Toàn cảnh KCN Khai Quang, tỉnh Vĩnh Phúc
Toàn cảnh KCN Khai Quang, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc

Tạo quỹ đất sạch đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư

Với vai trò, nhiệm vụ được Tỉnh giao trong công tác quản lý nhà nước và phát triển các KCN trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc luôn cố gắng phấn đấu hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ được phân cấp trên tất cả các lĩnh vực.

Thời gian qua, các KCN trên địa bàn Vĩnh Phúc đã trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư trong và ngoài nước, vì vậy nhu cầu về quỹ đất sạch để phục vụ cho công tác xúc tiến và thu hút đầu tư là một trong các nhiệm vụ được quan tâm hàng đầu của của Ban Quản lý. Nhận thức rõ sự cần thiết này, Ban Quản lý đã đặc biệt tăng cường đẩy mạnh công tác quy hoạch, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ các nhà đầu tư tập trung đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật các KCN để đáp ứng kịp thời cho công tác thu hút đầu tư vào các KCN Tỉnh.

Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc có 14 KCN đã được thành lập với tổng vốn đầu tư đăng ký là 13.309,9 tỷ đồng và 212,53 triệu USD; tổng diện tích đất quy hoạch là 2.775,95 ha, trong đó: diện tích đất công nghiệp theo quy hoạch 2.027,56 ha, diện tích đất đã bồi thường, giải phóng mặt bằng và có thể cho thuê là 1.732,88 ha, tổng diện tích đất công nghiệp đã cho thuê (bao gồm đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và ký Biên bản ghi nhớ) là 1.101,68 ha, tỷ lệ lấp đầy KCN đạt 54,3%.

Trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc hiện có 08 KCN đã đi vào hoạt động với cơ sở hạ tầng tương đối đồng bộ và hiện đại, đáp ứng được nhu cầu của các nhà đầu tư ở trong và ngoài nước.

Các KCN đã đi vào hoạt động bao gồm: Kim Hoa; Khai Quang; Bình Xuyên; Bình Xuyên II - giai đoạn 1; Bá Thiện; Bá Thiện II; Tam Dương II - khu A; Thăng Long Vĩnh Phúc. Trong số các KCN đang hoạt động, một số KCN đã cho thuê hết 100% đất công nghiệp như: KCN Kim Hoa, KCN Khai Quang, KCN Bình Xuyên II - giai đoạn 1.

Các KCN còn lại đang tiếp tục triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để tạo quỹ đất sạch đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, bao gồm các KCN: Sơn Lôi; Sông Lô I; Sông Lô II; Tam Dương I - khu vực 2; Thái Hòa - Liễn Sơn - Liên Hòa khu vực 2 (giai đoạn 1) và Nam Bình Xuyên.

Dự kiến trong giai đoạn 2021-2030, tỉnh Vĩnh Phúc quy hoạch từ 23-25 KCN với tổng quỹ đất công nghiệp khoảng 7.000 ha. Hiện nay tỉnh Vĩnh Phúc đang lập Quy hoạch Tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó sẽ tích hợp nội dung quy hoạch các KCN tỉnh Vĩnh Phúc. Đây chính là cơ hội lớn cho các nhà đầu tư vào các KCN bởi các KCN của Tỉnh nằm ở vị trí địa lý thuận lợi, quỹ đất dồi dào cùng với cơ chế, chính sách đầu tư thông thoáng, hấp dẫn “Mở rộng cửa đón nhà đầu tư” của UBND tỉnh Vĩnh Phúc; Các nhà đầu tư vào các KCN Tỉnh luôn nhận được sự hỗ trợ hiệu quả của các cấp, các ngành chức năng trong Tỉnh.

Đẩy mạnh công tác quy hoạch và phát triển các KCN

Nhà máy trong KCN Bá Thiện II, tỉnh Vĩnh Phúc
Nhà máy trong KCN Bá Thiện II, tỉnh Vĩnh Phúc

Được biết, trong 6 tháng đầu năm 2022, Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc đã có nhiều cố gắng triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ quản lý quy hoạch và đầu tư xây dựng hạ tầng KCN, cụ thể:

Hoàn thiện chủ trương đầu tư KCN Phúc Yên, báo cáo UBND Tỉnh về hình thức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án KCN Phúc Yên; Thẩm định, trình quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 KCN Nam Bình Xuyên và được UBND Tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 36/QĐ-UBND ngày 07/01/2022, thành lập KCN tại Quyết định số 520/QĐ-UBND ngày 17/3/2022; Hoàn thiện Đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 KCN Bá Thiện-Phân khu I (lần 2), được UBND Tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 168/QĐ-UBND ngày 24/01/2022; Đôn đốc chủ đầu tư hạ tầng các KCN mới được chấp thuận chủ trương/thành lập khẩn trương phối hợp với chính quyền địa phương đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng; Bám sát tiến độ giải quyết hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư KCN Bình Xuyên II-Giai đoạn 2, KCN Chấn Hưng, KCN Đồng Sóc; Báo cáo UBND Tỉnh và dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc điều chỉnh vị trí quy hoạch phát triển KCN Lập Thạch I và KCN Lập Thạch II; Xin ý kiến của các sở, ngành chức năng về kế hoạch triển khai KCN Phúc Yên lựa chọn nhà đầu tư để tổng hợp, báo cáo UBND Tỉnh.

Tổ chức Hội nghị làm việc với các chủ đầu tư hạ tầng các KCN mới thành lập (Sơn Lôi; Sông Lô I; Sông Lô II; Thái Hòa- Liễn Sơn-Liên Hòa và Nam Bình Xuyên) để nắm bắt tình hình triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng các KCN này. Tại Hội nghị, cả 05 chủ đầu tư hạ tầng các KCN trên đã cam kết việc triển khai khởi công xây dựng hạ tầng các KCN trong năm 2022 (đại diện chủ đầu tư hạ tầng đã ký vào biên bản làm việc ngày 11/01/2022); Phối hợp với UBND các huyện, thành phố, các chủ đầu tư hạ tầng KCN rà soát, đánh giá về hiện trạng hạ tầng ngoài KCN, việc kết nối với hạ tầng của KCN và nhu cầu đầu tư hạ tầng ngoài hàng rào KCN gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, báo cáo UBND Tỉnh; có văn bản tham gia ý kiến gửi Sở Kế hoạch & Đầu tư để hoàn thiện Đề án đầu tư xây dựng hạ tầng ngoài hàng rào các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn Tỉnh giai đoạn 2022-2025.

Triển khai cắm mốc giới theo quy hoạch xây dựng tại các KCN: Khai Quang, Bình Xuyên, Sơn Lôi, Nam Bình Xuyên, Bá Thiện II, Sông Lô I; Sông Lô II, Tam Dương I - khu vực 2; Thái Hòa - Liễn Sơn - Liên Hòa (khu vực 2 - giai đoạn 1), dự kiến trong tháng 6 triển khai cắm mốc giới KCN: Bình Xuyên II và Tam Dương II – khu A.

Tham gia ý kiến vào Dự thảo Quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Thực hiện ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án của các KCN: Khai Quang, Nam Bình Xuyên, Tam Dương I- Khu vực 2, Sông Lô I, Thái Hòa -Liễn Sơn -Liên Hòa (khu vực 2 - giai đoạn 1).

Trong 06 tháng đầu năm 2022, công tác bồi thường tại các diện tích đất còn lại trong các KCN Vĩnh Phúc đang hoạt động và đang xây dựng có những biến chuyển tích cực; đặc biệt tại các KCN: Bình Xuyên; Khai Quang; Bá Thiện (phân khu I); Bá Thiện II và Tam Dương II- Khu A đã tạo thêm quỹ đất sạch để thu hút đầu tư mới, tăng tỷ lệ lấp đầy tại 08 KCN đang hoạt động lên 81%. Cùng với đó, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tại các KCN mới được thành lập (Sông Lô I; Sông Lô II; Tam Dương I- Khu vực 2; Thái Hòa -Liễn Sơn-Liên Hòa) cũng đạt được kết quả tốt, tạo điều kiện để các KCN này sớm khởi công xây dựng hạ tầng KCN./.