Công nhân đang làm việc trong các KCN Vĩnh Phúc
Công nhân đang làm việc trong KCN Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc

Thúc đẩy hoạt động đầu tư kinh doanh trong các KCN

Theo Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc (Ban Quản lý), trong tháng 6/2023 Ban Quản lý dự kiến cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới cho 1-2 dự án FDI và điều chỉnh tăng vốn cho 2-3 dự án FDI, với tổng vốn đăng ký khoảng 100 triệu USD. Đồng thời cấp mới, điều chỉnh tăng vốn cho 1-2 dự án DDI với tổng vốn đăng ký khoảng 200-300 tỷ đồng.

Cùng với đó, trong tháng 6/2023 dự kiến các KCN tỉnh Vĩnh Phúc có thêm 2-4 dự án đầu tư đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh; trong đó vốn thực hiện của các dự án FDI đạt khoảng 40-45 triệu USD và vốn thực hiện của các dự án đầu tư DDI đạt khoảng 50 tỷ đồng.

Nâng cao hoạt động quản lý nhà nước trong các KCN

Được biết trong tháng 6/2023, Ban Quản lý tiếp tục tăng cường vai trò quản lý nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ được giao để triển khai hiệu quả các lĩnh vực được phân cấp, cụ thể:

Công tác xúc tiến và thu hút đầu tư được quan tâm ưu tiên hàng đầu. Ban Quản lý nhiệt tình kết nối với các nhà đầu tư, hướng dẫn thủ tục về đầu tư, cung cấp thông tin cho các nhà đầu tư đến tìm hiểu đầu tư vào các KCN trong địa bàn Tỉnh; tuyên truyền trên các báo, đài của Trung ương và địa phương, các nền tảng xã hội…về môi trường và chính sách đầu tư trong các KCN Tỉnh; phối hợp với các cơ quan chức năng hỗ trợ hiệu quả cho nhà đầu tư; kết nối nhà đầu tư với chính

Tiếp tục triển khai hiệu quả công tác quản lý các dự án sau cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Một là, rà soát hiện trạng thuê nhà xưởng sản xuất, nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp thuê nhà xưởng trong các KCN; hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện đầy đủ thủ tục pháp lý, điều kiện hoạt động sản xuất kinh doanh theo quy định của pháp luật, từ đó tăng cường hiệu quả công tác quản lý đối với với các doanh nghiệp thuê/cho thuê nhà xưởng trong KCN.

Hai là, tiếp tục kiểm tra hoạt động đầu tư của một số doanh nghiệp trong KCN theo Quyết định số 45/QĐ-BQLKCN ngày 24/4/2023 của Trưởng Ban Quản lý các KCN.

Ba là, rà soát tiến độ triển khai các dự án, đôn đốc các dự án thực hiện theo tiến độ cam kết; làm việc với các doanh nghiệp triển khai chậm tiến độ theo đăng ký để hướng dẫn doanh nghiệp điều chỉnh dự án cho phù hợp thực tế.

Bốn là, chủ động trong công tác phối hợp, giải quyết vướng mắc cho các nhà đầu tư; phối hợp với các sở, ngành liên quan trong việc cho ý kiến đối với các nội dung liên quan đối với hồ sơ cấp mới theo quy định.

Năm là, thực hiện có hiệu quả công tác quản lý lao động, quản lý môi trường, kiểm tra, giám sát; phối hợp với các cơ quan chức năng quản lý các hoạt động trong KCN theo nhiệm vụ được giao.

Sáu là, thường xuyên trao đổi thông tin, phối hợp với Trung tâm hành chính công của Tỉnh đảm bảo thực hiện các thủ tục hành chính đúng quy định.

Đẩy mạnh công tác quản lý quy hoạch, xây dựng và phát triển các KCN. Trong tháng 6/2023 Ban Quản lý triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm đó là:

Phối hợp với các chủ đầu tư, các đơn vị có liên quan triển khai khởi công Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng các KCN: Sông Lô I, Sông Lô II.

Đôn đốc Công ty HDTC đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng hạ tầng KCN Bá Thiện (phân khu I)

Phối hợp với các nhà đầu tư và các cơ quan liên quan để đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với phần diện tích còn lại của các KCN đã đi vào hoạt động: Khai Quang, Bình Xuyên, Bá Thiện II, Tam Dương II - khu A; đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng và xây dựng hạ tầng các KCN vừa có quyết định thành lập: Sơn Lôi, Sông Lô I, Sông Lô II, Tam Dương I - khu vực 2; Thái Hòa - Liễn Sơn - Liên Hòa khu vực 2 (giai đoạn 1) và Nam Bình Xuyên./.

KCN Bá Thiện II (6)
Một góc Nhà máy KCN Bá Thiện II, tỉnh Vĩnh Phúc