Phiên họp thường kỳ lần thứ 15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) khai mạc sáng nay (ngày 12/9) và diễn ra đến ngày 15/9, để cho ý kiến về 11 nội dung với trọng tâm là công tác giám sát của Quốc hội và UBTVQH, cũng như chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 4 của Quốc hội, theo Văn phòng Quốc hội.

Nhiều nội dung “nóng” được xem xét tại Phiên họp thứ 15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc Phiên họp (nguồn: QH)

Phát biểu khai mạc Phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, Phiên họp thứ 15 của UBTVQH dự kiến diễn ra trong khoảng 4 ngày tập trung vào 2 nhóm vấn đề chính.

Nhóm vấn đề thứ nhất là các nội dung UBTVQH xem xét, chuẩn bị để trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 4 (tháng 10/2022) gồm:

Một là, về kết quả giám sát Chuyên đề thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021. Đây là 1 trong 2 chuyên đề giám sát tối cao của Quốc hội trong năm 2022.

“Đề nghị UBTVQH bám sát các mục tiêu, định hướng lớn và nội dung lớn trong Đề cương giám sát để cho ý kiến toàn diện cả về Báo cáo, dự thảo Nghị quyết, những vấn đề quan trọng trình Quốc hội xem xét quyết định, để tạo điều kiện và làm căn cứ tạo ra một bước chuyển biến cơ bản đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí…”, Chủ tịch Quốc hội lưu ý.

Hai là, UBTVQH nghe và cho ý kiến về các báo cáo công tác năm 2022 của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao; các báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tham nhũng; tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật và công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác thi hành án năm 2022. Đây là những báo cáo thường niên hàng năm liên quan đến lĩnh vực về tư pháp, đấu tranh phòng chống tham nhũng, phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án để chuẩn bị một bước để trình ra Quốc hội.

Ba là, UBTVQH cho ý kiến đối với các báo cáo của Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2022. Chủ tịch Quốc hội cho biết, nội dung này gắn liền với chuyên đề giám sát mà UBTVQH cũng sẽ xem xét tại Phiên họp này là về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo và báo cáo công tác dân nguyện hàng tháng.

Bốn là, UBTVQH cho ý kiến đối với các báo cáo của Chính phủ về tình hình thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của UBTVQH. Đây là nội dung quan trọng gắn với việc triển khai thực hiện Kết luận 19 của Bộ Chính trị và Kế hoạch 81 của UBTVQH về Chương trình xây dựng luật và pháp lệnh.

Năm là, UBTVQH xem xét cho ý kiến đối với báo cáo công tác năm 2022 và kế hoạch kiểm toán 2023 của Kiểm toán Nhà nước.

Sáu là, UBTVQH cho ý kiến về dự kiến Chương trình Kỳ họp thứ 4 của Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội ghi nhận đến nay công tác chuẩn bị đang được triển khai tích cực.

Nhiều nội dung “nóng” được xem xét tại Phiên họp thứ 15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Theo Chủ tịch Quốc hội, UBTVQH sẽ tiến hành phiên họp chuyên đề pháp luật sau Phiên họp thường kỳ này (ảnh: QH)

Nhóm vấn đề thứ hai là UBTVQH tập trung xem xét các vấn đề theo thẩm quyền. Theo đó, UBTVQH sẽ tiến hành giám sát chuyên đề và quyết định ban hành Nghị quyết về công tác giám sát đối với 2 chuyên đề là: “Việc thực hiện các nghị quyết của UBTVQH về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021" và “Việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 01/7/2016 đến ngày 01/7/2021". UBTVQH còn xem xét báo cáo công tác dân nguyện trong tháng 8/2022.

Cũng theo Chủ tịch Quốc hội, UBTVQH sẽ tiến hành phiên họp chuyên đề pháp luật sau phiên họp thường kỳ này, để chuẩn bị kỹ lưỡng cho các dự án luật và dự thảo nghị quyết trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 4. Ngoài ra, trong phiên họp này UBTVQH xem xét bằng văn bản để cho ý kiến về các báo cáo của Chính phủ về Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; cho ý kiến về kết quả thực hiện Nghị quyết số 03/2021/UBTVQH15 và Nghị quyết số 24/2022/UBTVQH 15 về việc chi trả hỗ trợ đối với người lao động./.