T khi ban hành Pháp lnh ging vt nuôi năm 2004 đến nay, thc tế sn xut, kinh doanh ngành nuôi đã có nhiu biến động to ln và thay đổi cơ bn. T chăn nuôi nông h nh l,chăn nuôi các ging bn địa là ch yếu,chung tri sơ sài, k thut lc hu đến nay đã ph biến là chăn nuôi trang tri, công nghip, ng dng chung kín, chung lng, sn xut tp trung, hàng hóa vàcơ bn đã chăn nuôi các ging cao sn, tiên tiến ca thế gii.

Luật Chăn nuôi đang được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng

Sn lượng sn phm đã tăng trưởng gp đôi trong thi gian 13 năm. T ch ch sn xut được 2,5-2,7 triu tn tht năm 2005 đến nay đã tăng lên 5,4 triu tn. Sa tăng t 100.000 tn/năm 2005 nay đã lên đến 400.000 tn. Sn lượng trng t ch ch 4-4,5 t qu thì năm 2016 đã tăng lên 8 t qu.

Đối vi ngành thc ăn chăn nuôi, t ch yếu là s dng thc ăn đơn, ph phm nông nghip, chăn nuôi tn dng, đến nay, cơ bn đã s dng thc ăn công nghip ăn thng và Vit Nam đã có ngành sn xut, kinh doanh thc ăn công nghip rt ln vi sn lượng năm 2016 đạt trên 20 triu tn (năm 2005 ch mi 5 triu tn). Vic xut, nhp khu ging vt nuôi, thc ăn chăn nuôi, thiết b chăn nuôi cũng din ra hết sc sôi độngCùng vi vic phát trin mnh ngành chăn nuôi đồng thi cũng phát sinh nhiu h ly như vn đề dch bnh tràn lan (l mm long móng, cúm gia cm, tai xanh) ô nhim môi trường, chăn nuôi trong khu dân cư, phát trin không có quy hoch; kinh doanh ging gi, ging kém cht lượng, nhp lu ging không qua kim dch; thc ăn kém cht lượng, s dng kháng sinh, cht cm trong thc ăn chăn nuôi Đặc bit, trong nhng năm gn đây, đã xut hin tình trng dư tha sn phm, cung vượt quá cu, công nghip chế biến chưa phát trin, nh hưởng dch bnh dn đến sn phm r dưới giá thành mà không xut khu được, người chăn nuôi thua l.

Như vy, ngành chăn nuôi đã thay đổi cơ bn v quy mô, phương thc chăn nuôi, ngày càng tr thành ngành kinh tế quan trng trong nông nghip, đồng thi, phát sinh nhiu h ly phc tp- đòi hi phi có s điu chnh pháp lut tương ng để qun lý hiu qu hơn, chính xác hơn.

Mc dù đạt được kết qu nht định, song h thng văn bn quy pháp pháp lut ngành chăn nuôi đang tn ti nhng bt cp. Pháp lnh ging vt nuôi năm 2004 mi ch điu chnh qun lý trong lĩnh vc ging vt nuôi, trong khi sn xut ging vt nuôi ch chiếm 10% trong toàn ngành chăn nuôi, còn 90% là sn xut, chăn nuôi thương mi chưa được điu chnh văn bn nàoVn đề bo v môi trường chưa có trong Pháp lnh. Do đặc thù ngành chăn nuôi có thi ra lượng ln cht thi nguy hi nhưng vic quy hoch, định hướng và x lý cht thi,bo v môi trường trong chăn nuôi để phát trin bn vng chưa được quy định.

Bên cnh đó, mt s quy định đã không còn phù hp vi các đạo lut mi và vi thông l quc tế. mt squyđịnhcaPháplnhging vt nuôi năm 2004 đã không còn phù hp, thm chí trái vi các đạo lut mi như Lut Tiêu chun và quy chun k thut năm 2006, Lut Cht lượng sn phm, hàng hóa năm 2007, Lut Đa dng sinh hc năm 2008, Lut Doanh nghip năm 2014, Lut Đầu tư năm 2014, Lut Bo v môi trường năm 2014, Lut Thú y năm 2015.

Ví d:Ti Điu 25 Chương V ca Pháp lnh quy định phi có Tiêu chun ngành, trong khi Lut Tiêu chun và Quy chun k thut 2006 đã bãi b Tiêu chun ngành; hoc quy định: Thm quyn ban hành danh mc ging vt nuôi phi áp dng tiêu chun: B Khoa hc và Công ngh ban hành Danh mc ging vt nuôi phi áp dng tiêu chun Vit Nam, B Nông nghip và Phát trin nông thôn, B Thu sn ban hành Danh mc ging vt nuôi phi áp dng tiêu chun ngành. Điu 26 quy định: t chc, cá nhân sn xut, kinh doanh ging vt nuôi công b tiêu chun không được thp hơn tiêu chun quy định ti đim a, đim b khon 1 Điu 25- trong khi Lut Tiêu chun và Quy chun k thut 2006 quy định tt c các hàng hoá khi kinh doanh đều phi công b tiêu chun cht lượng và vic công b tiêu chun cht lượng là quyn ca doanh nghip

Ngoài ra, phn ln các quy định ca Pháp lnh ging vt nuôi 2004 và Ngh định s 08/2010/NĐ-CP còn chung chung,thiếu c th; chưa quy định rõ trách nhim, quyn hn ca tng cp qun lý Trung ương và địa phương; chưa quy định rõ trách nhim, nghĩa v, quyn hn ca t chc, cá nhân kinh doanh ging vt nuôi

Để khc phc được nhng tn ti và bt cp nêu trên, theo B Nông nghip và Phát trin nông thôn, vic xây dng, ban hành Lut Chăn nuôi là hết sc cn thiết.

Trước đó, ngày 08/06/2017, Quc hi đã ban hành Ngh quyết s 34/2017/QH14 v Chương trình xây dng lut, pháp lnh năm 2018 vàđiu chnhChương trình xây dng lut, pháp lnh năm 2017, trong đó, giao Chính ph, B Nông nghip và Phát trin nông thôn xây dng Lut Chăn nuôi./.