Theo số liệu của Cục Đăng ký kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, số doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường trong 8 tháng đầu năm 2023 đạt 149.400 doanh nghiệp, giảm nhẹ 0,03% so với cùng kỳ năm 2022, gấp 1,2 lần mức bình quân doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường giai đoạn 2018-2022 (121.828 doanh nghiệp).

Trong đó, riêng tháng 8/2023 có 14.047 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với số vốn đăng ký là 135.298 tỷ đồng, tăng 17,9% về số doanh nghiệp và tăng 3,9% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2022.

Trong tháng 8/2023, có 4/6 vùng trên cả nước có số doanh nghiệp đăng ký thành lập tăng so với cùng kỳ năm 2022: Đồng bằng Sông Hồng (4.384 doanh nghiệp, tăng 19,6%); Trung du và miền núi phía Bắc (741 doanh nghiệp, tăng 40,1%); Đông Nam Bộ (6.213 doanh nghiệp, tăng 23,6%); Đồng bằng Sông Cửu Long (906 doanh nghiệp, tăng 3,2%).

Số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 8/2023 là 79.942 người, tăng 6,3% so với cùng kỳ năm 2022. Về doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, số liệu của Cục Đăng ký Kinh doanh cho thấy, tháng 8/2023 ghi nhận có 6.259 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 3,1% so với cùng kỳ năm 2022.

Doanh nghiệp thành lập mới trong 8 tháng đạt mức cao nhất

Cụ thể, theo báo cáo của Cục Đăng ký kinh doanh, số doanh nghiệp thành lập mới trong 8 tháng đầu năm 2023 là 103.658 doanh nghiệp, mức cao nhất trong giai đoạn 8 tháng đầu năm từ trước đến nay, tăng 2,3% so với cùng kỳ năm 2022, gấp 1,2 lần mức bình quân giai đoạn 2018-2022 (89.899 doanh nghiệp). Số vốn đăng ký của doanh nghiệp thành lập mới trong 8 tháng đầu năm 2023 đạt 969.618 tỷ đồng, giảm 14,7% so với cùng kỳ năm 2022.

Doanh nghiệp gia nhập thị trường trong 8 tháng đạt mức cao nhất từ trước đến nay
Doanh nghiệp thành lập mới trong 8 tháng đạt mức cao nhất từ trước tới nay

Tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 8 tháng đầu năm 2023 là 2.243.226 tỷ đồng (giảm 38,3% so với cùng kỳ năm 2022), trong đó, số vốn đăng ký của doanh nghiệp thành lập mới là 969.618 tỷ đồng (giảm 14,7% so với cùng kỳ năm 2022). Có 32.334 lượt doanh nghiệp đang hoạt động đăng ký tăng vốn trong 8 tháng đầu năm 2022 (giảm 7,9% so với cùng kỳ năm 2022), số vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp đang hoạt động đạt 1.273.608 tỷ đồng (giảm 49,1% so với cùng kỳ năm 2022). Vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong 8 tháng đầu năm 2022 đạt 9,4 tỷ đồng, giảm 16,6% so với cùng kỳ năm 2022.

Xét về ngành nghề, có 9/17 ngành có số lượng doanh nghiệp thành lập mới tăng so với cùng kỳ năm 2022, trong đó: Giáo dục và đào tạo (tăng 35,0%); Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội (tăng 18,9%); Dịch vụ việc làm, du lịch, cho thuê máy móc thiết bị, đồ dùng và các dịch vụ hỗ trợ khác (tăng 16,3%); Nghệ thuật, vui chơi và giải trí (tăng 12,2%); Bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy (tăng 10,9%); Khoa học, công nghệ, dịch vụ tư vấn, thiết kế, quảng cáo và chuyên môn khác (tăng 7,2%); Dịch vụ lưu trú và ăn uống (tăng 6,4%); Thông tin và truyền thông (tăng 3,0%); Xây dựng (tăng 2,1%).

Có 8/17 ngành có số lượng doanh nghiệp thành lập mới giảm so với cùng kỳ năm 2022, cụ thể: Kinh doanh bất động sản (giảm 53,4%); Tài chính, ngân hàng và bảo hiểm (giảm 21,8%); Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản (giảm 20,2%); Công nghiệp chế biến, chế tạo (giảm 5,4%); Sản xuất phân phối, điện, nước, gas (giảm 3,5%); Hoạt động dịch vụ khác (giảm 1,4%); Khai khoáng (giảm 0,8%); Vận tải kho bãi (giảm 0,7%).

Doanh nghiệp thành lập mới đa phần có quy mô nhỏ (từ 0 - 10 tỷ đồng) với 94.483 doanh nghiệp (chiếm 91,1%, tăng 4,0% so với cùng kỳ năm 2022), chủ yếu thuộc nhóm ngành Dịch vụ với 77.778 doanh nghiệp, chiếm 75,0% tổng số doanh nghiệp thành lập mới, tăng 4,2% so với năm ngoái. Nhóm ngành Công nghiệp và Xây dựng có 24.773 doanh nghiệp gia nhập thị trường, chiếm 23,9% tổng số doanh nghiệp thành lập mới, giảm 2,0% so với cùng kỳ năm 2022. Khu vực Nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản ghi nhận 1.107 doanh nghiệp thành lập mới, chiếm 1,1% tổng số doanh nghiệp thành lập mới, giảm 20,2% so với cùng kỳ năm trước.

Tính theo khu vực, có 3/6 khu vực trên cả nước đều có số doanh nghiệp đăng ký thành lập tăng so với cùng kỳ năm 2022, trong đó, vùng Trung du và miền núi phía Bắc (5.227 doanh nghiệp, tăng 10,6%); khu vực Đồng bằng Sông Hồng (33.024 doanh nghiệp, tăng 8%); Đông Nam Bộ (43.119 doanh nghiệp, tăng 5,9%). Các khu vực còn lại ghi nhận số doanh nghiệp đăng ký thành lập giảm so với cùng kỳ năm 2022: Đồng bằng Sông Cửu Long (7.368 doanh nghiệp, giảm 9%); Tây Nguyên (2.692 doanh nghiệp, giảm 12,9%) và Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung (12.228 doanh nghiệp, giảm 13,3%).

Tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong 8 tháng đầu năm 2023 là 668.804 lao động, giảm 3,9% so với cùng kỳ năm 2022.

Doanh nghiệp quay trở lại hoạt động giảm nhẹ

Cũng theo báo cáo của Cục Đăng ký kinh doanh, số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 8 tháng đầu năm 2023 là 45.742 doanh nghiệp, giảm 5,0% so với cùng kỳ năm 2022, gấp 1,4 lần mức bình quân giai đoạn 2018-2022 (31.929 doanh nghiệp).

Cụ thể, số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động tăng ở 8/17 lĩnh vực, trong đó các lĩnh vực ghi nhận tỷ lệ tăng cao nhất gồm: Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội (224 doanh nghiệp, tăng 15,5%); Tài chính, ngân hàng và bảo hiểm (422 doanh nghiệp, tăng 9%); Thông tin và truyền thông (923 doanh nghiệp, tăng 4,9%); Nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản (655 doanh nghiệp, tăng 3,1%); Khoa học, công nghệ; dịch vụ tư vấn, thiết kế; quảng cáo và chuyên môn khác (3.303 doanh nghiệp, tăng 2,4%); Kinh doanh bất động sản (1.721 doanh nghiệp, tăng 2,2%); Sản xuất phân phối, điện, nước, gas (764 doanh nghiệp, tăng 2,1%); Khai khoáng (344 doanh nghiệp, tăng 1,5%).

Các lĩnh vực còn lại ghi nhận số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động giảm gồm: Dịch vụ lưu trú và ăn uống (2.349 doanh nghiệp, giảm 15,0%); Hoạt động dịch vụ khác (1.220 doanh nghiệp, giảm 12,9%); Nghệ thuật, vui chơi và giải trí (362 doanh nghiệp, giảm 10,0%); Dịch vụ việc làm; du lịch; cho thuê máy móc thiết bị, đồ dùng và các dịch vụ hỗ trợ khác (2.436 doanh nghiệp, giảm 9,8%); Bán buôn; bán lẻ; sửa chữa ô tô, xe máy (16.467 doanh nghiệp, giảm 8,8%); Vận tải kho bãi (2.165 doanh nghiệp, giảm 4,3%); Giáo dục và đào tạo (1.176 doanh nghiệp, giảm 2,1%); Công nghiệp chế biến, chế tạo (5.269 doanh nghiệp; giảm 0,4%) và Xây dựng (5.942 doanh nghiệp, giảm 0,1%)./.