“Đoàn kết - Sáng tạo - Thi đua đẩy mạnh công tác thu hút đầu tư” là chủ đề mà các đơn vị trong Khối Thi đua Ban Quản lý các KCN, KKT các tỉnh Tây Nguyên đã ký kết Giao ước thi đua năm 2018. Trên cơ sở Giao ước thi đua đã ký kết, Khối Thi đua đã ban hành Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua năm 2018 và quán triệt đến các đơn vị thành viên triển khai thực hiện. Theo đó, các đơn vị trong Khối Thi đua đã phát động, tổ chức các phong trào thi đua sâu rộng đến các đơn vị cơ sở trong Khối. Thông qua việc thực hiện các phong trào thi đua, đã tạo được sự đoàn kết, thống nhất và gắn bó giữa các đơn vị thành viên trong Khối Thi đua; các đơn vị đã tiếp thu, học hỏi được nhiều kinh nghiệm quý báu, giúp công tác thi đua, khen thưởng ngày càng đi vào chiều sâu, có chất lượng và hiệu quả hơn, là động lực để các đơn vị phấn đấu hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ được giao. Kết quả, 100% các đơn vị trong Khối đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao trong hoạt động quản lý nhà nước về KCN, KKT, thường xuyên đồng hành và hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển.

Thành công từ các phong trào thi đua

Ban Quản lý các KCN tỉnh Đắk Nông

Năm 2018, công tác cải cách hành chính (CCHC) tại Ban Quản lý đã có nhiều chuyển biến tích cực. Ban tham mưu UBND tỉnh công bố danh mục TTHC; cắt giảm 20% thời gian giải quyết đối với toàn bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan; triển khai thực hiện có hiệu quả cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” theo quy định của pháp luật (trong năm đã tiếp nhận và giải quyết đúng và trước hạn 27/27 thủ tục hành chính cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong các KCN)...

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Đắk Nông có 02 KCN đã được thành lập là KCN Tâm Thắng (đang hoạt động) và KCN Nhân Cơ (đang xây dựng cơ bản), với tổng diện tích 02 KCN là 327,2 ha. Trong năm 2018, Ban Quản lý các KCN tỉnh Đắk Nông đã tham mưu cho UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt bổ sung KCN Nhân Cơ 2 (diện tích 400 ha) vào Quy hoạch tổng thể phát triển các KCN ở Việt Nam đến năm 2020. Đến nay, hồ sơ Đề án bổ sung KCN Nhân Cơ 2 đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.

Trong năm 2018, Ban Quản lý các KCN tỉnh Đắk Nông đã thu hút được 04 dự án đầu tư mới vào KCN Tâm Thắng (đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) với số vốn đầu tư đăng ký là 219,5 tỷ đồng; diện tích đất thuê lại: 26,06 ha (đạt và vượt kế hoạch đề ra). Lũy kế đến tháng 12/2018, các KCN đã thu hút được 39 dự án đầu tư, với tổng số vốn đăng ký đầu tư là 17.865,1 tỷ đồng, vốn thực hiện 3.205 tỷ đồng; trong đó, 30 dự án đang hoạt động, 04 dự án đang xây dựng cơ bản, 03 dự án đăng ký đầu tư, 01 dự án giãn tiến độ, 01 dự án ngừng hoạt động; tỷ lệ lấp đầy KCN Tâm Thắng: 91,6%, KCN Nhân Cơ: 86,5%.

Đến ngày 31/12/2018, các doanh nghiệp KCN đạt được các chỉ tiêu chủ yếu sau: Doanh thu ước thực hiện đạt 3.400 tỷ đồng; xuất khẩu đạt 1.900 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2017; nhập khẩu đạt 1,39 tỷ đồng; nộp ngân sách nhà nước đạt 21 tỷ đồng, giảm 4,6%; giải quyết việc làm cho 1.500 lao động, với thu nhập bình quân người lao động trên 4,5 triệu đồng/người/tháng.

Ban Quản lý các KCN tỉnh Đắk Lắk

Năm 2018 công tác (CCHC) được thực hiện có hiệu quả. Ban thường xuyên rà soát, tham mưu cho UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung các thủ tục hành chính (TTHC) kịp thời; thực hiện có hiệu quả cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” theo quy định của pháp luật, được các doanh nghiệp, nhà đầu tư đánh giá cao; đã tiếp nhận và xử lý 30 TTHC, trong đó 26 TTHC trả trước thời hạn, chiếm tỷ lệ 86,7% và 04 TTHC trả đúng hạn, chiếm tỷ lệ 13,7%; tiếp tục duy trì, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng trong quản lý điều hành theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008, đang xây dựng chuyển đổi, cập nhật Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 sang ISO 9001:2015.

Năm 2018, Ban Quản lý các KCN tỉnh Đắk Lắk đã làm tốt công tác quản lý quy hoạch và phát triển KCN. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các nhà đầu tư triển khai xây dựng theo đúng quy hoạch, thiết kế bản vẽ thi công đã được thẩm định, phê duyệt và giấy phép xây dựng được cấp; thỏa thuận vị trí, cung cấp thông tin quy hoạch cho 04 dự án đầu tư tại KCN Hòa Phú; tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định về việc phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 KCN Phú Xuân, huyện Cư M’ga; khảo sát tình hình đầu tư hạ tầng các CCN (EaHleo, Krông Búk, M’Drắk, EaKar), đang phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn thiện hồ sơ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các công trình giao thông, hệ thống xử lý nước thải theo chỉ đạo của UBND tỉnh...

Tính đến tháng 12/2018, có 50 dự án đầu tư vào KCN Hòa Phú, với tổng vốn đầu tư đăng ký là 3.297,5 tỷ đồng, trong đó: 26 dự án đang hoạt động; 15 dự án đang đầu tư xây dựng, vận hành sản xuất thử; 07 dự án đang hoàn thiện hồ sơ; 02 dự án ngừng hoạt động.

Các doanh nghiệp trong KCN Hòa Phú hoạt động SXKD đạt tăng trưởng cao; một số chỉ tiêu quan trọng: Tổng giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 4.683 tỷ đồng, tăng hơn 26,56% so với cùng kỳ; doanh thu đạt trên 3.568 tỷ đồng, tăng hơn 10,66% so với cùng kỳ; nộp ngân sách nhà nước ước đạt trên 284 tỷ đồng, tăng hơn 167 tỷ đồng so với cùng kỳ; tạo việc làm cho 1.044 lao động, tăng 142 lao động so với cùng kỳ năm 2017, thu nhập bình quân người lao động đạt 4,3 triệu đồng/người/tháng.

Ban Quản lý KKT tỉnh Gia Lai

Năm 2018, Ban thực hiện tốt công tác cải cách hành chính gắn với các giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; đã tiếp nhận và xử lý 63 hồ sơ, trong đó: 54 hồ sơ trả kết quả đúng hạn, đạt 100%, 09 hồ sơ đang trong thời gian thẩm định; không nhận được phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp, nhà đầu tư về TTHC.

Công tác quản lý, quy hoạch và phát triển KCN, KKT được đẩy mạnh. Năm 2018 đã thẩm định thiết kế cơ sở 05 dự án đầu tư xây dựng công trình; hoàn thành đề án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết KCN Trà Đa (đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 152/QĐ-UBND ngày 12/4/2018); lập Quy hoạch chung xây dựng KKT cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh (đã được UBND tỉnh thống nhất chủ trương); quy hoạch xây dựng KCN Nam Pleiku: Phối hợp với các sở, ngành liên quan công bố công khai quy hoạch xây dựng theo quy định (đang tổ chức cắm mốc quy hoạch; lập dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật KCN, gửi cơ quan thẩm quyền thẩm định và quyết định đầu tư dự án theo quy định của Luật Xây dựng).

Công tác thu hút đầu tư vào KCN, KKT có nhiều đột phá. Tại KCN Trà Đa, trong năm 2018 đã cấp chủ trương đầu tư cho 12 dự án, với tổng vốn đăng ký là 510,9 tỷ đồng; quyết định chấm dứt hoạt động 02 dự án đầu tư. Lũy kế đến tháng 12/2018, KCN Trà Đa thu hút được 48 nhà đầu tư (thực hiện 53 dự án), với tổng vốn đầu tư đăng ký là 2.008 tỷ đồng (tăng 8,36 % so với năm 2017), tổng vốn đầu tư đã thực hiện 1.462 tỷ đồng (tăng 20,73% so với năm 2017), đạt 72,8% tổng vốn đầu tư đăng ký (trong đó: có 04 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI, chiếm 7,6% tổng dự án đầu tư vào KCN); tại KKT cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh có 21 nhà đầu tư, thực hiện 28 dự án, với tổng vốn đầu tư đăng ký 727,7 tỷ đồng (tăng 57,85% so với cùng kỳ năm 2017), tổng vốn đầu tư đã thực hiện 162 tỷ đồng, đạt 22% tổng vốn đầu tư đăng ký.

Các doanh nghiệp trong các KCN, KKT hoạt động SXKD ổn định với các chỉ tiêu chủ yếu sau: KCN Trà Đa:Tổng doanh thu thuần đạt 1.334,1 tỷ đồng (giảm 33% so với năm 2017); giá trị sản xuất công nghiệp đạt 3.109,5 tỷ đồng (tăng 56% so với năm 2017); doanh thu công nghiệp đạt 1.135,8 tỷ đồng (tăng 21% so với năm 2017); nộp ngân sách nhà nước đạt 34,51 tỷ đồng (tăng 2% so với năm 2017); kim ngạch xuất khẩu ước đạt 179,9 triệu USD (tăng 14% so với cùng kỳ năm 2017). Tại KKT cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh:Tổng doanh thu thuần ước đạt 1.309,7 tỷ đồng (giảm 37% so với năm 2017); nộp ngân sách nhà nước đạt 76,44 tỷ đồng (giảm 17% só với năm 2017); kim ngạch xuất, nhập khẩu đạt 90,1 triệu USD, giảm 39% so với cùng kỳ năm 2017.

Ban Quản lý KKT tỉnh Kon Tum

Công tác cải cách hành chính được quan tâm và thực hiện tốt. Năm 2018, 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết đã được Chủ tịch UBND tỉnh công bố và thực hiện công khai theo quy định của pháp luật. Rút ngắn thời gian giải quyết TTHC so với quy định. 100 TTHC được giải quyết đúng và trước hạn; Ban tham mưu UBND tỉnh thực hiện rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính theo quy định. Kết quả năm 2018, 100% thủ tục hành chính được giải quyết đúng và trước hạn; Ban hành và công khai các quy định: Quy trình đầu tư, ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất tại KKT, KCN, CCN; quy trình thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; quy trình giao đất, cho thuê đất trong KKT của khẩu Quốc tế Bờ Y; tổ hỗ trợ đầu tư thường xuyên tư vấn, hỗ trợ có hiệu quả cho doanh nghiệp, nhà đầu tư trong quá trình hoạt động, triển khai thực hiện dự án đầu tư.

Công tác quản lý, quy hoạch và phát triển KCN, KKT có nhiều bước tiến. Năm 2018 đã lập hồ sơ, thủ tục đề nghị điều chỉnh Quy hoạch chung KKT; điều chỉnh Quy hoạch chi tiết KCN Hòa Bình, KCN Hòa Bình giai đoạn 2; Quy hoạch chi tiết CCN Đắk La; điều chỉnh cục bộ quy hoạch các khu chức năng trong KKT; điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu I-KKT. Lập thủ tục đầu tư dự án khai thác quỹ đất phát triển hạ tầng KKT cửa khẩu Quốc tế Bờ Y; triển khai dự án Quốc môn cửa khẩu Quốc tế Bờ Y, dự án đường lên cột mốc biên giới Việt Nam- Lào-Campuchia.

Tính đến tháng 12/2018, đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 11 dự án; điều chỉnh 03 giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; chấp thuận chuyển nhượng 01 dự án; chấm dứt hoạt động đối với 02 dự án; giãn tiến độ 01 dự án. Cấp phép xây dựng công trình cho 05 doanh nghiệp tại KKT cửa khẩu Quốc tế Bờ Y (lũy kế đến nay đã cấp phép xây dựng cho19 công trình). Lũy kế đến tháng 12/2018, có 99 dự án 88 nhà đầu tư đăng ký đầu tư vào KCN, KKT trên địa bàn; trong đó, đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 42 dự án cho 36 nhà đầu tư.

Năm 2018 các doanh nghiệp trong KKT cửa khẩu quốc tế Bờ Y hoạt động SXKD ổn định, đạt được các chỉ tiêu kinh tế sau: Lũy kế đến tháng 12/2018, giá trị kim ngạch xuất, nhập khẩu đạt:158,5 triệu USD; thu ngân sách đạt: 181,2 tỷ đồng; hành khách xuất nhập cảnh: 209.210 lượt; phương tiện xuất nhập cảnh: 26.831 lượt; đã phát hiện và xử lý 33 vụ vi phạm phạt hành chính.

Ban Quản lý các KCN Lâm Đồng

Năm 2018 công tác cải cách hành chính tại Ban Quản lý tiếp tục được quan tâm chú trọng. Đã hoàn chỉnh Quy trình cấp giấy phép xây dựng, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, kế hoạch bảo vệ môi trường; tham mưu UBND tỉnh công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đầu tư, lĩnh vực thương mại quốc tế thuộc thẩm quyền giải quyết; tiếp nhận và xử lý đúng thời hạn quy định là 67/67 hồ sơ, đạt tỷ lệ 100%.

Công tác quản lý, quy hoạch và phát triển KCN có nhiều tiến bộ. Trong năm đã cấp giấy phép xây dựng cho 04 dự án; thẩm định 02 dự án; thẩm định thiết kế 05 công trình xây dựng. Thực hiện tốt công tác kiểm tra nghiệm thu, quản lý chất lượng các hạng mục công trình xây dựng tại các KCN; lập hồ sơ điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết phân khu B KCN Phú Hội trình UBND tỉnh phê duyệt; điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết sử dụng đất (lần 4) KCN Lộc Sơn; điều chỉnh diện tích quy hoạch chi tiết và bổ sung quy hoạch quỹ đất đầu tư nhà ở xã hội cho công nhân tại KCN Lộc Sơn trình UBND tỉnhphê duyệt; tham mưu UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án điều chỉnh bổ sung quy hoạch KCN Phú Bình vào Quy hoạch tổng thể phát triển các KCN ở Việt Nam đến năm 2020.

Thu hút đầu tư vào KCN có nhiều chuyển biến tích cực. Năm 2018, đã thu hút 08 dự án đầu tư vào KCN; trong đó, có 01 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký là 3 triệu USD và 335,441 tỉ đồng, diện tích đất đăng ký 19,3108 ha, lao động 1.365 người. Điều chỉnh 10 dự án và thu hồi 02 dự án. Lũy kế đến tháng 12/2018, các KCN trên địa bàn có 70 dự án đầu tư, trong đó có 20 dự án FDI với tổng vốn đầu tư là 3.843,132 tỷ đồng và 83,61 triệu USD, lao động đăng ký là 9.646 người, diện tích đất sử dụng là 152,79 ha.

Năm 2018, các doanh nghiệp KCN hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD, với các chỉ tiêu chủ yếu: Tổng doanh thu ước đạt 6.523,86 tỷ đồng (trong đó: xuất khẩu: 3.630,03 tỷ đồng, nội tiêu: 793,08 tỷ đồng); thuế và các khoản nộp ngân sách Nhà nước: 21.88 tỷ đồng.

Đẩy mạnh các phong trào thi đua gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị

Lãnh đạo Khối Thi đua Ban Quản lý KCN, KKT các tỉnh Tây Nguyên cho rằng, để các phong trào thi đua thực sự tạo thành sức mạnh tổng hợp để thúc đẩy hoạt động quản lý nhà nước về KCN, KKT ngày càng phát triển, đòi hỏi mỗi thành viên trong Khối không ngừng phát huy vai trò và trách nhiệm của mình. Theo đó năm 2019 các đơn vị cần tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ quan trọng sau:

Thứ nhất, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp về công tác chuyên môn, cải cách hành chính, đẩy mạnh thu hút đầu tư; tổ chức ký kết và triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung Giao ước thi đua năm 2019.

Thứ hai, kịp thời tuyên truyền, quán triệt đầy đủ các văn bản chỉ đạo của Trung ương và địa phương về công tác thi đua, khen thưởng; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Chủ tịch UBND các tỉnh... phát động.

Thứ ba, tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao nghiệp vụ và trách nhiệm của cán bộ, công chức làm công tác thi đua, khen thưởng; nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Thứ tư, tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị.

Thứ năm, tăng cường trao đổi thông tin giữa các cơ quan trong Khối Thi đua nhằm thắt chặt tình đoàn kết, tương thân, tương ái giúp đỡ nhau công tác chuyên môn cũng như trong thực hiện các phong trào thi đua.

Thứ sáu, tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019, ký kết Giao ước thi đua năm 2020; lồng ghép sơ kết 03 phong trào thi đua do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư phát động: “Ngành Kế hoạch và Đầu tư phát huy truyền thống đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao giai đoạn 2016 - 2020”; “Ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê chung sức xây dựng nông thôn mới” và “Ngành Kế hoạch và Đầu tư đồng hành cùng doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển giai đoạn 2017 - 2020”./.

Một số hình ảnh hoạt động của Khối Thi đua tại Hội thao Khối Thi đua Ban Quản lý KCN, KKT các tỉnh Tây Nguyên lần thứ V, năm 2018 tổ chức tại tỉnh Đắk Nông.