Bước vào thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, Sóc Sơn với xuất phát điểm rất thấp, chưa có xã nào đạt chuẩn nông thôn mới. Đến nay, huyện Sóc Sơn đã có bước phát triển khá toàn diện, diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc, hạ tầng được đầu tư đồng bộ, 100% đường trục chính, đường liên thôn được cứng hóa, bê tông, rải nhựa; 25/25 xã, đạt tỷ lệ 100% đều được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; thu nhập bình quân đầu người ước đạt 53,5 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo còn 1,06% theo chuẩn nghèo đa chiều; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế ước đạt 89,05%, huyện được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non đối với trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, hoàn thành phổ cập THCS mức độ 3, tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia 84,5%, tỷ lệ lao động có việc làm đạt 95,88%.

Hạ tầng giao thông huyện Sóc Sơn ngày càng phát triển

Cơ cấu sản xuất nông nghiệp dần chuyển đổi sang các loại cây trồng, vật nuôi có giá trị cao, một số địa phương đã hình thành được vùng sản xuất hàng hóa nông nghiệp tập trung, các hình thức tổ chức sản xuất nông nghiệp được quan tâm đổi mới theo hướng tăng cường liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm. Lĩnh vực văn hóa, giáo dục - đào tạo, y tế, an ninh trật tự đều đạt chuẩn, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Kết quả huy động nguồn lực trong 10 năm thực hiện xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Huyện đạt 4.391.295 triệu đồng, trong đó, vốn từ doanh nghiệp, Nhân dân và các nguồn xã hội hóa 1.286.444 triệu đồng, Nhân dân hiến hàng vài chục nghìn mét vuông đất. Sóc Sơn không có nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới.

Với mục tiêu đến năm 2025, Sóc Sơn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, Huyện sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân tự giác, tích cực tham gia xây dựng, duy trì đạt chuẩn nông thôn mới gắn với tiếp tục duy trì, thực hiện thường xuyên năm trật tự và văn minh đô thị, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đưa cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp tập trung. Vận động doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tích cực tham gia đóng góp xây dựng nông thôn mới.

Cùng với đó, sẽ củng cố và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới của Huyện và các xã, chú trọng vào các tiêu chí chưa bền vững, như: Môi trường, tổ chức sản xuất, thu nhập, các tiêu chí về cơ sở vật chất văn hóa, y tế, giáo dục, bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng hệ thống chính trị, tiếp cận phổ biến giáo dục pháp luật…; tăng cường nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới, huy động hiệu quả sự tham gia, đóng góp của nhân dân, doanh nghiệp. Tiếp tục huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

UBND TP. Hà Nội có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định, chỉ đạo huyện Sóc Sơn tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng tiêu chí về sản xuất và môi trường để đảm bảo tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới./.