cun v hc sinh có in hình nh lc lượng cnh sát giao thông làm nhim v đảm bo trt t, an toàn giao thông, trích dn mt s quy định ca Lut giao thông, h thng bin báo hiu giao thông trên bìa v cho các cháu hc sinh, góp phn xây dng hình nh đẹp, thân thin ca các lc lượng chc năng trong công tác bo đảm trt t an toàn giao thông đến hc sinh bc Tiu hc.

Thiếu tá Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông – Công an thành phố Hà Nội trao vở cho các em học sinh