Lan tỏa vai trò động lực của công tác thi đua khen thưởng

Ảnh: Nhà máy trong KCN Bá Thiện, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc

Năm 2020 Đảng bộ và lãnh đạo Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN) Vĩnh Phúc đã tích cực chỉ đạo và triển khai thực hiện đổi mới cả về nội dung và hình thức công tác thi đua khen thưởng đi vào chiều sâu; góp phần đưa phong trào thi đua phát triển liên tục, bền vững, tác động khơi dậy và nâng cao ý thức trách nhiệm của các phòng, đơn vị trực thuộc Ban thi đua thực hiện có hiệu quả trong cải cách, đổi mới công tác chỉ đạo và quản lý nhà nước về KCN; góp phần động viên tinh thần của cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong Ban nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác.

Lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Ban thường xuyên chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua do Ban phát động, đảm bảo các phong trào thi đua được triển khai liên tục và rộng khắp tại đơn vị.

Nhiệm vụ thi đua được đưa vào Nghị quyết của Chi, Đảng bộ để toàn thể đảng viên quán triệt và triển khai thực hiện trong toàn đơn vị. Nội dung đăng ký thi đua của các đơn vị được đánh giá đa dạng, phong phú, gắn với nhiệm vụ chính trị của các phòng, đơn vị trực thuộc Ban. Bên cạnh đó, các phong trào thi đua trong các KCN được Ban phát động và triển khai sâu rộng, có hiệu quả. Với trách nhiệm được giao trong công tác quản lý và phát triển các KCN trên địa bàn, năm 2020 Ban tiếp tục được phân công làm Trưởng Khối thi đua Khối doanh nghiệp trong các KCN.

Để hoàn thành tốt trọng trách được phân công, Ban đã phát huy tốt vai trò “Chỉ huy trưởng” trong việc tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước trong các KCN bám sát vào hoạt động thực tiễn tại doanh nghiệp; do đó các phong trào thi đua trong các KCN đã diễn ra sôi nổi, thu hút được đông đảo doanh nghiệp và người lao động KCN tham gia hưởng ứng.

Để hỗ trợ hiệu quả cho các doanh nghiệp KCN, Ban Quản lý đã chủ động tuyên truyền cho các doanh nghiệp xây dựng mô hình điển hình trong sản xuất, kinh doanh, chú trọng tới những doanh nghiệp có nhiều thành tích trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đóng góp cho xã hội những năm qua; khuyến khích doanh nghiệp có sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất kinh doanh mang lại hiệu quả kinh tế cao; tích cực đầu tư mở rộng lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh; thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế và chính sách đối với người lao động; đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự, môi trường; đóng góp tích cực vào các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh. Với những cố gắng trên, năm 2020 hoạt động quản lý nhà nước và phát triển các KCN trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục đạt được những kết quả toàn diện trên nhiều lĩnh vực; hoạt động sản xuất kinh doanh tại các KCN mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh Covid-19, song các doanh nghiệp vẫn duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định và tăng trưởng, tạo nhiều công ăn việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động.

Hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chính trị

Ảnh: Người lao động làm việc trong KCN

Công tác xúc tiến, thu hút đầu tư của Ban Quản lý trong năm 2020 tiếp tục là một điểm sáng. Ban đã tích cực phối hợp với các cơ quan báo, đài ở Trung ương và địa phương làm tốt công tác thông tin tuyên truyền về môi trường đầu tư của Tỉnh nói chung và các KCN nói riêng. Bên cạnh đó, Ban đã chủ trì tổ chức 03 hội nghị xúc tiến đầu tư và phổ biến các chính sách hỗ trợ đầu tư của Tỉnh tới các doanh nghiệp KCN; đồng thời cử cán bộ tham gia các hội nghị, hội thảo xúc tiến đầu tư trong nước do Tỉnh tổ chức để tiếp xúc, mở mang nhiều kênh kết nối đầu tư.

Kết quả, năm 2020, Ban đã thực hiện cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 30 dự án, trong đó: Dự án đầu tư trong nước (DDI): Cấp mới cho 08 dự án (không tính 01 dự án chuyển đổi sang FDI) và điều chỉnh tăng vốn cho 03 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký là 1.351,11 tỷ đồng (vốn cấp mới là 1.253,84 tỷ đồng; vốn tăng thêm là 97,27 tỷ đồng), bằng 49% về số vốn đầu tư so với cùng kỳ năm 2019, đạt 163% kế hoạch năm.

Dự án đầu tư nước ngoài (FDI): Cấp mới cho 22 dự án và điều chỉnh tăng vốn cho 35 lượt dự án, với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 422,05 triệu USD (cấp mới: 232,49 triệu USD; tăng vốn: 189,56 triệu USD), bằng 45% về vốn đầu tư so với năm 2019 và đạt 128% so với kế hoạch đề ra. Luỹ kế đến ngày 15/12/2020, số dự án được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong các KCN tỉnh Vĩnh Phúc còn hiệu lực đạt 378 dự án; gồm 66 dự án DDI với tổng vốn đầu tư đăng ký là 13.785,11 tỷ đồng và 312 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 4.464,19 triệu USD. Mặt khác, công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng hạ tầng KCN trên địa bàn có nhiều bước tiến lớn.

Trong năm 2020, Ban tiếp tục tham mưu cho Tỉnh thực hiện tốt công tác quy hoạch, phát triển các KCN và quản lý xây dựng tại các KCN trên địa bàn Tỉnh, cụ thể: Ban đã hướng dẫn, đôn đốc chủ đầu tư hoàn thiện và báo cáo UBND Tỉnh trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định cho 06 KCN với diện tích đất công nghiệp là 823,423 ha. Hiện nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang thẩm định để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư làm cơ sở để triển khai các bước tiếp theo.

Đến nay, trên địa bàn Tỉnh đã có 09/18 KCN được thành lập và cấp Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (trong đó: 08 KCN đi vào hoạt động; 01 KCN đang thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng) với tổng vốn đầu tư đăng ký là 8.031,8 tỷ đồng và 117,42 triệu USD.

Tổng diện tích đất quy hoạch là 1.838,75 ha, trong đó đất công nghiệp theo quy hoạch 1.353,72 ha. Tổng diện tích đất công nghiệp đã bồi thường giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng là 1.007,23 ha, diện tích đất đã cho thuê 865,88 ha, tỷ lệ lấp đầy theo diện tích đất công nghiệp quy hoạch đạt 64%, tỷ lệ lấp đầy theo diện tích đất công nghiệp đã bồi thường và xây dựng hạ tầng đạt 86%. Hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp KCN đạt được các kết quả khả quan, đặc biệt các chỉ tiêu kinh tế của các doanh nghiệp FDI trong năm 2020 tăng so với cùng kỳ và vượt kế hoạch đề ra.

Trong năm 2020, các KCN có thêm 49 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, trong đó có 43 dự án FDI và 06 dự án DDI, cụ thể: Các doanh nghiệp DDI: Doanh thu đạt 10.444,4 tỷ đồng, bằng 80% so với năm 2019, đạt 88% kế hoạch năm; Giá trị kim ngạch xuất khẩu đạt 44,48 tỷ đồng, bằng 65% so với năm 2019, đạt 63% kế hoạch năm 2020; Nộp ngân sách Nhà nước đạt 243,32 tỷ đồng, bằng 76% so với năm 2019, đạt 69 % kế hoạch năm.

Luỹ kế đến 15/12/2020, tổng số lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong nước là 3.270 người, trong đó, lao động người Vĩnh Phúc có 2.518 người (chiếm 82%). Các doanh nghiệp FDI: Doanh thu đạt 6.042,1 triệu USD, tăng 7% so với năm 2019, đạt 137% kế hoạch năm 2020; Giá trị kim ngạch xuất khẩu đạt 4.635,15 triệu USD, tăng 10% so với năm 2019, đạt 136% kế hoạch năm; Nộp ngân sách Nhà nước là 2.876,3 tỷ đồng, tăng 2% so với năm 2019, đạt 118 % kế hoạch năm 2020; Thu hút và tạo việc làm mới cho 12.488 lao động.

Lũy kế đến 15/12/2020, tổng số lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp nước ngoài là 89.617 người, trong đó, lao động người Vĩnh Phúc có 63.430 người (chiếm 71%). Công tác bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ, an toàn lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm, an ninh trật tư được triển khai thực hiện nghiêm túc. Ban thường xuyên kiểm tra sát sao các mặt công tác này tại các doanh nghiệp KCN.

Kết quả, trong năm qua môi trường trong các KCN luôn được đảm bảo an toàn, xanh- sạch- đẹp và văn minh; không có hiện tượng đình công, lãn công xảy ra; không xảy ra tình trạng cháy nổ, mất an toàn, thiệt hại về người và của do cháy nổ gây ra tại các KCN. Bên cạnh đó, công tác quản lý và cấp phép lao động trong các KCN luôn được quan tâm chú trọng, nhất là đối với các doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài.

Năm 2020, Ban đã chấp thuận/chấp thuận bổ sung vị trí việc làm sử dụng lao động là người nước ngoài cho 294 lượt doanh nghiệp; cấp mới và cấp lại 1.000 giấy phép lao động; tiếp nhận 29 thỏa ước lao động tập thể, 116 thang lương, bảng lương, 32 nội quy lao động, thẩm định làm thêm giờ cho 12 doanh nghiệp. Để hỗ trợ thiết thực cho các doanh nghiệp KCN, năm 2020 Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ đầu tư thuộc Ban đã ký, thực hiện được tốt 05 hợp đồng hỗ trợ và tư vấn đầu tư; Hỗ trợ tư vấn, trao đổi thông tin, hướng dẫn cho trên 50 doanh nghiệp, nhà đầu tư đến tìm hiểu, tìm kiếm cơ hội đầu tư, thực hiện các thủ tục hành chính về đầu tư để các doanh nghiệp thực hiện theo quy định. Công tác tư vấn đầu tư cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp luôn đảm bảo chất lượng, kịp tiến độ, hỗ trợ, tạo điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp thực hiện thủ tục đầu tư, giảm bớt thời gian thực hiện thủ tục hành chính.

Ngoài ra, Ban Quản lý đã phối hợp của các Sở, ngành, công an Tỉnh đề xuất UBND Tỉnh đề nghị Cục quản lý xuất nhập cảnh - Bộ công an cho phép người lao động nước ngoài được phép nhập cảnh vào Vĩnh Phúc làm việc đối với nhà quản lý, chuyên gia và lao động kỹ thuật cao (8 đợt với 1.300 người nước ngoài). Trước những khó khăn của doanh nghiệp do tác động của đại dịch Covid-19, Ban đã phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Sở Kế hoạch và đầu tư, Sở Ngoại vụ, công an Tỉnh đề xuất, tham mưu cho UBND Tỉnh có những giải pháp hữu hiệu để giải quyết những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong vấn đề về nhập cảnh, cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài; xây dựng phương án cách ly tập trung cho người nước ngoài nhập cảnh vào Vĩnh Phúc làm việc tại khách sạn Dic Star; rà soát, tổng hợp nhu cầu nhập cảnh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc được nhập cảnh vào làm việc tại tỉnh Vĩnh Phúc.

Công tác cải cách hành chính tiếp tục được quan tâm đẩy mạnh.Thực hiện tốt các ứng dụng phần mềm vào thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn đáp ứng được việc thực hiện nhiệm vụ của ngành trong hiện đại hóa nền hành chính. Tiếp tục áp dụng, Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trong quản lý hành chính nhà nước tại Ban.

Hiện tại Ban có tổng số 40 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền. Trong năm 2020, Ban đã thực hiện rà soát, trình UBND Tỉnh cắt giảm thời gian thực hiện 01 thủ tục hành chính về “Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài” từ 15 ngày làm việc xuống còn 10 ngày làm việc (giảm 05 ngày làm việc). 100% hồ sơ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban được cập nhật đầy đủ vào phần mềm ứng dụng cho Bộ phận một cửa tại Trung tâm Hành chính công Tỉnh theo quy định.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước

Theo Báo cáo của Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc, năm 2021 Ban quản lý xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm cần phải thực hiện đó là: Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng công tác thi đua, các phong trào thi đua tại Ban để hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn. Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong các doanh nghiệp; xây dựng điển hình tiên tiến và nhân rộng các điển hình tiên tiến.

Theo đó, Ban tích cực thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ phát triển KCN để góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước, cụ thể: Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật các KCN đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư; phát triển thêm các KCN mới trong quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; tăng cường công tác xúc tiến đầu tư tại chỗ, thu hút đầu tư có chọn lọc, lấy yếu tố chất lượng, hiệu quả, công nghệ và bảo vệ môi trường làm tiêu chí ưu tiên; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo môi trường đầu tư kinh doanh bình đẳng giữa các nhà đầu tư; chủ động tháo gỡ khó khăn cho các dự án, nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý dự án sau đầu tư, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội của Tỉnh năm 2021.

Phấn đấu đạt được các chỉ tiêu chủ yếu: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 25-30 dự án FDI, với tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng vốn 300 triệu USD; 5-6 dự án DDI với tổng vốn đầu tư 500-700 tỷ đồng.

Có thêm 25-30 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Dự kiến vốn thực hiện của các dự án FDI đạt khoảng 320 triệu USD, đạt tỷ lệ 60-61% vốn đăng ký; vốn thực hiện của các dự án DDI đạt khoảng 600 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 54-55% vốn đăng ký.

Các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh dự kiến đạt được các chỉ tiêu chủ yếu:

Dự án FDI: Doanh thu đạt 6.287 triệu USD, tăng 4% so với năm 2020; Xuất khẩu đạt 4.992 triệu USD, tăng 8% so với năm 2020; Nộp ngân sách đạt 2.930 tỷ đồng, tăng 2% so với năm 2020; Thu hút thêm khoảng 5.000 lao động. Dự án DDI: Doanh thu đạt 12.898 tỷ đồng, tăng 23% so với năm 2020; Xuất khẩu đạt 92,65 tỷ đồng, tăng gấp 2,1 lần so với năm 2020; Nộp Ngân sách đạt 340 tỷ đồng, tăng 40% so với năm 2020. Về công tác quy hoạch và xây dựng các KCN, tiếp tục theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện Hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư để trình Bộ Kế hoạch & Đầu tư thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt. Hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện các thủ tục đầu tư theo quy định của pháp luật hiện hành. Phối hợp với các sở ngành, UBND các huyện hỗ trợ nhà đầu tư giải quyết nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các KCN….

Phối hợp với các đơn vị cung cấp dịch vụ và các chủ đầu tư hạ tầng KCN để đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hạ tầng cho các KCN, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, để tăng tỷ lệ lấp đầy các KCN, tạo sự lan tỏa phát triển kinh tế xã hội của địa phương và của Tỉnh. Tăng cường công tác quản lý lao động, quản lý môi trường, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, kiểm tra, giám sát đầu tư trong các KCN (ban hành Kế hoạch kiểm tra năm 2021 và tổ chức thực hiện việc chấp hành các quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, lao động và môi trường đối với 50-60 doanh nghiệp trong KCN).

Tiếp tục đẩy mạnh cung ứng dịch vụ để hỗ trợ cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp thực hiện các thủ tục hành chính về đầu tư, tiến hành đầu tư xây dựng thực hiện dự án và hoạt động sản xuất kinh doanh. Năm 2021, dự kiến thực hiện khoảng 15-20 hợp đồng dịch vụ tư vấn đầu tư; hỗ trợ tư vấn, trao đổi thông tin, hướng dẫn cho 50-60 nhà đầu tư, doanh nghiệp thực hiện các thủ tục hành chính theo quy định./.