Ngày 06/8/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1388/QĐ-TTg về việc thành lập Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo xây dựng Đề án thí điểm về việc tách giải phóng mặt bằng, tái định cư ra khỏi dự án đầu tư.

Bộ trưởng Bộ KH&ĐT là tổ trưởng Tổ công tác tách giải phóng mặt bằng khỏi dự án đầu tư
Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng là Tổ trưởng Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo xây dựng Đề án thí điểm về việc tách giải phóng mặt bằng, tái định cư ra khỏi dự án đầu tư.

Cụ thể, tại Quyết định, Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm Tổ trưởng Tổ công tác; Tổ phó Tổ công tác là Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Các thành viên Tổ công tác gồm: Thứ trưởng các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Tài chính, Xây dựng, Công Thương, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Công an, Thông tin và Truyền thông; Lãnh đạo Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Quảng Ninh, Đồng Nai; mời đại diện Lãnh đạo Ủy ban Kinh tế và Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội tham gia Tổ công tác.

Tổ công tác có nhiệm vụ tham mưu giúp Chính phủ chỉ đạo, đôn đốc xây dựng Đề án thí điểm về việc tách giải phóng mặt bằng, tái định cư ra khỏi dự án đầu tư; Chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, rà soát, tổng hợp các căn cứ, luận cứ, làm rõ sự cần thiết, đánh giá tác động chính sách; kiến nghị, đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định của pháp luật liên quan đến việc việc tách giải phóng mặt bằng, tái định cư ra khỏi dự án đầu tư.

Tổ công tác cũng có trách nhiệm phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các bộ, cơ quan liên quan và địa phương xây dựng, hoàn thiện Đề án, báo cáo Chính phủ xem xét, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội để trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV.

Định kỳ hàng tháng hoặc theo yêu cầu của Tổ trưởng Tổ công tác, kế hoạch hoạt động của Tổ công tác, các thành viên Tổ công tác gửi báo cáo cho Tổ công tác để tổng hợp, báo cáo Tổ trưởng về kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công trong xây dựng Đề án. Tổ trưởng Tổ công tác kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tiến độ, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký 06/8/2021./.