Cập nhật mới nhất của Tổng cục Thống kê cho thấy, các biện pháp phòng chống dịch bệnh được nới lỏng, hoạt động sản xuất kinh doanh từng bước được khôi phục đã tác động tích cực đến thu ngân sách nhà nước. Theo đó, thu ngân sách trong nửa đầu tháng 10/2021, ước đạt 30.300 tỷ đồng, tăng tới 37,7% so với tháng trước. Đóng góp lớn vào số thu này là thu nội địa đạt 18.600 tỷ đồng; thu từ dầu thô đạt 1.944 tỷ đồng; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu đạt 9.800 tỷ đồng...

Thu ngân sách nhà nước dần phục hồi nhờ dịch bệnh bớt gay gắt
Tốc độ thu ngân sách nhà nước vượt khá xa tốc độ chi ngân sách sách nước. Nguồn: Tổng cục Thống kê

Lũy kế từ đầu năm đến ngày 15/10, thu nội địa đạt 898.900 tỷ đồng (bằng 79,3% dự toán năm), trong đó, thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước đạt 113.500 tỷ đồng; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô): 152.600 tỷ đồng; thu thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài nhà nước: 189.200 tỷ đồng...

Lũy kế từ đầu năm đến ngày 15/10, tổng thu ngân sách nhà nước đạt 1.118.200 tỷ đồng, bằng 83,2% dự toán năm, trong đó thu ngân sách Trung ương và địa phương lần lượt bằng 79,6% và 87,7% dự toán...

Trong khi tốc độ thu ngân sách nhà nước tăng khá tích cực, thì tương tự như các tháng trước, tốc độ chi ngân sách nhà nước vẫn khá chậm, đặc biệt là chi đầu tư phát triển. Theo đó, tổng chi ngân sách nhà nước trong 15 ngày đầu tháng 10/2021 ước đạt 67.300 tỷ đồng. Lũy kế từ đầu năm đến ngày 15/10, chi ngân sách đạt 1.098.500 tỷ đồng, bằng 65,1% dự toán năm, trong đó chi thường xuyên đạt 763.600 tỷ đồng, chi đầu tư phát triển đạt 243.100 tỷ đồng, lần lượt bằng 73,7% và 50,9% dự toán./.