Theo Cục Quản lý Đăng ký Kinh doanh, tháng 01/2016 cả nước có 4.872 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động. Cũng trong tháng 01/2016, c nước có thêm 8.320 doanh nghip thành lp mi vi s vn đăng ký là 59.283 t đng, tăng 21,2% v s doanh nghip và tăng 87,01% v s vn đăng ký so vi cùng kỳ.

So sánh vi các tháng đu năm trong nhng năm gn đây cho thy, s doanh nghip và s vn đăng ký thành lp mi có xu hướng ngày càng tăng và tháng 01/2016 là tháng đu năm có s doanh nghip thành lp mi và s vn đăng ký cao nht trong nhng 3 năm tr li đây (Biu đ).


Theo đó, t trng vn đăng ký bình quân trên mt doanh nghip trong tháng 01 cũng tăng 54,3% so vi cùng kỳ. S lao đng đăng ký ca các doanh nghip thành lp mi là 124,03 nghìn lao đng, tăng 19,8% so vi cùng kỳ.

Cũng trong tháng 01/2016, tt c các vùng lãnh th trong c nước đu có s doanh nghip mi tăng so vi cùng kỳ năm 2015. C th: Bc Trung B và Duyên hi min Trung có 1.266 doanh nghip, tăng 38,1%; tiếp đến là Đông Nam B có 3.376 doanh nghip, tăng 22,9%; Trung du và min núi phía Bc có 360 doanh nghip, tăng 22,4%; Đng bng sông Hng có 2.364 doanh nghip, tăng 15,9%; Tây Nguyên có 253 doanh nghip, tăng 13,4% và Đng bng sông Cu Long có 701 doanh nghip, tăng 8,5% (Biu đ 2).


Có th thy, vùng Đông Nam B và Đng bng sông Hng vn là hai khu vc đu tu kinh tế ca các nước khi tng s doanh nghip gia tăng ca hai khu vc này chiếm 69% tng s doanh nghip thành lp ca c nước.

Bên cnh đó, tháng 01/2016 cũng ghi nhn s gia tăng v doanh nghip thành lp mi ca mt s ngành, lĩnh vc so vi cùng kỳ năm ngoái, như: Y tế và hot đng tr giúp xã hi là 33 doanh nghip, tăng 106,3%; Kinh doanh bt đng sn là 178 doanh nghip, tăng 102,3%; Thông tin và truyn thông là 233 doanh nghip, tăng 51,3%; Sn xut phân phi đin, nước, ga là 62 doanh nghip, tăng 51,2%; Giáo dc và đào to là 185 doanh nghip tăng 43,4%... chiu ngược li, ch có duy nht lĩnh vc Ngh thut, vui chơi và gii trí là gim 18,9% so vi cùng kỳ năm 2015 (Biu đ 3).


Cc Qun lý Đăng ký Kinh doanh đánh giá, nhng kết qu kh quan trên cho thy, mt s gii pháp ca Chính ph, b, ngành và đa phương được ban hành đã phát huy tác dng và h tr khu vc doanh nghip phát trin,

Tuy nhiên, bên cnh nhng đim sáng trong bc tranh doanh nghip đu năm thì vn còn nhng “gam màu” ti, đó là s doanh nghip khó khăn buc phi tm ngng hot đng và phá sn có s gia tăng so vi cùng kỳ năm ngoái.

C th: Trong tháng 01/2016, s doanh nghip tm ngng ca c nước là 12.456 doanh nghip, tăng 27,5%; S doanh nghip hoàn tt th tc gii th là 1.338 doanh nghip, tăng 34,7% so vi cùng kỳ năm trước. Trong đó, phn ln là nhng doanh nghip có quy mô vn đăng ký nh dưới 10 t đng (Bng 1, Bng 2). Điu này cho thy rng, nhng doanh nghip có quy mô vn ln thường có sc đ kháng và hoch đnh chiến lược kinh doanh tt hơn./.