Số vốn bố trí bình quân cho một dự án đạt khoản 35,5 tỷ đồng/dự án

Báo cáo của Chính phủ cho thấy, qua 3 năm thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 đạt được một số kết quả, như: tỷ trọng đầu tư trên GDP dịch chuyển tích cực, phù hợp với các mục tiêu về cơ cấu lại đầu tư công đã đề ra, tính đến 2017, tỷ trọng vốn đầu tư của nhà nước giảm xuống còn 34,8% so với tổng đầu tư toàn xã hội, tương đương 11,6%GDP.

Cơ cấu vốn đầu tư công chuyển dịch theo hướng phù hợp hơn với các định hướng đầu tư, trong đó các ngành giáo dục và đào tạo, khoa học, công nghệ, y tế, nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và các lĩnh vực hạ tầng chiếm tỷ trọng ngày càng cao. Hiệu quả đầu tư toàn nền kinh tế bước đầu tăng lên.

Đặc biệt, báo cáo của Chính phủ ch biết, qua 3 năm thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn đã khắc phục cơ bản tình trạng quyết chủ trương và quyết định đầu tư tùy tiện khong căn cứ khả năng cân đối vốn.

Cụ thể, tổng số dự án của kế hoạch đầu tư công trung hạn là 9620 dự án (không bao gồm các chương trình mục tiêu quốc gia) chỉ bằng 50% so với giai đoạn trước về số dự án. Số dự án hoàn thành trong giai đoạn đạt 65,4%; số vốn bố trí bình quân cho một dự án đạt khoản 35,5 tỷ đồng/1 dự án , tăng 35,8% so với giai đoạn trước.

Đồng thời cũng khắc phục được tình trạng các dự án đầu tư vượt quá kế hoạch vốn được giao, gây nợ đọng xây dựng cơ bản, quản lý chặt chẽ việc ứng trước dự toán kế hoạch đầu tư công.

Tuy nhiên, Chính phủ cũng thừa nhận, tình trạng mất cân đối giữa khả năng đáp ứng nguồn vốn và nhu cầu về vốn đầu tư nguồn ngân sách trung ướng, nhiều dự án cấp bách quan trọng, dự án ODA, dự án đến hạn phải trả cho các nhà đầu tư của các bộ, ngành, địa phương chưa được đưa vào kế hoạch đầu tư trung hạn do không có nguồn bố trí.

Việc phân bổ vốn chi tiết cho từng dự án còn nhiều hạn chế do nguồn vốn cân đối hạn hẹp, vốn bố trí cho các dự án khởi công mới không đủ.

“Bên cạnh đó, một số bộ, ngành, địa phương vẫn còn tư duy phân bổ dàn trải, phân tán, dự kiến quá nhiều dự án đưa vào danh mục”, báo cáo của Chính phủ cho hay.

Trong 2 năm còn lại, Chính phủ cho rằng, bình quân mỗi năm cần phải được bố trí ngân sách trung ương khoảng 237 nghìn tỷ đồng

2019-2020: Bình quân mỗi năm cần bố trí khoảng 237 nghìn tỷ đồng

Theo Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, thì tổng mức vốn đầu tư trung hạn nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn này tối đa là 2.000.000 tỷ đồng.

Cụ thể, vốn ngân sách trung ương là 1.120.000 tỷ đồng, gồm vốn nước ngoài 300.000 tỷ đồng, vốn trong nước 820.000 tỷ đồng (trong đó phát hành 260.000 tỷ đồng vốn trái phiếu chính phủ, bao gồm 60.000 tỷ đồng vốn trái phiếu chính phủ giai đoạn 2014-2016 chuyển sang), tiền bán vốn nhà nước tại một số doanh nghiệp là 250.000 tỷ đồng; Vốn cân đối ngân sách địa phương là 880.000 tỷ đồng.

Trên cơ sở kết quả thực hiện 3 năm, Chính phủ đánh giá khả năng thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn của 2 năm tiếp theo (2019, 2020).

Cụ thể, đối với nguồn vốn ngân sách trung ương, hạn mức vốn phải thực hiện còn lại trong 2 năm tiếp theo của Kế hoạch đầu tư công trung hạn còn lại quá nhiều, tạo sức ép rất lớn đối với công tác cân đối và phân bổ vốn trong kế hoạch hàng năm.

Để thực hiện nhiệm vụ đã đề ra, trong 2 năm còn lại, Chính phủ cho rằng, bình quân mỗi năm cần phải được bố trí ngân sách trung ương khoảng 237 nghìn tỷ đồng.

Vì thế, Chính phủ cũng kiến nghị Quốc hội xem xét, cho phép tiếp tục triển khai giao kế hoạch hàng năm nguồn vốn trong cân đối ngân sách địa phương trên cơ sở khả năng thu của ngân sách địa phương theo thực tế hàng năm, triển khai tổng kết vào cuối kỳ Kế hoạch 5 năm 2016-2020.

Ngoài ra, Chính phủ cũng báo cáo về việc sử dụng dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn; điều chỉnh kế hoạch vốn nước ngoài; đồng thời xin ý kiến Quốc hội về một số trường hợp cụ thể như điều chỉnh và giao kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn cho các huyện nghèo mới bổ sung của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, bổ sung dự toán năm 2018 cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và một số địa phương; chuyển đổi hình thức đầu tư các dự án thuộc quy hoạch tuyến đường ven biển từ Quảng Ninh đến Nghệ An; bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ hỗ trợ hợp tác xã và bổ sung các dự án mới trong kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách nhà nước của Bộ Công an và Bộ Giao thông vận tải./.