Đến năm 2020, sn lượng xut khu đt 35% tng sn lượng ngành cơ khí

Mục tiêu của Chiến lược cũng đặt ra là đi ngũ lao đng ngành cơ khí phải chuyên nghip, có k lut và có năng sut cao, ch đng trong các khâu nghiên cu, thiết kế, chế to sn phm cơ khí, cơ bn đáp ng nhu cu sn phm cơ khí ca th trường trong nước.

V xut khu, giai đon đến năm 2020 sn lượng xut khu đt 35% tng sn lượng ngành cơ khí, giai đon đến năm 2030 đt 40%. Đến năm 2035 đt 45% tng sn lượng ngành cơ khí.

Ngành cơ khí Việt Nam cần tham gia sâu hơn nữa vào chuỗi giá trị toàn cầu

C th, đến năm 2025, tp trung phát trin mt s phân ngành cơ khí ô tô, máy kéo, máy nông nghip, thiết b công trình, thiết b công nghip và thiết b đin, có kh năng đáp ng cơ bn các yêu cu ca nn kinh tế và mt phn xut khu; đi ngũ lao đng ngành cơ khí cơ bn có đ trình đ đáp ng nhu cu ca nn sn xut hin đi.

Sau năm 2025, hình thành mt s t hp nhà thu tư vn và chế to có kh năng làm ch công tác thiết kế, chế to nhóm thiết b ph, gói thu EPC ca các công trình công nghip; tp trung h tr mt s doanh nghip trong nước có tim năng tr thành các tp đoàn mnh trong khu vc trong lĩnh vc chế to như ô tô, máy nông nghip và thiết b đin; hình thành h thng doanh nghip công nghip h tr ngành cơ khí đt tiêu chun nhà cung cp trc tiếp cho các doanh nghip sn xut sn phm hoàn chnh, ch đng tham gia vào chui giá tr toàn cu, vi đi tượng doanh nghip va và nh chiếm vai trò ch đo.

Chiến lược đ ra các chính sách thc hin, tiếp tc rà soát sa đi, b sung các chính sách thúc đy ngành cơ khí bao gm các ưu đãi v thuế (thuế thu nhp doanh nghip, thuế nhp khu), các bin pháp h tr đu tư và kinh doanh theo quy đnh ca Lut Đu tư theo hướng đơn gin hóa th tc hành chính; tiếp tc rà soát sa đi, b sung và hoàn thin h thng cơ chế chính sách h tr ngành cơ khí phù hp vi pháp lut v đu tư và cam kết hi nhp kinh tế quc tế và đnh hướng kinh tế th trường xã hi ch nghĩa nhm to đng lc cho phát trin ngành cơ khí Vit Nam, kết hp cht ch vi phát trin công nghip lưỡng dng; đy mnh phát trin công nghip h tr, tăng t l giá tr sn xut trong nước, xây dng chui sn xut, lp ráp sn phm cơ khí trong nước và ch đng tham gia vào chui sn xut ngành cơ khí thế gii.

Tp trung sn xut sn phm cơ khí quan trng

Th tướng Chính ph yêu cu tp trung phát trin mt s loi vt liu cơ bn phc v ngành cơ khí, nhm tn dng li thế so sánh v ngun khoáng sn trong nước vi trình đ công ngh tiên tiến, có tính cnh tranh cao và thân thin vi môi trường; to lp th trường các phân ngành đã chn, to tin đ cho ngành cơ khí làm ch công ngh và nâng cao kh năng chế to. Ban hành các chế tài đ bo h hàng trong nước đã sn xut được, phù hp cam kết quc tế.

Thu hút các tp đoàn chế to đa quc gia có tim lc và thương hiu vi các ưu đãi có sc hp dn nhm thc hin chính sách h tr đu tư có trng tâm, trng đim trong đó đc bit tp trung vào các d án sn xut sn phm cơ khí quan trng, có kh năng cnh tranh, có dung lượng th trường đ ln; đng thi, chú trng xúc tiến đu tư đi vi doanh nghip nh và va, nht là trong lĩnh vc công nghip h tr, theo hướng chn lc các d án có cht lượng, có giá tr gia tăng cao, s dng công ngh hin đi, thân thin vi môi trường.

Nhà nước có chính sách h tr doanh nghip mua thiết kế, công ngh, đi mi công ngh, thiết b sn xut, áp dng công ngh và mô hình qun lý sn xut tiên tiến đ nâng cao hiu qu s dng năng lượng, tài nguyên đu vào, nâng cao năng sut, cht lượng và kh năng cnh tranh ca sn phm cơ khí; đa dng hóa và khác bit hóa sn phm. H tr xây dng và phát trin thương hiu sn phm hoc h tr mua sát nhp các doanh nghip toàn cu có thương hiu, bao gm c phn R&D đ rút ngn quá trình phát trin.

Nhà nước ưu tiên đu tư nâng cp các cơ s đào to ngành cơ khí, gn đào to vi thc hành; h tr kinh phí c cán b, công nhân gii đi đào to và thc tp ti nước ngoài theo các chương trình, d án được phê duyt, tng bước xây dng lc lượng tng công trình sư và k sư trưởng.

Nhà nước có cơ chế v lãi sut tín dng đ đu tư và thi hn vay vn lưu đng cho các nhà sn xut thiết b cơ khí có dung lượng th trường đ ln; xây dng h thng thông tin ngành cơ khí đ làm cơ s d liu cho cơ quan qun lý nhà nước và doanh nghip dùng chung; thúc đy và phát huy vai trò các hip hi ngành ngh trong vic liên kết các doanh nghip trong ngành cơ khí, khc phc tình trng chia ct và phân tán trong ngành cơ khí./.