Theo đó, các đối tượng chịu tác động của Nghị định gồm:

- Quân nhân gồm: sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đang tại ngũ; hạ sĩ quan, binh sĩ đang tại ngũ.

- Công an nhân dân gồm: sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ và sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật đang công tác trong lực lượng công an nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong lực lượng công an nhân dân; học viên công an nhân dân hưởng sinh hoạt phí từ ngân sách nhà nước.

- Người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đang công tác tại Ban Cơ yếu Chính phủ; học viên cơ yếu hưởng sinh hoạt phí từ ngân sách nhà nước theo chế độ, chính sách như đối với học viên quân đội; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đang công tác tại tổ chức cơ yếu thuộc các bộ, ngành, địa phương.

Mục tiêu được Nghị định đặt ra là, từ ngày 15/10/2015, thực hiện bảo hiểm y tế đối với 100% người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đang công tác tại tổ chức cơ yếu thuộc các bộ, ngành, địa phương.

Từ ngày 15/10/2015 đến 31/12/2015, thực hiện bảo hiểm y tế đối với 15%; từ ngày 01/01/2016, thực hiện bảo hiểm y tế ít nhất 30% đối với các đối tượng quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu nêu trên (trừ người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đang công tác tại tổ chức cơ yếu thuộc các Bộ, ngành, địa phương).

Từ ngày 01/01/2018, tỷ lệ này được nâng lên là ít nhất 60%.

Hai năm sau đó, tức từ ngày 01/01/2020, thực hiện bảo hiểm y tế đối với 100% các đối tượng quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu tham gia bảo hiểm y tế nêu trên.

Nghị định cũng nêu rõ, mức đóng bảo hiểm y tế hằng tháng bằng 4,5% tiền lương tháng đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đang tại ngũ; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ và sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật đang công tác trong lực lượng công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đang công tác tại Ban Cơ yếu Chính phủ, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đang công tác tại tổ chức cơ yếu thuộc các Bộ, ngành, địa phương.

Mức đóng bảo hiểm y tế hằng tháng bằng 4,5% mức lương cơ sở đối với các đối tượng: Hạ sĩ quan, binh sĩ đang tại ngũ; hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong lực lượng công an nhân dân; học viên công an nhân dân hưởng sinh hoạt phí từ ngân sách nhà nước; học viên cơ yếu hưởng sinh hoạt phí từ ngân sách nhà nước theo chế độ, chính sách như đối với học viên quân đội.