Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2017 mới công bố của Tổng cục Thống kê cho biết, tính đến thời điểm 20/9/2017, tổng phương tiện thanh toán tăng 9,59% so với cuối năm 2016 (cùng kỳ năm trước tăng 11,76%); huy động vốn của các tổ chức tín dụng tăng 10,08% (cùng kỳ năm 2016 tăng 12,02%); tăng trưởng tín dụng của nền kinh tế đạt 11,02% (cùng kỳ năm trước tăng 10,46%).

Các tổ chức tín dụng tích cực thực hiện các chính sách và chỉ đạo của NHNN về giảm lãi suất, lãi suất cho vay ngắn hạn đối với các lĩnh vực ưu tiên được các ngân hàng giảm 0,5%/năm.

Đối với các khách hàng vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh được giảm 0,5% - 1%/năm; đồng thời giảm lãi suất một số chương trình cho vay trung và dài hạn đối với lĩnh vực ưu tiên xuống còn 8%/năm.

Đối với nhóm khách hàng có tình hình tài chính minh bạch, lãi suất cho vay ngắn hạn từ 4% - 5%/năm.

Về thị trường bảo hiểm 9 tháng, báo cáo của Tổng cục Thống kê cho biết, thị trường vẫn duy trì mức tăng trưởng tích cực. Doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường 9 tháng ước tính tăng 18% so với cùng kỳ năm 2016, trong đó doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ tăng trên 22%; doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ tăng 9%.

Còn tại đầu tàu kinh tế lớn nhất cả nước, NHNN chi nhánh TP. Hồ Chí Minh cho biết, tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn Thành phố ước đến cuối tháng 9 đạt trên 1,67 triệu tỷ đồng, tăng 13,5% so cuối năm 2016 và tăng 19,58% so cùng kỳ. Mức tăng trưởng tín dụng này cao hơn tăng trưởng bình quân cả nước gần 3%. Tổng huy động vốn của các tổ chức tín dụng trên địa bàn ước đến cuối tháng 9 đạt 1,94 triệu tỷ đồng, tăng 9,2% so cuối năm 2016 và tăng 9,2% so cùng kỳ.

Trong đó, tiền gửi VND đạt trên 1,7 triệu tỷ đồng, chiếm 87,9% tổng vốn huy động, tăng 9,6% so cuối năm 2016.

Vốn huy động bằng ngoại tệ đạt 234.000 tỷ đồng, chiếm 12,1% tổng vốn huy động, tăng 5,8% so cuối năm 2016.

Dư nợ tín dụng bằng VND đạt trên 1,5 triệu tỷ đồng, chiếm 90,4% tổng dư nợ, tăng 13,2% so cuối năm 2016.

Dư nợ tín dụng bằng ngoại tệ đạt 160.000 tỷ đồng, chiếm 9,6% tổng dư nợ, tăng 15,4% so cuối năm 2016.

Tỷ lệ nợ xấu đến cuối tháng 7/2017 là 4% trong tổng dư nợ, giảm 0,04 điểm phần trăm so cuối năm 2016 (cuối năm 2016 chiếm 4,04%)./.