Chuẩn bị cho nền kinh tế 70% yếu tố là mới

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam mới đây ký ban hành Quyết định số 279/QĐ-TTg về việc phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ công lập 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Quyết định đặt ra mục tiêu không quá 2 năm tính từ ngày nhiệm vụ lập quy hoạch được phê duyệt, bản quy hoạch phải được hoàn thiện. Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì nhiệm vụ này.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nêu quan điểm, nền kinh tế trong tương lai có 70% sản phẩm, dịch vụ, phương thức là mới

Nền kinh tế trong tương lai có 70% sản phẩm, dịch vụ, phương thức là mới. Theo Phó thủ tướng Vũ Đức Đam, mới có nghĩa là ngày hôm nay chúng ta chưa hình dung được, hoặc có hình dung được cũng không có gì chắc chắn cả. Theo đó, bên cạnh việc chuẩn bị tâm thái linh hoạt thích ứng thì việc đầu tư cho nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ là đặc biệt quan trọng để sáng tạo cái mới và tự tin bước vào tương lai.

Về phía Chính phủ, Phó Thủ tướng cho biết, chưa bao giờ Chính phủ tập trung đẩy mạnh để cung cấp dịch vụ công và yêu cầu kết nối tất cả các chủ thể trong nền kinh tế như hiện nay, nhất là những cơ sở Chính phủ đang trực tiếp hoặc gián tiếp điều hành, chi phối. Đó là tất cả 14.000 cơ sở y tế trong đó có cả các phòng khám tư nhân; mấy chục nghìn nhà thuốc; hơn 50.000 trường học và các dữ liệu hơn 1 triệu giáo viên, hơn 20 triệu học sinh, sinh viên. “Việt Nam đã bắt đầu kết nối, tới đây sẽ đẩy mạnh hơn nữa bằng sức mạnh cộng đồng để kết nối mạnh mẽ hơn”, Phó Thủ tướng nói.

Liên quan đến việc kết nối các nỗ lực đổi mới sáng tạo Việt Nam, được biết, hiện nay cả nước có khoảng 60 trung tâm đổi mới sáng tạo hoặc vườn ươm ý tưởng sáng tạo rải rác khắp cả nước. Trong nỗ lực thúc đẩy đổi mới, sáng tạo tại Việt Nam, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) chính thức được Chính phủ khởi công xây dựng vào đầu năm 2021. NIC có nhiệm vụ xây dựng cơ chế, chính sách hướng dẫn cụ thể về ưu đãi cho hoạt động đổi mới sáng tạo được quy định tại Nghị định số 94/2020/NĐ-CP. Cùng với đó, NIC sẽ xây dựng cơ chế liên kết hoạt động đổi mới sáng tạo tại tất cả các địa phương, viện, trường, doanh nghiệp, quy tụ sức mạnh tri thức cho công cuộc đổi mới Đất nước, đồng thời tham gia vào liên kết các trung tâm đổi mới sáng tạo trong khối ASEAN, hình thành mạng lưới đổi mới sáng tạo năng động trong cùng khu vực.

Lập quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ 2021 - 2030

Quyết định số 279/QĐ-TTg, quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ nhằm ba mục tiêu chính. Thứ nhất, cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về định hướng phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; kết nối các ngành, các vùng có liên quan theo quy hoạch tổng thể quốc gia.

Thứ hai, hình thành mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ công lập theo hướng mở, linh hoạt, có quy mô và cơ cấu hợp lý, đáp ứng mục tiêu đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Thứ ba, làm cơ sở để xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn trên địa bàn cả nước thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ, bảo đảm tính khách quan, khoa học, công khai, minh bạch và hiệu quả; đồng thời là cơ sở huy động nguồn lực của cộng đồng, xã hội phát triển mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ; hướng tới mục tiêu tự chủ hoàn toàn của các tổ chức khoa học và công nghệ công lập.

Quyết định số 279/QĐ-TTg đặt ra mục tiêu hình thành mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ công lập theo hướng mở, linh hoạt, đáp ứng mục tiêu đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới

Bản quy hoạch theo đó, cần phân tích, đánh giá yếu tố, điều kiện tự nhiên, nguồn lực, bối cảnh và thực trạng phân bố, sử dụng không gian của mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ trên phạm vi cả nước; dự báo xu thế phát triển và xây dựng các kịch bản phát triển ảnh hưởng trực tiếp đến kết cấu mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ công lập trong thời kỳ quy hoạch; đánh giá về liên kết ngành, liên kết vùng trong việc phát triển mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ công lập; xác định yêu cầu của phát triển kinh tế - xã hội đối với lĩnh vực khoa học và công nghệ; những cơ hội và thách thức đối với quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ công lập… Từ đó, xác định phương án phát triển mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ công lập trên phạm vi cả nước và các vùng lãnh thổ cùng danh mục dự án quan trọng quốc gia, dự án ưu tiên đầu tư của ngành và thứ tự ưu tiên thực hiện trong hệ thống tổ chức khoa học và công nghệ công lập./.