Qua điều tra của Tổng cục Thống kê đối với 6.500 doanh nghiệp đại diện cho toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo và 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cho thấy, 82,6% doanh nghiệp cho rằng, tổng quan về tình hình sản xuất, kinh doanh quý II/2018 so với quý I/2018 tốt lên và giữ ổn định.

Trong đó, khu vực doanh nghiệp FDI lạc quan nhất với 85,7% số doanh nghiệp cho rằng tốt lên và giữ ổn định. Còn tỷ lệ này của khu vực doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp ngoài nhà nước lần lượt là 80,8% và 81,6%.

Dự báo quý III lạc quan hơn so với quý II khi có 88,5% doanh nghiệp cho rằng, tình hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp tốt lên và giữ nguyên. 11,5% doanh nghiệp vẫn dự báo tình hình sản xuất, kinh doanh khó khăn hơn.

Khu vực doanh nghiệp FDI có tỷ lệ dự báo tình hình sản xuất, kinh doanh tốt lên và giữ ổn định ở quý III/2018 cao nhất với 91,3%, khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước là 87,6% và khu vực doanh nghiệp nhà nước thấp nhất với 86,1%.

Theo nghiên cứu của Tổng cục Thống kê, tính cạnh tranh của hàng trong nước là yếu tố ảnh hưởng nhiều nhất đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp (59,4% doanh nghiệp lựa chọn). Yếu tố ảnh hưởng lớn thứ hai là nhu cầu thị trường trong nước thấp (46,2% doanh nghiệp đánh giá).

Tính cạnh tranh của hàng trong nước ảnh hưởng nhiều nhất đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp

32% doanh nghiệp cho rằng khó khăn về tài chính cũng là yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh. 30,7% doanh nghiệp cho rằng không tuyển được lao động theo yêu cầu làm ảnh hưởng đến khả năng phát triển sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, 26,9% doanh nghiệp cho rằng lãi suất vay vốn cao; 25,4% doanh nghiệp cho rằng thiếu nguyên, nhiên, vật liệu ảnh hưởng tới tình hình sản xuất, kinh doanh; 23,5% cho rằng thiết bị công nghệ lạc hậu; 23,4% doanh nghiệp đánh giá tính cạnh tranh của hàng nhập khẩu cao; chỉ có 6,4% doanh nghiệp cho rằng không có khả năng tiếp cận nguồn vốn vay ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh; 2.2% doanh nghiệp cho rằng thiếu năng lượng ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh…

Về khối lượng sản xuất, chỉ số cân bằng (số phần trăm doanh nghiệp dự báo khối lượng sản xuất tăng trừ đi số phần trăm doanh nghiệp dự báo khối lượng sản xuất giảm) của quý II/2018 so với quý I/2018 là 29,9%. Trong đó, khu vực doanh nghiệp FDI có chỉ số cân bằng cao nhất với 37,3%, khu vực doanh nghiệp nhà nước với 31,3% và doanh nghiệp ngoài nhà nước thấp nhất với 26,9%.

Chỉ số cân bằng có xu hướng tăng cao ở quý III so với quý II với 42,2% (52,6% doanh nghiệp dự báo tăng, trong khi đó có 10,4% doanh nghiệp dự báo giảm). Xu hướng này đều tăng cao ở cả ba khu vực, khu vực doanh nghiệp FDI cao nhất với 46,9%, khu vực doanh nghiệp nhà nước 41,2% và thấp nhất là khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước với chỉ số cân bằng 40,4%.

Về đơn đặt hàng, tỷ lệ doanh nghiệp dự báo đơn hàng mới quý II so với quý I với chỉ số cân bằng là 22,6% (39,8% doanh nghiệp dự báo tăng và 17,2% doanh nghiệp dự báo giảm). Trong đó chỉ số cân bằng của khu vực doanh nghiệp FDI cao nhất với 29,3%, thấp nhất là khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước với 19,7%.

Chỉ số cân bằng tăng ở quý III so với quý II với tỷ lệ là 35,5% (46% doanh nghiệp dự báo tăng đơn hàng và 10,5% doanh nghiệp dự bảo giảm), trong đó khu vực doanh nghiệp FDI có chỉ số cân bằng cao nhất với 41%, khu vực doanh nghiệp nhà nước với 34,7% và thấp nhất là khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước với 33,3%.

Về tồn kho thành phẩm, chỉ số cân bằng về tồn kho thành phẩm ở quý II so với quý I là -12,9% (với 31,2% doanh nghiệp dự báo giảm và 18,3% doanh nghiệp dự báo tăng). Chỉ số cân bằng về tồn kho thành phẩm quý III so với quý II với -17,8% (31,5% doanh nghiệp dự báo giảm và 13,7% doanh nghiệp dự báo tăng).

Về sử dụng lao động, chỉ số cân bằng về việc tăng và giảm quy mô lao động ở quý II so với quý I là 4,7%, trong đó khu vực doanh nghiệp FDI có chỉ số cân bằng cao nhất với 14,2%. Chỉ số cân bằng về thu hút lao động ở quý III so với quý II có xu hướng tăng khả quan hơn với chỉ số cân bằng là 12%, có xu hướng tăng ở cả ba khu vực./.