Hoàn thành tt kết qu 6 tháng đầu năm

Na đầu năm 2015, tnh Qung Ngãi đã tp trung ch đạo, tháo g nhng khó khăn cho doanh nghip, thúc đẩy sn xut kinh doanh; ch đạo khn trương hoàn chnh Đề án Tái cơ cu ngành nông nghip, nâng cao hiu qu phát trin nông nghip và đẩy nhanh tiến độ xây dng nông thôn mi; đẩy mnh công tác gii phóng mt bng các d án trng đim, nht là h tng giao thông.

Nh đó, tình hình kinh tế 6 tháng đầu năm tiếp tc chuyn biến tích cc. Tng sn phm trên địa bàn (GRDP) 06 tháng đầu năm 2015 đạt 6.081,1 t đồng. Trong đó, khu vc nông, lâm nghip và thy sn đạt 934,6 t đồng, tăng 4,7%; khu vc công nghip - xây dng đạt 3.273,4 t đồng, tăng 20,9%; khu vc dch v đạt 1.873,1 t đồng, tăng 11,2%.

Giá tr sn xut công nghip đạt 11.584,5 t đồng, tăng 25% so vi cùng k năm trước, đạt 52,1% kế hoch năm. Trong đó, khu vc kinh tế nhà nước đạt 8.849,8 t đồng, tăng 32,8%; kinh tế ngoài nhà nước đạt 2.510,3 t đồng, tăng 5,3%; kinh tế có vn đầu tư nước ngoài đạt 224,4 t đồng, tăng 2,8%.

Tng mc bán l hàng hóa và dch v tiêu dùng 6 tháng đầu năm đạt 18.644,4 t đồng, tăng 12,0% so vi cùng k năm 2014 và đạt 49% kế hoch năm; trong đó, kinh tế nhà nước đạt 1.170,6 t đồng, tăng 10,6%; kinh tế cá th đạt 13.512,8 t đồng, tăng 11,7%; kinh tế tư nhân đạt 3.960,8 t đồng, tăng 13,6%.

Còn giá tr sn xut nông, lâm nghip và thu sn 6 tháng đầu năm đạt 1.486,9 t đồng (giá so sánh 1994), tăng 4,7% so vi cùng k năm 2014, đạt 44,2% kế hoch năm; trong đó: giá tr sn xut nông nghip đạt 765,4 t đồng, tăng 2,5%; lâm nghip đạt 119,1 t đồng, tăng 12,6%; thy sn đạt 602,4 t đồng, tăng 6,0%.

Tng thu cân đối ngân sách trên địa bàn khong 17.608 t đồng, tăng 10,6% so vi cùng k năm 2014, đạt 52,7% kế hoch năm, trong đó, thu ni địa đạt 17.252 t đồng, đạt 53,9%; thu hot động xut nhp khu đạt 356 t đồng, đạt 26,4% d toán năm.

Ngun thu t doanh nghip nhà nước Trung ương chiếm ch yếu trong tng thu cân đối ngân sách trên địa bàn, khong 15.895 t đồng, tăng 10,3% so vi cùng k năm 2014, đạt 53,7% d toán năm; trong đó thu ch yếu t Nhà máy lc du Dung Qut 15.522 t đồng, tăng 11,3%, đạt 54,3% d toán năm.

Tng chi ngân sách địa phương đạt 4.629,98 t đồng, tăng 27,9% so vi cùng k năm 2014, đạt 52,1% d toán năm; trong đó, chi đầu tư phát trin là 1.418 t đồng, đạt 56,0%; chi thường xuyên là 2.906,88 t đồng, đạt 50% d toán năm.

Tiếp tc n lc trong nhng tháng cui năm

Phát huy kết qu đạt được trong 6 tháng đầu năm 2015, Tnh tiếp tc tp trung thc hin nhng nhim v, gii pháp để đạt được mc tiêu phát trin kinh tế đề ra trong năm 2015.

Theo đó, Tnh tiếp tc rà soát hiu qu s dng đất trong Khu Kinh tế Dung Qut và các Khu Công nghip. Tp trung các ngun lc, đẩy nhanh công tác bi thường, gii phóng mt bng và tái định cư phc v xây dng d án Khu Công nghip - Đô th - Dch v VSIP, d án nâng cp, m rng Nhà máy lc du Dung Qut và các d án công nghip trng đim khác.

Tăng cường h tr, tp trung tháo g khó khăn, to mi điu kin thun li để nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thc hin trong Khu Công nghip - Đô th - Dch v VSIP, Khu Kinh tế Dung Qut, các Khu công nghip tnh.

Phi hp vi doanh nghip có gii pháp m rng th trường tiêu th, tìm đầu ra n định cho th trường nông sn. Tiếp tc tăng cường qun lý th trường, chng buôn lu, gian ln thương mi; tp trung phát trin thương mi ni địa, quan tâm đến th trường nông thôn, min núi gn vi thc hin tt cuc vn động "Người Vit Nam ưu tiên dùng hàng Vit Nam”; phát trin các dch v phc v khu kinh tế Dung Qut và các khu công nghip ca tnh, nht là lĩnh vc đào to ngh, dch v tư vn gii thiu vic làm, dch v tài chính tín dng, nhà , dch v đô th...

H tr doanh nghip xây dng thương hiu sn phm; đẩy mnh hot động xúc tiến thương mi, h tr phát trin th trường tiêu th, đa dng hóa th trường xut khu. Khuyến khích doanh nghip tăng cường ng dng công ngh, thiết b tiên tiến trong qun lý, sn xut để nâng cao giá tr gia tăng và cnh tranh trong điu kin hi nhp quc tế ngày càng sâu rng. Tăng cường tuyên truyn, ph biến nhng cơ hi, thách thc ca các Hip định thương mi t do mà Chính ph đã và s ký kết để doanh nghip trong tnh có kế hoch ch động hi nhp; đẩy nhanh tiến độ xây dng công trình ch trung tâm Qung Ngãi, sm n định địa đim kinh doanh thương mi cho bà con tiu thương Thành ph./.