Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 94/2014/NĐ-CP, ngày 17/10/2014 của Chính phủ quy định về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai.

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Nghị định số 94/2014/NĐ-CP đã góp phần hạn chế nhiều thiệt hại do tác động của thiên tai gây ra đối với nước ta trong thời gian qua. Tính đến ngày 20/8/2018, đã có 58/63 tỉnh, thành phố (tỉnh) ban hành Quyết định thành lập Quỹ, 6 tỉnh đang trình UBND tỉnh phê duyệt, đã có 45/58 tỉnh đã tiến hành thu Quỹ, tổng kinh phí đã thu được đến 20/8/2018 là 1.352 tỷ đồng.

Qua báo cáo của các địa phương, hiện nay 55/58 tỉnh cơ quan quản lý Quỹ theo hình thức kiêm nhiệm, sử dụng bộ máy của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (chủ yếu sử dụng bộ máy, nhân lực của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp tỉnh). Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định số 94/2014/NĐ-CP ở các địa phương đã bộc lộ không ít tồn tại, bất cập.

Về bộ máy quản lý Quỹ, chưa quy định rõ loại hình tổ chức và cơ cấu tổ chức bộ máy của Quỹ nên khó vận dụng các chính sách hiện hành để xây dựng tổ chức bộ máy và quy chế hoạt động của Quỹ. Do đó, không có cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước để đảm bảo cho nhiệm vụ này.

Về đối tượng đóng góp Quỹ, chưa có hướng dẫn cụ thể thời gian tối thiểu lao động làm việc trong các doanh nghiệp thì phải đóng Quỹ; việc xác định người lao động thất nghiệp hay đang có công việc làm thực tế rất khó khăn và bất cập; chưa phân định rõ giữa các đơn vị hoạch toán độc lập và đơn vị hoạch toán phụ thuộc, nên một số đơn vị như trong ngành điện, các công ty có công ty con đóng trên địa bàn, những công ty mẹ đóng tại địa phương khác đã không nộp Quỹ với lý do đơn vị hoạch toán phụ thuộc; địa chỉ làm việc của các doanh nghiệp, công ty thường thay đổi, nên việc phát hành thông báo thu Quỹ cũng gặp nhiều khó khăn.

Về nội dung thu - chi của Quỹ, cần bổ sung quy định về chế độ chi và nguồn kinh phí để chi cho hoạt động chi phí quản lý hành chính của cơ quan quản lý, điều hành Quỹ Phòng, chống thiên tai cấp tỉnh và cơ quan được UBND cấp huyện giao nhiệm vụ thực hiện công tác thu, nộp Quỹ Phòng, chống thiên tai trên địa bàn. Nội dung chi Quỹ còn hạn chế, chưa quy định cụ thể, rõ ràng nhất là quy định lại về việc trích nguồn thu Quỹ cho cấp xã để triển khai các hoạt động phòng, ngừa, ứng phó, cứu trợ và khắc phục hậu quả thiên tai có hiệu quả ở cấp cơ sở. Khâu tổng hợp hồ sơ quyết toán các khoản chi từ các địa phương chưa thống nhất do chưa có hướng dẫn về mẫu phiếu thu, mẫu kế hoạch thu chi, biểu mẫu báo cáo tài chính.

Xuất phát từ những vướng mắc, bất cập trên, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 94/2014/NĐ-CP cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn để hoạt động chỉ đạo, điều hành ứng phó với thiên tai được nhanh chóng, kịp thời và hiệu quả, nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản và bảo vệ thành quả phát triển kinh tế - xã hội bền vững của đất nước.

Theo đó, Bộ đề xuất điều chỉnh cơ quan quan quản lý Quỹ đặt tại Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cấp tỉnh; quy định trách nhiệm của Chủ tịch UBND cấp tỉnh hướng dẫn việc lập, phê duyệt, thông báo kế hoạch thu Quỹ đối với từng cơ quan, đơn vị có liên quan; các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm cung cấp báo cáo tài chính hàng năm cho cơ quan quản lý Quỹ./.