Tính đến hết ngày 31/05/2017, cả nước đã cổ phần hóa 13 doanh nghiệp nhà nước (Bộ Quốc phòng 10 doanh nghiệp, Hưng Yên 1 doanh nghiệp, Thừa Thiên Huế 1 doanh nghiệp, Đài truyền hình Việt Nam 1 doanh nghiệp) và 2 đơn vị sự nghiệp (Bắc Giang, Quảng Ninh).

Trong đó, có 3 doanh nghiệp (Công ty TNHH Dệt may 7 thuộc Công ty TNHH MTV Đông Hải, Đài Truyền hình Việt Nam, Công ty TNHH MTV Kinh doanh Nước sạch Hưng Yên, Công ty Xây dựng và Cấp nước Thừa Thiên Huế) nằm trong danh sách 137 doanh nghiệp nhà nước phải cổ phần hóa theo Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg, ngày 28/12/2016.

5 tháng đầu năm 2017, cả nước cổ phần hóa được 13 doanh nghiệp nhà nước

Riêng trong tháng 5/2017 cổ phần hóa 3 doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng (Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển nhà MHDi2, Công ty TNHH MTV Quản lý Nhà và Dịch vụ Đô thị thuộc Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Nhà và Đô thị, Công ty TNHH Dệt may 7 thuộc Công ty TNHH MTV Đông Hải).

Cũng trong tháng 5/2017 đã công bố giá trị doanh nghiệp, nhưng chưa phê duyệt phương án cổ phần hóa 39 doanh nghiệp (trong đó có 13 doanh nghiệp nhà nước thuộc danh sách 137 doanh nghiệp nhà nước phải cổ phần hóa theo Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg, ngày 28/12/2016).

Đang tiến hành xác định giá trị doanh nghiệp 68 doanh nghiệp (chưa có quyết định công bố giá trị doanh nghiệp), 1 doanh nghiệp được phê duyệt giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa (Công ty Cấp thoát nước tỉnh Lâm Đồng). Giải thể 1 doanh nghiệp nhà nước (trực thuộc Tổng Công ty Cà phê Việt Nam).

Về thoái vốn nhà nước, đến hết ngày 31/05/2017, cả nước đã thực hiện bán phần vốn nhà nước không cần nắm giữ tại 21 doanh nghiệp với tổng giá trị theo sổ sách là 666,8 tỷ đồng, thu về 11.589,3 tỷ đồng.

Trong số 21 doanh nghiệp này có 6 doanh nghiệp phải thoái vốn trước mệnh giá. Riêng trong tháng 5/2017, cả nước thoái được theo giá trị sổ sách là 174,2 tỷ đồng, thu về 179 tỷ đồng.

Để đẩy nhanh tiến độ sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp đề ra các nhiệm vụ phải làm trong tháng 6/2017, đó là: Các bộ, ngành khẩn trương trình Chính phủ, Thủ tướng chính phủ các văn bản quy phạm luật về sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.

Bên cạnh đó, tiếp tục đôn đốc các bộ, ngành triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao về sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước. Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước tại các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty…/.