Cụ thể, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề ra 9 nhiệm vụ chính trong Chương trình phát triển thanh niên năm 2016, đó là:

Thứ nhất, nâng cao nhận thức về phát triển thanh niên, ban hành và tổ chức thực hiện cơ chế chính sách đối với thanh niên. Theo đó, trong năm Bộ sẽ tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng trong đó có lồng ghép nội dung Luật Thanh niên 2005, Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2016-2020 tới cán bộ, công chức, viên chức của Vộ để nâng cao nhận thúc về vị trí, vai trò của thanh niên, công tác thanh niên trong thời kỳ mới. Dự kiến trong quý IV/2016 tổ chức hội thảo, hội nghị, giao lưu đối thoại giữa Đảng ủy cơ quan và thanh niên về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Thứ hai, tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống, lý tưởng, đạo đức và lối sống, pháp luật cho thanh niên. Đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14/05/2011 của Bộ Chính trị về Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh một cách thiết thực, hiệu quả và có chiều sâu.

Đặc biệt, trong năm các đơn vị báo chí thuộc Bộ đẩy mạnh tuyên truyền về Chiến lược Phát triển thanh niên Việt Nam và Chương trình Phát triển thanh niên của Bộ Kế hoạch và Đầu tư giai đoạn 2016-2020 trên các ấn phẩm, báo ngành và website của Bộ.

Thứ ba, xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách về thanh niên và công tác thanh niên. Tích cực, chủ động xây dựng và thực hiện chế độ, chính sách pháp luật đối với thanh niên theo sự phân công công tác của lãnh đạo Bộ. Đồng thời, các đơn vị thuộc Bộ chủ động phối hợp trong việc thực hiện cơ chế, chính sách đối với thanh niên để phát huy vai trò và sự tham gia của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ trong các hoạt động và phong trào của Bộ.

Thứ tư, xây dựng và sử dụng nguồn nhân lực trẻ có chất lượng. Theo đó, Chiến lược nêu rõ Vụ Tổ chức Cán bộ cần tham mưu, đề xuất và xây dựng cơ chế, chính sách thu hút, tuyển chọn, đào tạo, bố trí và trọng dụng tài năng trẻ làm việc tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ. Đặc biệt, trong năm triển khai Đề án xác định vị trí việc làm, thực hiện phân công bố trí công chức, viên chức thanh niên phù hợp với ngành nghề, chuyên ngành đào tạo…; tạo môi trường làm việc công bằng, dân chủ, khoa học, khuyến khích thanh niên phấn đấu, phát triển và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Thứ năm, đẩy mạnh hoạt động đối thoại giữa lãnh đạo bộ và công chức, viên chức thanh niên. Tạo điều kiện để công chức, viên chức thanh niên tham gia các hoạt động xã hội.

Thứ sáu, xây dựng và hoàn thiện bộ máy quản lý nhà nước về thanh niên đủ năng lực để tổ chức tốt nhiệm vụ được giao.

Thứ bảy, đảm bảo kinh phí hàng năm từ ngân sách nhà nước để triển khai thành công các mục tiêu được xác định tại Chương trình phát triển thanh niên của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Thứ tám, đổi mới công tác đánh giá công chức, lồng ghép chỉ tiêu về công tác thanh niên vào đánh giá kết quả công tác của các đơn vị. Tiếp tục đổi mới công tác thi đua – khen thưởng theo hướng thực chất, tôn vinh và động viên kịp thời đối với những cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thanh niên; khuyến khích công chức, viên chức thanh niên nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão, yêu ngành, yêu nghề, xung kích, sáng tạo, đóng góp tích cực vào việc thực hiện triển khai các nhiệm vụ chính trị của Bộ, ngành.

Thứ chín, nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo, định kỳ sơ kết, tổng kết, kiểm tra việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên và công tác thanh niên tại các đơn vị thuộc Bộ./.