EU là th trường xut khu ln nht ca Vit Nam

Kim ngch hàng hóa xut khu tháng 03 ước tính đt 19,80 t USD, tăng 38,2% so vi tháng trước, trong đó khu vc kinh tế trong nước đt 5,36 t USD, tăng 43,3%; khu vc có vn đu tư nước ngoài (k c du thô) đt 14,44 t USD, tăng 36,4%.

Hu hết các mt hàng xut khu đu có kim ngch tăng so vi tháng trước, trong đó mt s mt hàng tăng cao như: Cao su tăng 81%; g và các sn phm g tăng 60,1%; go tăng 53,9%; thy sn tăng 48,1%; đin thoi các loi và linh kin tăng 47,1%; dt may tăng 35%; máy móc thiết b, dng c ph tùng tăng 32,3%; đin t, máy tính và linh kin tăng 28%.

So vi cùng kỳ năm trước, kim ngch hàng hóa xut khu tháng 03 năm nay tăng 15,4%, trong đó khu vc kinh tế trong nước tăng 9,2%; khu vc có vn đu tư nước ngoài (k c du thô) tăng 17,9%. Mt s mt hàng có kim ngch xut khu tăng so vi cùng kỳ năm trước: Đin thoi và linh kin tăng 62,2%; phương tin vn ti và ph tùng tăng 21,7%; máy móc thiết b, dng c ph tùng tăng 19,6%.

Tính chung quý I năm nay, kim ngch hàng hóa xut khu ước tính đt 54,31 t USD, tăng 22% so vi cùng kỳ năm trước, trong đó khu vc kinh tế trong nước đt 14,97 t USD, tăng 18,9%; khu vc có vn đu tư nước ngoài (k c du thô) đt 39,34 t USD, tăng 23,2%. Nếu loi tr yếu t giá, kim ngch hàng hóa xut khu quý I tăng 22,1% so vi cùng kỳ năm 2017.

Kim ngch xut khu mt s mt hàng ch lc quý I năm nay vn duy trì tc đ tăng khá so vi cùng kỳ năm trước: Đin thoi và linh kin đt 12,3 t USD, tăng 58,8%; hàng dt may đt 6,3 t USD, tăng 12,9%; đin t, máy tính và linh kin đt 6,3 t USD, tăng 13,2%; máy móc thiết b, dng c ph tùng đt 3,5 t USD, tăng 22,3%; giày dép đt 3,5 t USD, tăng 10,9%; phương tin vn ti và ph tùng đt 2,1 t USD, tăng 20,1%; g và sn phm g đt 1,9 t USD, tăng 8%; thy sn đt 1,7 t USD, tăng 11,2%; rau qu đt 950 triu USD, tăng 35,6%; st thép đt 949 triu USD, tăng 43,3%.

Kim ngạch xuất khẩu tháng 3 tăng 15,4% so với cùng kỳ

Mt s mt hàng kim ngch xut khu gim so vi cùng kỳ năm trước: Du thô đt 509 triu USD, gim 21,1% (lượng gim 36,5%); cao su đt 408 triu USD, gim 19,8% (lượng tăng 10,5%); sn và sn phm ca sn đt 277 triu USD, gim 5,3% (lượng gim 27,7%); ht tiêu đt 190 triu USD, gim 41,3% (lượng gim 2%). T trng xut khu các mt hàng ch lc vn thuc v khu vc có vn đu tư trc tiếp nước ngoài, chiếm 99,7% kim ngch hàng đin thoi và linh kin; chiếm 90% kim ngch máy móc thiết b, dng c ph tùng; chiếm 61% kim ngch hàng dt may.

V cơ cu nhóm hàng xut khu quý I năm nay, nhóm hàng công nghiệp nặng và khoáng sản ước tính đạt 28 tỷ USD, tăng 31,8% so vi cùng kỳ năm trước; chiếm 51,6% tng kim ngạch hàng hóa xut khu (tăng 3,9 đim phn trăm so vi cùng kỳ 2017), trong đó mặt hàng điện thoại và linh kiện đt 12,3 t USD, tăng mnh ti 58,8% và chiếm 22,7%. Nhóm hàng công nghiệp nhẹ và tiểu thủ công nghiệp đạt 19,8 tỷ USD, tăng 14,6%; chiếm 36,4% (gim 2,4 đim phn trăm).

Nhóm hàng nông, lâm sản đạt 4,8 tỷ USD, tăng 7,8%; chiếm 8,9% (gim 1,2 đim phn trăm). Nhóm hàng thủy sản ước tính đạt 1,7 tỷ USD, tăng 11,2% và chiếm 3,1% (gim 0,3 đim phn trăm).

V th trường hàng hóa xut khu quý I/2018, EU là th trường xut khu ln nht ca Vit Nam vi kim ngch xut khu đt 9,8 t USD, tăng 19,7% so vi cùng kỳ năm 2017, trong đó đin thoi và linh kin tăng 33,6%; đin t, máy tính và linh kin tăng 13,9%.

Tiếp đến là Hoa Kỳ đt 9,6 t USD, tăng 11,6%, trong đó giày dép tăng 19,3%; dt may tăng 15,4%; g và sn phm g tăng 9,5%.

Trung Quc đt 9 t USD, tăng 46%, trong đó đin thoi các loi và linh kin tăng 674,4%; hàng rau qu tăng 56%; đin t, máy tính và linh kin tăng 31,7%. ASEAN đt 5,6 t USD, tăng 13,5%, trong đó st thép tăng 41,6%; đin thoi và linh kin tăng 16,8%.

Hàn Quc đt 4,3 t USD, tăng 35,8%, trong đó đin thoi các loi và linh kin tăng 63,5%; đin t, máy tính và linh kin tăng 59,4%; hàng dt may tăng 12,2%. Nht Bn đt 4,2 t USD, tăng 12%, trong đó hàng dt may tăng 18,8%; phương tin vn ti và ph tùng tăng 13,9%.

Hàng tư liệu sản xuất chiếm 91,6% tng kim ngch nhp khu

Kim ngch hàng hóa nhp khu tháng 03 năm nay ước tính đt 19,0 t USD, tăng 35,4% so vi tháng trước, trong đó khu vc kinh tế trong nước đt 7,5 t USD, tăng 35,7%; khu vc có vn đu tư nước ngoài đt 11,5 t USD, tăng 35,2%. Kim ngch nhp khu hu hết các mt hàng đu tăng so vi tháng trước, trong đó đin thoi và linh kin tăng 43,5%; máy móc thiết b, dng c ph tùng tăng 26,8%; đin t máy tính và linh kin tăng 18,7%.

So vi cùng kỳ năm trước, kim ngch hàng hóa nhp khu tháng Ba tăng 3,1%, trong đó khu vc kinh tế trong nước tăng 3%; khu vc có vn đu tư nước ngoài tăng 3,2%. Nhiu mt hàng phc v sn xut, gia công lp ráp trong nước có kim ngch tăng so vi cùng kỳ năm trước: Kim loi thường khác tăng 26,4%; cht do tăng 18,6%; đin t máy tính và linh kin tăng 13,8%.

Tính chung 3 tháng đu năm, kim ngch hàng hoá nhp khu ước tính đt 53,01 t USD, tăng 13,6% so vi cùng kỳ năm trước, trong đó khu vc kinh tế trong nước đt 21,26 t USD, tăng 13,4%; khu vc có vn đu tư nước ngoài đt 31,75 t USD, tăng 13,7%. Nếu loi tr yếu t giá, kim ngch hàng hóa nhp khu quý I/2018 tăng 12,8% so vi cùng kỳ năm 2017.

Trong quý I năm nay, mt s mt hàng có kim ngch nhp khu tăng cao so vi cùng kỳ năm trước: Đin t, máy tính và linh kin đt 10,3 t USD, tăng 30,2%; đin thoi và linh kin đt 3,4 t USD, tăng 17,2%; xăng du đt 2,2 t USD, tăng 37,1% (lượng tăng 20,1%); cht do đt 2,1 t USD, tăng 21,5% (lượng tăng 13,8%); kim loi thường khác đt 1,5 t USD, tăng 19,9%; sn phm cht do đt 1,4 t USD, tăng 15,3%; sn phm hóa cht đt 1,2 t USD, tăng 15,9%; hóa cht đt 1,2 t USD, tăng 22,9%.

V cơ cu hàng hóa nhp khu quý I, nhóm hàng tư liệu sản xuất ước tính đạt 48,6 tỷ USD, tăng 14,1% và chiếm 91,6% tng kim ngch hàng hóa nhp khu (tăng 0,4 đim phn trăm so vi cùng kỳ năm 2017), trong đó máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng đạt 22,9 tỷ USD, tăng 13,1% và chiếm 43,1% (gim 0,2 đim phn trăm); nhóm hàng nguyên nhiên vật liệu đạt 25,7 tỷ USD, tăng 15% và chiếm 48,5% (tăng 0,6 đim phn trăm). Nhóm hàng tiêu dùng ước tính đạt 4,4 tỷ USD, tăng 8,5% và chiếm 8,4% (gim 0,4 đim phn trăm).

V th trường hàng hóa nhp khu quý I/2018, Trung Quc vn là th trường nhp khu ln nht ca Vit Nam vi kim ngch đt 14,3 t USD, tăng 13,7% so vi cùng kỳ năm 2017, trong đó kim ngch nhp khu mt s mt hàng phc v sn xut, gia công lp ráp tăng: Đin thoi và linh kin tăng 30%; máy móc thiết b, dng c ph tùng tăng 6,8%; đin t, máy tính và linh kin tăng 5,6%.

Tiếp theo là th trường Hàn Quc vi kim ngch nhp khu đt 11,9 t USD, tăng 19%, trong đó, đin t, máy tính và linh kin tăng 52,8%; đin thoi và linh kin tăng 13,6%. ASEAN đt 7,3 t USD, tăng 12,3%, trong đó đin t, máy tính và linh kin tăng 35,7%; xăng du tăng 33,1%; máy móc thiết b, dng c ph tùng tăng 26,5%. Nht Bn đt 4,2 t USD, tăng 13,4% trong đó đin t, máy tính và linh kin tăng 46,5%; st thép tăng 5%. EU đt 3 t USD, tăng 7,2%, trong đó, hóa cht tăng 33,8%; máy móc thiết b, dng c ph tùng tăng 20,9%. Hoa Kỳ đt 2,5 t USD, tăng 11,5%.

Cán cân thương mi hàng hóa thc hin tháng Ba ước tính xut siêu 800 triu USD. Tính chung quý I/2018 xut siêu 1,3 t USD, trong đó khu vc kinh tế trong nước nhp siêu 6,3 t USD; khu vc có vn đu tư đu tư nước ngoài (k c du thô) xut siêu 7,6 t USD./.