Văn phòng Chính phủ vừa có Công văn số 572/VPCP-KTTH gửi các bộ, cơ quan trung ương; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về tình hình, kết quả của các Tổ công tác kiểm tra, đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công năm 2021.

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2022
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Tổ công tác, các bộ, cơ quan trung ương, địa phương kiểm điểm xử lý nghiêm trường hợp giải ngân chậm do nguyên nhân chủ quan

Văn bản nêu rõ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cơ bản thống nhất với Báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 8985/BC-BKHĐ nêu trên về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2021 trên cơ sở tổng hợp kết quả kiểm tra của 06 Tổ công tác triển khai theo quy định tại Quyết định số 1962/QĐ-TTg ngày 22 tháng 11 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Đối với kế hoạch đầu tư công năm 2021, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan trung ương, địa phương tiếp tục thực hiện quyết liệt các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 tại Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 19/6/2021, Công điện số 1082/CĐ-TTg ngày 16/8/2021 và các Nghị quyết phiên họp thường kỳ của Chính phủ, văn bản chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ và kết luận của các đồng chí Tổ trưởng Tổ công tác tại các cuộc họp kiểm tra, đôn đốc giải ngân, phấn đấu giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 đạt mức cao nhất; việc giải ngân vốn đầu tư phải gắn với kiểm soát chất lượng công trình, hồ sơ thủ tục theo đúng quy định, sớm đưa công trình vào khai thác, sử dụng; tổ chức nghiệm thu khối lượng kịp thời, khẩn trương hoàn thiện thủ tục hồ sơ thanh toán theo quy định.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan rà soát, tổng hợp chung số vốn thuộc kế hoạch năm 2021 còn lại chưa giải ngân sau khi kết thúc niên độ ngân sách năm 2021, đề xuất phương án xử lý, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Tổ công tác, các bộ, cơ quan trung ương, địa phương kiểm điểm xử lý nghiêm trường hợp giải ngân chậm do nguyên nhân chủ quan, chưa nỗ lực cố gắng, báo cáo kết quả gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 20/02/2022 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 02/2022.

Đối với kế hoạch đầu tư công năm 2022, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan trung ương, địa phương khẩn trương phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2022 đã được giao theo đúng quy định; đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện thủ tục đầu tư các chương trình, dự án khởi công mới sử dụng vốn đầu tư năm 2022 để sớm hoàn thành việc giao kế hoạch vốn; việc bố trí kế hoạch vốn cho các nhiệm vụ, dự án phải bảo đảm phù hợp với khả năng thực hiện và giải ngân.

Ngay từ đầu năm 2022, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan trung ương, địa phương xác định việc giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện quyết liệt để đạt mục tiêu đề ra; đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các bộ, cơ quan trung ương, địa phương trong chỉ đạo tổ chức thực hiện các dự án từ khâu chuẩn bị đầu tư, công tác đền bù, giải phóng mặt bằng đến khâu thực hiện dự án; thường xuyên rà soát, đôn đốc, kiểm tra, kịp thời phát hiện và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh của từng dự án, nhất là các dự án trọng điểm; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, cá thể hóa trách nhiệm đến từng cá nhân trong việc phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công. Người đứng đầu các bộ, cơ quan trung ương và địa phương chịu trách nhiệm toàn diện trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức thực hiện và kết quả giải ngân của bộ, cơ quan, địa phương mình.

Nâng cao năng lực tổ chức thực hiện dự án ở các cấp chủ quản, chủ đầu tư và Ban quản lý dự án; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm quy định pháp luật. Tổ chức tuyên truyền cho người dân về chính sách bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng của từng dự án, bảo đảm công khai, minh bạch tạo sự tin tưởng và đồng thuận của người dân trong việc triển khai thực hiện. Thực hiện điều chỉnh kế hoạch vốn linh hoạt, kịp thời giữa các dự án, từ dự án giải ngân chậm sang các dự án có nhu cầu vốn và khả năng giải ngân cao theo quy định.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ: Thông tin và Truyền thông, Xây dựng, Lao động, Thương binh và Xã hội rà soát các vướng mắc, các quy định chồng chéo trong lĩnh vực đầu tư của các Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020, số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019, số 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020, số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 để nghiên cứu, đề xuất phương án xử lý nhằm tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong thực hiện dự án đầu tư công, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý I/2022.

Bộ Xây dựng, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính và các địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được phân công tiếp tục rà soát để sửa đổi theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền sửa đổi các quy định pháp luật, thủ tục hành chính về đầu tư, xây dựng, tài nguyên, đất đai, quản lý, cấp phép..., bảo đảm công khai, minh bạch, kịp thời; thực hiện các biện pháp kiểm soát giá, chất lượng nguyên vật liệu; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra; kịp thời cập nhật, điều chỉnh công bố giá vật liệu xây dựng, chỉ số giá xây dựng theo quy định./.