Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải - Trưởng Ban Chỉ đạo về đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) tại Phiên họp Ban Chỉ đạo lần thứ 7.

Theo thông báo kết luận, về xây dựng, hoàn chỉnh khung pháp lý về đầu tư PPP, Nghị định số 15/2015/NĐ-CP và Nghị định số 30/2015/NĐ-CP đã có hiệu lực.

Nhằm thúc đẩy mạnh mẽ mô hình PPP trong thời gian tới, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành khẩn trương hoàn thiện việc xây dựng và ban hành Thông tư hướng dẫn 2 Nghị định nêu trên đối với phạm vi quản lý của mình. Theo đó:

Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính khẩn trương ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn quản lý và sử dụng nguồn vốn vay ADB, AFD nhằm hỗ trợ chuẩn bị dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (Nguồn vốn PDF) trong tháng 7 này.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng các Thông tư Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 15/2015/NĐ-CP, ban hành trong tháng 9/2015; hướng dẫn lựa chọn dự án, đề xuất dự án và báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư, ban hành trong tháng 9 năm 2015; hướng dẫn lập hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án PPP; hướng dẫn lập hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ yêu cầu, hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất, ban hành trong tháng 10/2015.

Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng Thông tư hướng dẫn quy trình, thủ tục giải ngân và cơ chế quản lý phần vốn tham gia của Nhà nước (VGF) vào dự án PPP, ban hành trong tháng 10 năm 2015.

Các bộ: Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Y tế, Xây dựng, Thông tin và Truyền thông, Tài nguyên và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo… chủ động xây dựng các Thông tư hướng dẫn để thực hiện đối với các công trình, dự án trong lĩnh vực phụ trách trên cơ sở quy định khung của Nghị định về PPP; trong quá trình xây dựng Thông tư, các Bộ cần phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để đảm bảo thống nhất với các quy định chung, ban hành chậm nhất trong tháng 11/2015.

Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương phân công cơ quan chuyên môn trực thuộc hoặc đề xuất thành lập đơn vị chuyên trách trực thuộc làm đầu mối quản lý hoạt động PPP của ngành mình.

Về thực hiện dự án PPP và xác định dự án PPP tiên phong, Phó Thủ tướng yêu cầu người đứng đầu các Bộ, ngành và địa phương kiên định thực hiện các dự án PPP thuộc phạm vi quản lý của mình, không thụ động dựa vào ngân sách Trung ương hay trái phiếu Chính phủ để đầu tư kết cấu hạ tầng, theo đúng chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 51/NQ-CP ngày 02/07/2015; trong kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016-2020, ngân sách nhà nước ưu tiên bố trí cho các dự án đầu tư theo hình thức PPP.

Các bộ, ngành, địa phương chủ động phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất danh mục dự án PPP tiên phong; đồng thời lập kế hoạch cụ thể về nguồn vốn và cơ chế hỗ trợ (gồm nguồn vốn chuẩn bị đầu tư và vốn đầu tư thực hiện dự án) để thúc đẩy các dự án tiên phong, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 09/2015. /.