Hết 10 tháng đầu năm: Vì sao các bộ và địa phương mới phân bổ được 93,5% kế hoạch
Đến ngày 31/10/2023, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đã phân bổ, giao kế hoạch đầu tư năm 2023 chi tiết cho danh mục nhiệm vụ, dự án là 662.265,150 tỷ đồng, đạt 93,5% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Ảnh minh họa

Thủ tướng Chính phủ đã giao 100% kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2023 cho các bộ, cơ quan trung ương

Báo cáo tình hình triển khai kế hoạch vốn đầu tư vốn NSNN năm 2023, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, tổng kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2023 được Quốc hội quyết nghị là 711.684,386 tỷ đồng, bao gồm: vốn ngân sách trung ương (NSTW) là 368.403,344 tỷ đồng (trong đó : vốn trong nước là 339.403,344 tỷ đồng, vốn nước ngoài là 29.000 tỷ đồng), vốn ngân sách địa phương (NSĐP) là 343.281,042 tỷ đồng.

Cụ thể, số vốn Quốc hội đã phân bổ chi tiết cho từng bộ, cơ quan trung ương, địa phương là 708.252,386 tỷ đồng (vốn NSTW là 364.971,344 tỷ đồng, vốn NSĐP là 343.281,042 tỷ đồng).

Số vốn chưa phân bổ chi tiết là 3.432 tỷ đồng của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Căn cứ Nghị quyết số 93/2023/QH15 của Quốc hội, trên cơ sở đề nghị của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương, Nghị quyết số 173/NQ-CP ngày 27/10/2023, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư đã thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ báo cáo Uỷ ban Thường vụ Quốc hội phân bổ số vốn này cho các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Căn cứ quy định Luật Đầu tư công, Nghị quyết của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ đã giao kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2023 cho các bộ, cơ quan trung ương là 708.252,386 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch vốn năm 2023 đã được Quốc hội phân bổ, trong đó: vốn NSTW là 364.971,344 tỷ đồng (vốn trong nước là 335.971,344 tỷ đồng, vốn nước ngoài là 29.000 tỷ đồng), vốn NSĐP là 343.281,042 tỷ đồng.

Vì sao các bộ, cơ quan trung ương và địa phương chưa phân bổ chi tiết 100% kế hoạch đầu tư vốn NSNN

Đến ngày 31/10/2023, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đã phân bổ, giao kế hoạch đầu tư năm 2023 chi tiết cho danh mục nhiệm vụ, dự án là 662.265,150 tỷ đồng, đạt 93,5% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, bao gồm: vốn NSTW là 353.398,240 tỷ đồng, đạt 96,8% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, vốn NSĐP là 308.866,911 tỷ đồng, đạt 90% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Số vốn còn lại chưa phân bổ chi tiết là 45.987,236 tỷ đồng (chiếm 6,5% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao), bao gồm: vốn NTSW là 11.573,104 tỷ đồng, (Vốn trong nước là 8.979,366 tỷ đồng và vốn nước ngoài là 2.593,737 tỷ đồng) của 21/51 bộ, cơ quan trung ương và 29/63 địa phương, vốn cân đối NSĐP là 34.414,131 tỷ đồng của 12/63 địa phương.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng chỉ rõ, vốn NSTW trong nước chưa phân bổ chi tiết là 8.979,366 tỷ đồng. Chính phủ đã báo cáo UBTVQH tại Tờ trình số 614/TTr-CP ngày 01/11/2023 cho phép hủy dự toán 1.614,59 tỷ đồng; điều chỉnh giữa các bộ, cơ quan trung ương và địa phương là 3.706,005 tỷ đồng. Còn lại 3.658,771 tỷ đồng của 15 bộ, cơ quan trung ương và 09 địa phương, Nghị quyết số 173/NQ-CP của Chính phủ đã yêu cầu tiếp tục phân bổ, phấn đấu giải ngân tối đa.

"Do hiện nay không có bộ, cơ quan trung ương và địa phương nào đề xuất và đủ điều kiện để bổ sung kế hoạch đầu tư vốn NSTW trong nước năm 2023 để đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ, dự án, tại Nghị quyết số 173/NQ-CP ngày 27/10/2023, Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan trung ương và địa phương tiếp tục phân bổ, phấn đấu giải ngân tối đa kế hoạch năm 2023 đã được Thủ tướng Chính phủ giao", Bộ Kế hoạch cho biết.

Vốn nước ngoài nguồn NSTW chưa phân bổ chi tiết là 2.593,737 tỷ đồng. Thủ tướng Chính phủ đã giao 1.025 tỷ đồng vốn nước ngoài của CTMTQG xây dựng nông thôn mới tại Quyết định số 1221/QĐ-TTg ngày 22/10/2023, sẽ phân bổ chi tiết trong thời gian tới. Chính phủ đã báo cáo UBTVQH tại Tờ trình số 614/TTr-CP cho phép điều chỉnh giữa các địa phương là 446,554 tỷ đồng. Còn lại 1.122,183 tỷ đồng của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và 12 địa phương, đề nghị tiếp tục phân bổ, phấn đấu giải ngân tối đa.

Đối với vốn ngân sách địa phương chưa thể phân bổ chi tiết do các dự án dự kiến khởi công mới năm 2023 chưa hoàn thiện thủ tục đầu tư; nguồn chi đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết phụ thuộc vào tình hình thu thực tế nên chưa thể thực hiện phân bổ..../.