Chi tiết Bản cáo bạch và Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phần ra công chúng của MBS tại link dưới đây:

https://mbs.com.vn/media/cozjyu22/gi%E1%BA%A5y-ch%E1%BB%A9ng-nh%E1%BA%ADn-%C4%91%C4%83ng-k%C3%BD-ch%C3%A0o-b%C3%A1n-cp-ra-c%C3%B4ng-ch%C3%BAng.pdf

https://mbs.com.vn/vi/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/ban-cao-bach-cong-ty-co-phan-chung-khoan-mb-chao-ban-them-co-phieu-ra-cong-chung/