Theo Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, số doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường trong 9 tháng đầu năm 2023 đạt 165.240 doanh nghiệp, tăng 1,2% so với cùng kỳ năm 2022 và gấp 1,2 lần mức bình quân doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường giai đoạn 2018-2022 (132.818 doanh nghiệp). Tính riêng trong quý III/2023, số doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường là 59.559 doanh nghiệp, mức cao nhất trong giai đoạn quý III kể từ trước đến nay, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2022 (50.459 doanh nghiệp).

Doanh nghiệp thành lập mới quý III cao nhất giai đoạn này từ trước đến nay

Doanh nghiệp thành lập mới quý III cao nhất giai đoạn này từ trước đến nay

Cụ thể, số liệu của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh cho thấy, tổng số doanh nghiệp thành lập mới trong 9 tháng đầu năm 2023 là 116.342 doanh nghiệp, tăng 3,1% so với cùng kỳ năm 2022, gấp 1,2 lần mức bình quân giai đoạn 2018-2022 (99.223 doanh nghiệp). Số vốn đăng ký thành lập trong 9 tháng đầu năm 2023 đạt 1.086.776 tỷ đồng, giảm 14,6% so với cùng kỳ năm 2022.

Trong quý III/2023, số doanh nghiệp thành lập mới là 40.468 doanh nghiệp, mức cao nhất trong giai đoạn quý III kể từ trước đến nay, giảm 3,6% so với quý II/2023 (41.969 doanh nghiệp), tăng 19,4% so với quý I/2023 (33.905 doanh nghiệp) và tăng 10,7% so với cùng kỳ năm 2022 (36.558 doanh nghiệp).

Về số vốn, tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 9 tháng đầu năm 2023 là 2.573.086 tỷ đồng (giảm 34,2% so với cùng kỳ năm 2022), trong đó, số vốn đăng ký của doanh nghiệp thành lập mới là 1.086.776 tỷ đồng (giảm 14,6% so với cùng kỳ năm 2022). Có 35.567 doanh nghiệp đang hoạt động đăng ký tăng vốn trong 9 tháng năm 2023 (giảm 8,1% so với cùng kỳ năm 2022), số vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp đang hoạt động đạt 1.486.310 tỷ đồng (giảm 43,6% so với cùng kỳ năm 2022). Vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong 9 tháng đầu năm 2023 đạt 9,3 tỷ đồng, giảm 17,2% so với cùng kỳ năm 2022.

Phân theo ngành nghề, lĩnh vực, có 11/17 ngành có số lượng doanh nghiệp thành lập mới tăng so với cùng kỳ năm 2022, trong đó có: Giáo dục và đào tạo (tăng 33,0%); Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội (tăng 18,4%); Dịch vụ việc làm; du lịch; cho thuê máy móc thiết bị, đồ dùng và các dịch vụ hỗ trợ khác (tăng 14,2%); Bán buôn; bán lẻ; sửa chữa ô tô, xe máy (tăng 12,3%); Nghệ thuật, vui chơi và giải trí (tăng 8,3%); Khoa học, công nghệ; dịch vụ tư vấn, thiết kế; quảng cáo và chuyên môn khác (tăng 6,6%); Dịch vụ lưu trú và ăn uống (tăng 4,6%); Thông tin và truyền thông (tăng 3,3%); Xây dựng (tăng 2,6%); Vận tải kho bãi (tăng 2,2%) và Khai khoáng (tăng 1,6%).

Có 6/17 ngành ghi nhận số lượng doanh nghiệp thành lập mới giảm so với cùng kỳ năm 2022: Kinh doanh bất động sản (giảm 52,4%); Tài chính, ngân hàng và bảo hiểm (giảm 20,6%); Nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản (giảm 19,5%); Hoạt động dịch vụ khác (giảm 3,8%); Công nghiệp chế biến, chế tạo (giảm 3,7%) và Sản xuất phân phối, điện, nước, gas (giảm 1,6%).

Xét về quy mô, doanh nghiệp thành lập mới đa phần có quy mô nhỏ (từ 0 - 10 tỷ đồng) với 105.722 doanh nghiệp (chiếm 90,9%, tăng 4,6% so với cùng kỳ năm 2022), chủ yếu thuộc nhóm ngành Dịch vụ với 87.411 doanh nghiệp, chiếm 75,1% tổng số doanh nghiệp thành lập mới, tăng 4,9% so với năm ngoái. Nhóm ngành Công nghiệp và Xây dựng có 27.689 doanh nghiệp gia nhập thị trường, chiếm 23,8% tổng số doanh nghiệp thành lập mới, giảm 0,8% so với cùng kỳ năm 2022. Khu vực Nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản ghi nhận 1.242 doanh nghiệp thành lập mới, chiếm 1,1% tổng số doanh nghiệp thành lập mới, giảm 19,5% so với cùng kỳ năm trước.

Chia theo khu vực, có 3/6 khu vực trên cả nước có số doanh nghiệp đăng ký thành lập tăng so với cùng kỳ năm 2022: Trung du và miền núi phía Bắc (5.833 doanh nghiệp, tăng 10,7%); Đông Nam Bộ (49.099 doanh nghiệp, tăng 8,0%); Đồng bằng Sông Hồng (36.459 doanh nghiệp, tăng 6,8%). Các khu vực còn lại ghi nhận số doanh nghiệp đăng ký thành lập giảm so với cùng kỳ năm 2022: Đồng bằng Sông Cửu Long (8.401 doanh nghiệp, giảm 6,5%); Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung (13.544 doanh nghiệp, giảm 12,6%) và Tây Nguyên (3.006 doanh nghiệp, giảm 12,7%). Cũng theo thống kê, tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong 9 tháng đầu năm 2023 là 748.861 lao động, giảm 1,2% so với cùng kỳ năm 2022.

Tính riêng tháng 9/2023, có 12.684 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với số vốn đăng ký là 117.158 tỷ đồng, tăng 10,6% về số doanh nghiệp và giảm 13,9% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2022.

Trong tháng 9/2023, có 3/6 vùng trên cả nước có số doanh nghiệp đăng ký thành lập tăng so với cùng kỳ năm 2022, gồm: Đông Nam Bộ (5.980 doanh nghiệp, tăng 26,0%); Đồng bằng Sông Cửu Long (1.033 doanh nghiệp, tăng 17,3%); Trung du và miền núi phía Bắc (606 doanh nghiệp, tăng 11,2%). Các vùng còn lại ghi nhận số doanh nghiệp đăng ký thành lập giảm so với cùng kỳ năm 2022 gồm: Tây Nguyên (314 doanh nghiệp, giảm 11,3%); Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung (1.316 doanh nghiệp, giảm 4,8%) và Đồng bằng Sông Hồng (3.435 doanh nghiệp, giảm 3,5%). Số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 9/2023 là 80.057 người, tăng 29,3% so với cùng kỳ năm 2022./.