Theo báo cáo, trong tháng 01/2017, Tng công ty Đu tư và Kinh doanh vn nhà nước đã bán phn vn nhà nước không cn nm gi ti các doanh nghip khác vi giá tr s sách 6 t đng, thu v 6,4 t đng. Tuy nhiên, tháng 1/2017 c nước chưa thc hin sp xếp được doanh nghip nào.

Tháng 1/2017 cả nước chưa thực hiện sắp xếp được doanh nghiệp nào

V vic thm đnh và phê duyt phương án sp xếp, đi mi công ty nông, lâm nghip ca các b, đa phương, c nước có 49 đơn v gm: 43 đa phương, B Quc phòng, Tp đoàn Công nghip Cao su Vit Nam, 4 Tng công ty (Giy, Lâm nghip, Chè, Cà phê) có qun lý các nông, lâm trường, thuc đi tượng phi xây dng phương án sp xếp, đi mi theo quy đnh ti Ngh đnh s 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 ca Chính ph. Đến nay, vic thm đnh, phê duyt các phương án sp xếp, đi mi công ty nông, lâm nghip nêu trên đã cơ bn hoàn thành.

Ban Ch đo Đi mi và Phát trin doanh nghip cho biết, theo phương án sp xếp tng th ca các đơn v đã được thm đnh, trình Th tướng Chính ph phê duyt, tng din tích đt các công ty nông, lâm nghip thuc các đơn v này qun lý là 2.383.611,87 ha (tng din tích đt ca tt c các công ty nông, lâm nghip đang qun lý khong 2.389.812,70 ha); trong đó, s tiếp tc gi li đ sn xut kinh doanh 1.938.337,80 ha và giao v đa phương qun lý 452.055,37 ha.

Trin khai Ngh quyết s 35/NQ-CP, ngày 16/05/2016 ca Chính ph v h tr và phát trin doanh nghip đến năm 2020, t ngày 01/10/2016 đến hết ngày 18/01/2017, H thng tiếp nhn và tr li kiến ngh ca doanh nghip do Văn phòng Chính ph thiết lp, vn hành đã tiếp nhn được 203 kiến ngh ca doanh nghip.

Ngoài ra, Ban Ch đo Đi mi và Phát trin doanh nghip, Văn phòng Chính ph đã nhn theo đường công văn 66 kiến ngh. Hin đã chuyn ti các cơ quan chc năng đ xem xét, x lý và tr li, công khai trên H thng đ cng đng doanh nghip được biết. Đến nay đã có 154 kiến ngh được các cơ quan có thm quyn tr li./.

Năm 2016, c nước đã c phn hóa 52 doanh nghip nhà nước và 3 đơn v s nghip công lp. Đây là các doanh nghip thuc B Quc phòng, B Công Thương, B Nông nghip và Phát trin nông thôn, B Xây dng, B Giao thông vn ti, Tp đoàn Công nghip Cao su, Tng công ty Đu tư và Kinh doanh vn nhà nước, Tng công ty Lương thc min Nam và 17 đa phương. Ngoài ra, đã thc hin sp xếp theo các hình thc khác đi vi 12 doanh nghip (gii th 10 doanh nghip, phá sn 1 doanh nghip, bán 1 doanh nghip).