Cụ thể, theo số liệu thống kê của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, số doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường trong 10 tháng đầu năm 2023 đạt 183.638 doanh nghiệp, tăng 2,9% so với cùng kỳ năm 2022 và gấp 1,2 lần mức bình quân doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường trong 10 tháng giai đoạn 2018-2022 (148.656 doanh nghiệp).

Trong đó, số doanh nghiệp thành lập mới trong 10 tháng đầu năm 2023 là 131.777 doanh nghiệp, tăng 4,7% so với cùng kỳ năm 2022, gấp 1,2 lần mức bình quân giai đoạn 2018-2022 (110.953 doanh nghiệp). Số vốn đăng ký của doanh nghiệp thành lập trong 10 tháng đầu năm 2023 đạt 1.212.620 tỷ đồng, giảm 12,1% so với cùng kỳ năm 2022.

Doanh nghiệp mới thành lập và tái gia nhập thị trường 10 tháng tiếp tục tăng
Doanh nghiệp gia nhập mới và tái gia nhập thị trường trong 10 tháng và tháng 10/2023 tiếp tục tăng tích cực

Tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 10 tháng đầu năm 2023 là 2.861.353 tỷ đồng (giảm 31,4% so với cùng kỳ năm 2022), bao gồm: Số vốn đăng ký của doanh nghiệp thành lập mới là 1.212.620 tỷ đồng và số vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp đang hoạt động đạt 1.648.733 tỷ đồng (giảm 41% so với cùng kỳ năm 2022). Vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp thành lập trong 10 tháng năm 2023 đạt 9,2 tỷ đồng, giảm 16,1% so với cùng kỳ năm 2022.

Phân theo ngành nghề, có 12/17 ngành có số lượng doanh nghiệp thành lập mới tăng so với cùng kỳ năm 2022, cụ thể: Giáo dục và đào tạo (tăng 30%); Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội (tăng 14,8%); Bán buôn; bán lẻ; sửa chữa ô tô, xe máy (tăng 14,7%); Dịch vụ việc làm; du lịch; cho thuê máy móc thiết bị, đồ dùng và các dịch vụ hỗ trợ khác (tăng 14%); Nghệ thuật, vui chơi và giải trí (tăng 7,1%); Vận tải kho bãi (tăng 6,3%); Khoa học, công nghệ; dịch vụ tư vấn, thiết kế; quảng cáo và chuyên môn khác (tăng 5,5%); Thông tin và truyền thông (tăng 5,1%); Dịch vụ lưu trú và ăn uống (tăng 4,4%); Khai khoáng (tăng 4%); Xây dựng (tăng 3,6%) và Sản xuất phân phối, điện, nước, gas (tăng 2,1%).

Có 5/17 ngành có số lượng doanh nghiệp thành lập mới giảm so với cùng kỳ năm 2022: Kinh doanh bất động sản (giảm 50,2%); Tài chính, ngân hàng và bảo hiểm (giảm 19,8%); Nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản (giảm 15,3%); Hoạt động dịch vụ khác (giảm 2,8%) và Công nghiệp chế biến, chế tạo (giảm 1,8%).

Đáng chú ý, theo nhận định của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp thành lập mới đa phần có quy mô nhỏ (từ 0 - 10 tỷ đồng) với 119.713 doanh nghiệp (chiếm 90,8%, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2022). Về lĩnh vực hoạt động chính, doanh nghiệp thành lập mới chủ yếu thuộc nhóm ngành Dịch vụ có 99.047 doanh nghiệp, chiếm 75,2% tổng số doanh nghiệp thành lập mới (tăng 6,4% so với năm 2022); nhóm ngành Công nghiệp và Xây dựng có 31.303 doanh nghiệp gia nhập thị trường, chiếm 23,8% tổng số doanh nghiệp thành lập mới (tăng 0,8% so với cùng kỳ năm 2022) và nhóm ngành Nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản ghi nhận có 1.427 doanh nghiệp thành lập mới, chiếm 1,1% tổng số doanh nghiệp thành lập mới (giảm 15,3% so với cùng kỳ năm 2022).

Phân theo khu vực, có 3/6 khu vực trên cả nước đều có số doanh nghiệp đăng ký thành lập tăng so với cùng kỳ năm 2022, cụ thể là: Trung du và miền núi phía Bắc (6.582 doanh nghiệp, tăng 11,9%); Đông Nam Bộ (55.984 doanh nghiệp, tăng 10,2%); Đồng bằng Sông Hồng (41.140 doanh nghiệp, tăng 7,3%). Các khu vực có số doanh nghiệp đăng ký thành lập giảm so với cùng kỳ năm 2022: Đồng bằng Sông Cửu Long (9.443 doanh nghiệp, giảm 4,8%); Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung (15.274 doanh nghiệp, giảm 10,4%) và Tây Nguyên (3.354 doanh nghiệp, giảm 12,5%).

Tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong 10 tháng đầu năm 2023 là 880.426 lao động, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm 2022.

Về số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, theo số liệu thống kê, số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 10 tháng đầu năm 2023 là 51.861 doanh nghiệp, tuy giảm 1,5% so với cùng kỳ năm 2022, song gấp 1,4 lần mức bình quân trong 10 tháng giai đoạn 2018-2022 (37.703 doanh nghiệp).

Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động tăng ở 11/17 lĩnh vực, cụ thể: Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội (256 doanh nghiệp, tăng 18,5%); Tài chính, ngân hàng và bảo hiểm (485 doanh nghiệp, tăng 16,6%); Thông tin và truyền thông (1.041 doanh nghiệp, tăng 7,3%); Khoa học, công nghệ; dịch vụ tư vấn, thiết kế; quảng cáo và chuyên môn khác (3.732 doanh nghiệp, tăng 5,7%); Kinh doanh bất động sản (1.947 doanh nghiệp; tăng 5,5%); Sản xuất phân phối, điện, nước, gas (866 doanh nghiệp, tăng 5,1%); Nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản (728 doanh nghiệp, tăng 3,1%); Công nghiệp chế biến, chế tạo (5.981 doanh nghiệp, tăng 2,7%); Xây dựng (6.747 doanh nghiệp, tăng 2%); Vận tải kho bãi (2.496 doanh nghiệp; tăng 0,6%); Giáo dục và đào tạo (1.333 doanh nghiệp, tăng 0,3%).

Các lĩnh vực ghi nhận số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động giảm gồm có: Hoạt động dịch vụ khác (1.328 doanh nghiệp, giảm 14,9%); Nghệ thuật, vui chơi và giải trí (405 doanh nghiệp, giảm 11,4%); Dịch vụ lưu trú và ăn uống (2.689 doanh nghiệp, giảm 10,5%); Dịch vụ việc làm; du lịch; cho thuê máy móc thiết bị, đồ dùng và các dịch vụ hỗ trợ khác (2.742 doanh nghiệp, giảm 7,9%); Bán buôn; bán lẻ; sửa chữa ô tô, xe máy (18.707 doanh nghiệp, giảm 4,2%) và Khai khoáng (378 doanh nghiệp, giảm 0,5%).

Riêng trong tháng 10, theo số liệu của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, có 15.435 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với số vốn đăng ký là 125.844 tỷ đồng, tăng 18,5% về số doanh nghiệp và tăng 17,7% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2022. Số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 10/2023 là 131.565 người, tăng 71,2% so với cùng kỳ năm 2022.

Trong tháng 10/2023, có 3/6 vùng trên cả nước có số doanh nghiệp đăng ký thành lập tăng so với cùng kỳ năm 2022: Đông Nam Bộ (5.980 doanh nghiệp, tăng 26,0%); Đồng bằng Sông Cửu Long (1.033 doanh nghiệp, tăng 17,3%); Trung du và miền núi phía Bắc (606 doanh nghiệp, tăng 11,2%). Các vùng còn lại ghi nhận số doanh nghiệp đăng ký thành lập giảm so với cùng kỳ năm 2022: Tây Nguyên (314 doanh nghiệp, giảm 11,3%); Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung (1.316 doanh nghiệp, giảm 4,8%) và Đồng bằng Sông Hồng (3.435 doanh nghiệp, giảm 3,5%).

Tháng 10/2023 ghi nhận có 5.630 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 44,2% so với cùng kỳ năm 2022./.