Đó là một trong những điểm mới của Dự thảo Thông tư liên tịch của Bộ tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn việc phát hành tín phiếu kho bạc qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để thay thế cho Thông tư số 106/2012/TTLT-BTC-TCNH.

Theo đó, “Tín phiếu kho bạc” là loại trái phiếu Chính phủ có kỳ hạn không vượt quá 52 tuần và đồng tiền phát hành là đồng Việt Nam. Dự thảo quy định tín phiếu có các kỳ hạn chuẩn là 13 tuần, 26 tuần và 52 tuần.

Dự thảo Thông tư phân biệt rõ hơn về phát hành tín phiếu kho bạc theo phương thức đấu thầu qua Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước và phát hành tín phiếu kho bạc trực tiếp cho Ngân hàng Nhà nước theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Cụ thể, “Tín phiếu phát hành theo phương thức đấu thầu" là tín phiếu do Kho bạc Nhà nước phát hành theo phương thức đầu thầu qua Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước. Còn "Tín phiếu phát hành trực tiếp cho NHNN" là tín phiếu do Kho bạc Nhà nước phát hành trực tiếp cho Ngân hàng Nhà nước theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Theo dự thảo Thông tư, tín phiếu có mệnh giá 100.000 đồng và các mệnh giá khác là bội số của 100.000 đồng. Tín phiếu được phát hành theo phương thức đấu thầu qua Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước được phát hành theo hình thức bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử hoặc tín phiếu phát hành trực tiếp cho Ngân hàng Nhà nước được phát hành dưới hình thức chứng chỉ, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử.

Bộ Tài chính đang xây dựng phương án phát hành tín phiếu do trực tiếp Bộ hoặc uỷ quyền cho Kho bạc Nhà nước tổ chức phát hành và thực hiện đấu thầu qua Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước sẽ có 3 kỳ hạn chuẩn là 13 tuần, 26 tuần và 52 tuần.

Về cách tính lãi suất phát hành tín phiếu, đối với tín phiếu phát hành theo phương thức đấu thầu qua Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính quy định khung lãi suất phát hành tín phiếu trong từng thời kỳ hoặc từng phiên phát hành. Căn cứ vào khung lãi suất do Bộ Tài chính quy định, Kho bạc Nhà nước lựa chọn và quyết định lãi suất phát hành tín phiếu đối với từng phiên phát hành. Đối với tín phiếu phát hành trực tiếp cho Ngân hàng Nhà nước, lãi suất phát hành tín phiếu là lãi suất thoả thuận giữa Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước.

Đáng chú ý là Dự thảo Thông tư bổ sung quy định về phát hành thêm tín phiếu ngay sau phiên đấu thầu. Theo đó, căn cứ vào kết quả trúng thầu theo quy định, Kho bạc Nhà nước quyết định việc phát hành thêm tín phiếu ngay sau phiên đấu thầu và thông báo cho Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước.

Về nguyên tắc phát hành thêm tín phiếu ngay sau phiên đấu thầu, Dự thảo Thông tư nêu rõ: Chỉ áp dụng đối với các mã tín phiếu có kết quả trúng thầu tại phiên đấu thầu lúc 10 giờ 30 phút theo thông báo kết quả đấu thầu theo quy định. Khối lượng phát hành thêm do Kho bạc Nhà nước quyết định nhưng tối đa không quá 30% khối lượng gọi thầu đối với mỗi mã tín phiếu theo thông báo phát hành tín phiếu theo quy định. Lãi suất phát hành tín phiếu đối với mỗi mã tín phiếu gọi thầu thêm được xác định bằng lãi suất trúng thầu trong trường hợp đấu thầu đơn giá hoặc bằng bình quân gia quyền các mức lãi suất trúng thầu trong trường hợp đấu thầu đa giá và được làm tròn xuống tới hai (02) chữ số thập phân.

Kho bạc Nhà nước phải thông báo cho Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước về quyết định phát hành thêm tín phiếu ngay sau phiên đấu thầu. Thời gian thông báo về việc phát hành thêm tín phiếu ngay sau phiên đấu thầu được thực hiện cùng với thời gian thông báo lãi suất phát hành tín phiếu theo quy định.

Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước thông báo việc phát hành thêm tín phiếu ngay sau phiên đấu thầu cho thành viên đấu thầu.

Điều kiện được tham gia đăng ký mua thêm tín phiếu ngay sau phiên đấu thầu gồm: Là thành viên đấu thầu tín phiếu; Trúng thầu đối với bất kỳ mã tín phiếu nào tại phiên đấu thầu theo quy định.

Thành viên đáp ứng điều kiện nêu trên được lựa chọn thực hiện hoặc không thực hiện việc đăng ký mua thêm tín phiếu ngay sau phiên đấu thầu. Thành viên đấu thầu có thể đăng ký mua thêm tín phiếu cho chính mình hoặc khách hàng.

Khối lượng đăng ký mua thêm của mỗi thành viên đấu thầu (bao gồm cho chính mình hoặc khách hàng) đối với mỗi mã tín phiếu không được vượt quá khối lượng phát hành thêm ngay sau phiên đấu thầu theo thông báo của Kho bạc Nhà nước theo quy định...