Chính phủ vừa có Báo cáo số 413/BC-CP, ngày 20/09/2019 gửi Quốc hội về kết quả thực hiện Nghị quyết số 68/2013/QH13, ngày 29/11/2013 về đẩy mạnh thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế, tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân năm 2018-2019. Đây là báo được thực hiện định kỳ 2 năm một lần của Chính phủ về việc thực hiện Nghị quyết này.

Toàn quốc hiện có trên 83,5 triệu người tham gia bảo hiểm y tế, đạt tỷ lệ bao phủ 88,5 dân số

Cụ thể, Nghị quyết số 68/2013/QH13 đã giao chỉ tiêu cho Chính phủ: “Bảo đảm đến năm 2015 đạt ít nhất 75% dân số tham gia bảo hiểm y tế và đến năm 2020 đạt ít nhất 80% dân số tham gia bảo hiểm y tế”.

Với những nỗ lực của Bảo hiểm xã hội Việt Nam thì tính đến hết năm 2018, toàn quốc có trên 83,5 triệu người tham gia bảo hiểm y tế, đạt tỷ lệ bao phủ 88,5% dân số, vượt chỉ tiêu Thủ tướng giao tại Quyết định số 1167/QĐ-TTg, ngày 28/06/2016 là 3,3%; vượt chỉ tiêu Nghị quyết số 68/2013/QH13 giao (đến năm 2020 đạt ít nhất 80% dân số tham gia bảo hiểm y tế).

Đặc biệt, trong số đối tượng bảo hiểm y tế, người tham gia theo hộ gia đình là 15,7 triệu người, tăng gần 1 triệu người so với năm 2017.

Năm 2019, báo cáo của Chính phủ ước tính, toàn quốc có khoảng 85 triệu người tham gia bảo hiểm y tế, đạt tỷ lệ bao phủ 89,8% dân số, vượt chỉ tiêu Thủ tướng giao tại Quyết định số 1167/QĐ-TTg là 1,7%; vượt chỉ tiêu Nghị quyết số 68/2013/QH13 giao.

Mặc dù đã đạt tỷ lệ bao phủ cao, tuy nhiên, báo cáo của Chính phủ cũng nhận định, trong phát triển người tham gia bảo hiểm y tế còn gặp một số khó khăn, vướng mắc như: Một số cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, đơn vị chưa quan tâm đúng mức tới công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách bảo hiểm y tế, coi đây là nhiệm vụ riêng của ngành bảo hiểm y tế dẫn tới hiệu quả chưa cao; Một bộ phận người dân chưa nhận thức đúng, đầy đủ về chính sách bảo hiểm y tế, chưa có ý thức bảo vệ sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng; Tình trạng trốn đóng, chậm đóng bảo hiểm y tế của một số chủ sử dụng lao động vẫn xảy ra ở hầu hết các địa phương…

Để tiếp tục duy trì và phát triển số người tham gia bảo hiểm y tế thời gian tới, Chính phủ xác định: Tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo hiểm y tế với những đổi mới về nội dung, hình thức phù hợp, hấp dẫn với người dân, từng nhóm đối tượng; Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin nhằm đơn giản hóa thủ tục, cắt giảm mẫu biểu không cần thiết và giảm chỉ tiêu kê khai, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia bảo hiểm y tế; Tăng cường thanh tra, kiểm tra các đơn vị sử dụng lao động có dấu hiệu vi phạm về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật bảo hiểm y tế; kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật; Tăng cường chất lượng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh, nhất là y tế tuyến cơ sở…/.