Các bài viết đạt chất lượng sẽ được in trong Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia có mã số ISBN. Ban Tổ chức mong muốn, Kỷ yếu Hội thảo là cuốn sách giới thiệu nhiều bài viết, bài nghiên cứu chất lượng, dựa trên các vấn đề từ thực tiễn, để đề xuất các sáng kiến, giải pháp, tư duy mới, thúc đẩy tăng trưởng xanh hướng tới phát triển bền vững tại Việt Nam.

Thư mời viết bài Hội thảo khoa học quốc gia: Thúc đẩy tăng trưởng xanh hướng tới phát triển bền vững
Tăng trưởng xanh đã trở thành xu thế tất yếu và là mục tiêu mà mọi quốc gia đều hướng tới

Tại Thư mời, Ban Tổ chức gợi mở nhiều chủ đề phù hợp với nội dung Hội thảo, như (1) Hiểu biết về tăng trưởng xanh và mô hình tăng trưởng xanh; (2) Ứng dụng công nghệ số và chuyển đổi số để tăng trưởng xanh; (3) Các vấn đề về đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội, Bộ chỉ số doanh nghiệp bền vững (CSI), Báo cáo bền vững đối với doanh nghiệp; (4) Hiệu quả xã hội từ xanh hóa nền kinh tế, từ phát triển các nguồn năng lượng xanh, tiết kiệm tài nguyên dựa trên nền tảng khoa học và công nghệ; (5) Nông nghiệp hiện đại với phát triển bền vững; (6) Hành động của địa phương trong thực hiện tăng trưởng xanh… (xem chi tiết tại file đính kèm).

Tăng trưởng xanh là một nội dung quan trọng của phát triển bền vững và là quá trình phát triển có sự kết hợp chặt chẽ, hợp lý, hài hòa giữa phát triển kinh tế - xã hội với bảo vệ môi trường. Trên thế giới, tăng trưởng xanh đã trở thành xu thế tất yếu và là mục tiêu mà mọi quốc gia đều hướng tới. Tại Việt Nam, từ năm 2012, Chính phủ đã ban hành “Chiến lược quốc gia về Tăng trưởng xanh giai đoạn 2012-2020”, định hình con đường tăng trưởng xanh và bền vững cho Đất nước. Năm 2021, trên cơ sở đề xuất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Chính phủ đã ban hành “Chiến lược Quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050”.

Mục tiêu tổng quát của Chiến lược tăng trưởng xanh là góp phần thúc đẩy cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nhằm đạt được thịnh vượng về kinh tế, bền vững về môi trường và công bằng về xã hội; hướng tới nền kinh tế xanh, trung hòa các-bon và đóng góp vào mục tiêu hạn chế sự gia tăng nhiệt độ toàn cầu. Trên cơ sở đó, Chính phủ đặt ra 4 mục tiêu lớn trong Chiến lược tăng trưởng xanh, đó là: Giảm cường độ phát thải khí nhà kính trên GDP; Xanh hóa các ngành kinh tế; Xanh hóa lối sống và thúc đẩy tiêu dùng bền vững và Xanh hóa quá trình chuyển đổi trên nguyên tắc bình đẳng, bao trùm, nâng cao năng lực chống chịu, đảm bảo bình đẳng về điều kiện, cơ hội phát huy năng lực và thụ hưởng thành quả của sự phát triển, không để ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình chuyển đổi xanh.

Cũng theo bản Chiến lược, đến năm 2030, Chỉ số phát triển con người (HDl) đạt trên 0,75; 100% các tỉnh, thành phố xây dựng và triển khai Kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí cấp tỉnh; tỷ lệ dân số được sử dụng nước sạch, đạt chuẩn theo quy định của Bộ Y tế đạt ít nhất 70%. Đến năm 2050: Chỉ số phát triển con người (HDI) đạt trên 0,8. Tỷ lệ dân số được sử dụng nước sạch, đạt chuẩn theo quy định của Bộ Y tế đạt ít nhất 90%...

Trên cơ sở các mục tiêu, định hướng và những nhiệm vụ, giải pháp chiến lược mà Chính phủ đã đề ra tại Chiến lược Quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng và công bố Dự thảo Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030 để lấy ý kiến công chúng.

Ban Tổ chức Hội thảo mong rằng, các bài nghiên cứu, tham luận về tăng trưởng xanh, phát triển bền vững từ nhà quản lý, nhà khoa học, chuyên gia, địa phương, doanh nghiệp tham gia Hội thảo tháng 9 sẽ góp tiếng nói chia sẻ quan điểm, kiến thức và đề xuất các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng xanh hướng tới phát triển bền vững tại Việt Nam.

Chi tiết Thư mời viết bài Hội thảo khoa học quốc gia tháng 9/2022 tại đây.

Nhận diện cơ hội, thách thức và dư địa tăng trưởng kinh tế 2022 - 2023 Nhận diện cơ hội, thách thức và dư địa tăng trưởng kinh tế 2022 - 2023

Các ý kiến của nhà quản lý, chuyên gia, doanh nghiệp chia sẻ tại Diễn đàn "Dự báo kinh tế Việt Nam 2022-2023: Kịch bản ...

Đổi mới sáng tạo là chìa khóa để thực thi khát vọng phát triển dài hạn Đổi mới sáng tạo là chìa khóa để thực thi khát vọng phát triển dài hạn

Theo Tổng Biên tập Tạp chí Kinh tế và Dự báo Nguyễn Lệ Thủy, đổi mới sáng tạo chính là chìa khóa cho khát vọng ...