Nhng ch s không my kh quan

Thi gian qua, Chính ph rt quan tâm đến vic phát trin nông nghip vi nhiu chính sách h tr, như: Nghị định số 210/2013/NĐ-CP, ngày 19/12/2013 v khuyến khích doanh nghip đu tư vào nông nghip, nông thôn; Nghị định số 55/2015/NĐ-CP, ngày 09/06/2015 v tín dng phc v phát trin nông nghip, nông thôn; Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg, ngày 25/10/2013 v khuyến khích phát trin hp tác, liên kết sn xut gn vi tiêu th nông sn, xây dng cánh đng ln... Song đến nay, các doanh nghip này không nhng không phát trin vn đang rt khó khăn.

Theo thng kê, s doanh nghip nông nghip ch chiếm khong 1% tng s doanh nghip trên c nước; ngun vn đu tư cho nông nghip ước tính cũng ch khong 6% trên tng vn đu tư ca c nn kinh tế.

Điu đáng bun là không ch èo ut v s lượng, mà cht lượng hot đng ca khi doanh nghip này cũng đáng lo ngi. Theo s liu thng kê ca Cc Qun lý Đăng ký Kinh doanh, B Kế hoch và Đu tư, thì nông nghip, lâm nghip và thy sn là ngành có s doanh nghip gii th, phá sn nhiu nht trong năm 2016, vi 505 doanh nghip (chiếm 4,05% tng s doanh nghip gii th phá sn ca c nước); tăng 107,1% so vi năm 2015.

Mt ch s quan trng khác cho thy, hot đng ca khi doanh nghip này không kh quan, đó là nông nghip, lâm nghip và thy sn cũng là 1 trong 3 ngành có t l doanh nghip thành lp mi và quay li hot đng gim so vi cùng kỳ năm 2015, ln lượt là 1.883 doanh nghip, gim 15,0% và 561 doanh nghip, gim 3,9%.

Doanh nghip vn than “khó”

Kết qu kho sát ca Vin Chính sách Phát trin Nông nghip nông thôn (IPSARP) công b tháng 12/2016 cho thy, v đt đai có đến 63% doanh nghip kêu là khó khăn, 46% kêu là rt khó khăn; v tín dng, có đến 70% doanh nghip kêu khó khăn khi tiếp cn. Các lĩnh vc khác, như: bo him cũng có đến 82,5% doanh nghip chưa tiếp cn được; Khoa hc công ngh, thì có 77% doanh nghip kêu là khó khăn trong vic tiếp cn các chính sách.


Doanh nghiệp nông nghiệp vẫn kêu khó về đất đai, tín dụng, bảo hiểm, khoa học - công nghệ...

Các chuyên gia cho rng, suy cho cùng, tt c nhng khó khăn mà các doanh nghip nông nghip đang gp phi, như: đt đai, thuế, vn… đu nm cơ chế, chính sách.

Phát biu trước báo chí, bà Thái Hương, Ch tch Tp đoàn TH Truemilk chia s rng, các chính sách ưu đãi cho doanh nghip nông nghip mc dù có, nhưng li khó tiếp cn.

“Chúng tôi được khen ngi nhiu, nhưng chính sách ưu đãi chưa h được hưởng”, bà Hương thng thn.

Còn ông Trn Mnh Báo, Ch tch HĐQT Tng Công ty Ging cây trng Thái Bình thì cho rng, các doanh nghip khi đu tư vào nông nghip có ri ro ln, li nhun ít, nhưng chính sách v thuế thu nhp doanh nghip li ging vi các doanh nghip kinh doanh trong các ngành siêu li nhun khác. Thêm vào đó, th tc hành chính phc tp, cùng vi tn sut thanh tra kim tra dày đc ca các cơ quan nhà nước cũng là nhng rào cn đi vi các doanh nghip tham gia vào lĩnh vc nông nghip.

G t đâu?

Tha nhn nhng hn chế ca chính sách thu hút doanh nghip đu tư vào nông nghip, ti Din đàn phát trin kinh tế nông thôn, ngày 16/12/2016, Phó Th tướng Vương Đình Hu khng đnh, ti đây s có nhiu quyết sách h tr phát trin doanh nghip nói chung, đc bit là doanh nghip trong lĩnh vc nông nghip, mà vn đ quan trng nht là tích t rung đt, n đnh quy hoch, to điu kin cho doanh nghip đu tư thun li.

Phó Th tướng bày t mong mun, các doanh nghip đã hot đng trong lĩnh vc nông nghip phát huy tinh thn dn dt, h tr hp tác xã, nông dân phát trin chui sn xut nông nghip hin đi, da trên các nghiên cu, sáng to ca các doanh nghip là thành viên ca Tng hi Nông nghip và Phát trin nông thôn Vit Nam. Khi hp tác xã phát trin, chính doanh nghip cũng được hưởng li, s to mi cho doanh nghip, giúp doanh nghip trong xây dng vùng nguyên liu, h tr c đu vào, đu ra

Trước đó, ti Din đàn "Phát trin doanh nghip nông nghip trong tiến trình tái cơ cu nông nghip gn vi xây dng nông thôn mi" ngày 08/09/2016, B trưởng B Nông nghip và Phát trin nông thôn Nguyn Xuân Cường cũng tha nhn rng, cn trin khai các gii pháp, như: c th hóa các ch trương, chính sách khuyến khích, thu hút đu tư tư nhân trong nước và nước ngoài tng lĩnh vc, chuyên ngành thành các nhim v c th, trin khai đến các đa phương.

Bên cnh đó, tp trung tháo g khó khăn, vướng mc, to điu kin thun li cho doanh nghip đu tư, nht là các doanh nghip liên kết sn xut vi nông dân theo chui giá tr, doanh nghip chế biến, sn xut ging, vt tư và các doanh nghip s dng nhiu lao đng nông thôn.

Còn ti Din đàn “Xây dng h sinh thái khi nghip và đi mi sáng to trong nông nghip”, ngày 27/12/2016, đi din cho cng đng doanh nghip, TS. Vũ Tiến Lc, Ch tch VCCI mong mun, Nhà nước cn giúp doanh nghip nông nghip có th tiếp cn được th trường; Cung cp được ngun nhân lc có cht lượng cao; Có mt cơ chế tài chính đ dn vn cho các doanh nghip khi nghip (qu đu tư mo him, nhà đu tư thiên thn…); Xây dng khung pháp lý cho khi nghip đ doanh nghip mnh dn đu tư vào nông nghip; Hoàn thin kết cu h tng nông thôn./.