Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo Thông tư quy định chế độ báo cáo giá thị trường tại Cổng Thông tin điện tử của Bộ. Chế độ báo cáo này nhằm phục vụ cho công tác tổng hợp, phân tích, dự báo, chỉ đạo, điều hành, bình ổn giá của các cơ quan có thẩm quyền tại Trung ương và địa phương.

Dự thảo nêu rõ, sở tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương định kỳ ngày cuối cùng hàng tháng, quý, năm lập, gửi Bộ Tài chính (cụ thể là Cục Quản lý giá) báo cáo giá thị trường trên địa bàn. Đối với các tháng cuối quý (3, 6, 9, 12) là báo cáo giá thị trường tương ứng 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng (gọi chung là báo cáo dài hạn).

Cần thường xuyên chú trọng đến công tác bình ổn giá

Đánh giá tình hình thực hiện công tác quản lý, điều hành giá của địa phương, bao gồm 3 nội dung:

Thứ nhất, báo cáo tháng và báo cáo dài hạn gồm: Tổng quan về tình hình thị trường, giá cả trong kỳ (diễn biến chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của địa phương trong kỳ báo cáo; Phân tích thực trạng, nguyên nhân của các yếu tố tác động đến CPI); Đánh giá tình hình thực hiện công tác quản lý, điều hành giá của địa phương; Dự báo chỉ số giá kỳ sau.

Thứ hai, trường hợp có biến động bất thường về giá hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, sở tài chính ờ các địa phương có trách nhiệm báo cáo đột xuất về tình hình biến động giá của một số hàng hóa, dịch vụ thiết yếu tại địa phương.

Nội dung báo cáo gồm: Diễn biến giá thị trường của hàng hóa, dịch vụ có giá biến động bất thường hoặc giá hàng hóa, dịch vụ được yêu cầu báo cáo; Phân tích, đánh giá, nhận xét thực trạng, nguyên nhân của mặt hàng báo cáo; Kiến nghị các giải pháp bình ổn thị trường, giá cả.

Thứ ba, báo cáo tổng hợp giá thị trường phải được thông tin kịp thời, thường xuyên cập nhật trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính, Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá và các phương tiện thông tin đại chúng.

Danh mục giá thị trường hàng hóa, dịch vụ báo cáo gồm các mặt hàng thiết yếu, phù hợp với yêu cầu cầu công tác tổng hợp, phân tích, dự báo, chỉ đạo, điều hành, bình ổn giá của các cơ quan có thẩm quyền tại Trung ương và địa phương; Bảo đảm tính đại diện cho các nhóm hàng hóa dịch vụ: lương thực, thực phẩm, vật liệu xây dựng, thuốc và dịch vụ y tế, giao thông, giáo dục, giải trí và du lịch và các nhóm hàng hóa thuộc danh mục kê khai, đăng ký giá trên địa bàn nếu có.

Trường hợp tại địa phương nơi báo cáo không có mặt hàng trong danh mục, cơ quan báo cáo được thay bằng mặt hàng tương tự và cần ghi rõ quy cách, nhãn hiệu và chú thích rõ ràng. Cơ quan báo cáo giá thị trường có thể chọn khảo sát thêm các mặt hàng đặc trưng cho thị trường từng địa phương.

Đối với hàng hóa, dịch vụ thực hiện kê khai và đăng ký giá, sở tài chính các tình, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ thẩm quyền để quy định danh mục phù hợp với tình hình thực tế công tác tiếp nhận kê khai, đăng ký giá./.