Bộ Luật Lao động 2012 (sửa đổi) vừa được thông qua có nhiều thay đổi, trong dó có hình thức thưởng của người sử dụng lao động đối với người lao động. Thay vì chỉ thưởng bằng tiền mặt, quy định mới cho phép mở rộng hình thức (gồm cả thưởng Tết) bằng hiện vật hoặc dịch vụ. So với Luật Lao động 2012 hiện hành, Luật Lao động 2012 (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 đã bổ sung thêm nhiều hình thức thưởng của người sử dụng lao động tới người lao động. Cụ thể:

Từ ngày 01/01/2021 thưởng Tết của người lao động ngoài tiền có thể bằng hiện vật và dịch vụ

Điều 103 Luật Lao động 2012 hiện hành quy định hình thức thưởng chỉ là tiền thưởng và tiền thưởng đó là khoản tiền mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh, mức độ hoàn thành công việc của người lao động. Trong khi đó, Điều 104 của Luật Lao động 2012 (sửa đổi) đã tiếp thu và quy định lại Điều 103 của Luật Lao động hiện hành, tên gọi của Điều luật từ chỗ ghi rõ là “tiền thưởng” thì sửa thành “thưởng”.

Cụ thể, Điều 104 ghi rõ: “Thưởng là số tiền hoặc tài sản hoặc bằng các hình thức khác mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh, mức độ hoàn thành công việc của người lao động”.

Với quy định mới này, người sử dụng lao động có thể lựa chọn nhiều hình thức thưởng đa dạng cho người lao động hơn, như: bằng hiện vật (hàng hoá, mua hàng giảm giá) hoặc thưởng bằng dịch vụ…

Điều 104 Luật Lao động 2012 (sửa đổi) vẫn đảm bảo nguyên tắc của Điều 103 trong Luật hiện hành là quy chế thưởng do người sử dụng lao động quyết định và công bố công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở. Đồng thời, quy định thưởng của Luật Lao động 2012 (sửa đổi) vẫn đảm bảo nguyên tắc không bắt buộc người sử dụng lao động phải có một mức thưởng cố định cho người lao động trong dịp Lễ, Tết./.