Năm 2020, ngành Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã ghi được nhiều dấn ấn trong công tác phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tự nguyện. Diện bao phủ bảo hiểm xã hội được mở rộng với hơn 16,1 triệu người tham gia, đạt 32,6% lực lượng lao động trong độ tuổi.

Trong đó, số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện gần 1,1 triệu người, tăng 494 nghìn người, gần gấp đôi so với năm 2019. Con số này đạt khoảng 2,2% lực lượng lao động trong độ tuổi là nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, tăng gấp gần 5 lần so với năm 2015. Đồng thời, cả nước có gần 13,3 triệu người tham gia bảo hiểm tự nguyện (đạt khoảng 27% lực lượng lao động trong độ tuổi).

Cùng với đó, chỉ tiêu bao phủ bảo hiểm y tế tiếp tục có bước tăng trưởng ấn tượng với khoảng 88 triệu người tham gia, chiếm 90,85% dân số, vượt 0,15% chỉ tiêu Nghị quyết số 01 của Chính phủ, tăng 25,6% so với năm 2015. So với mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết số 21 của Bộ Chính trị vượt 10,85%.

Trong năm 2021, nhằm phấn đấu mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã có Công văn số 275/BHXH-TST gửi bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về khai thác, phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và chỉ tiêu phấn đấu cụ thể năm 2021.

Phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Ảnh: Internet.

Theo đó, để phấn đấu hoàn thành vượt chỉ tiêu phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo Nghị quyết số 28-NQ/TW và Nghị quyết số 20-NQ/TW, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam dự kiến giao chỉ tiêu phấn đấu khai thác, phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp năm 2021 cho bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Để triển khai hiệu quả, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam yêu cầu bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan báo cáo, tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương về chỉ tiêu phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đến cấp huyện, cấp xã và ban hành kế hoạch, chương trình, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện. Đồng thời, đề xuất ngân sách địa phương hỗ trợ thêm kinh phí cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình, người được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần đóng ngoài mức hỗ trợ theo quy định của Nhà nước.

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam cũng yêu cầu giám đốc bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố phân công, giao trách nhiệm cho từng cán bộ viên chức và người lao động xây dựng kế hoạch cụ thể hằng tuần, hằng tháng; bám sát địa bàn, đơn vị, đại lý thu để hướng dẫn, chỉ đạo, đôn đốc thực hiện. Trong đó, cần tập trung vào những giải pháp, như: Tích cực rà soát, đối chiếu dữ liệu từ cơ quan thuế, kế hoạch và đầu tư với dữ liệu đang quản lý để xác định người thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc để tuyên truyền, vận động, thanh tra, kiểm tra và yêu cầu người sử dụng lao động đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, phân loại đối tượng tiềm năng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện (theo độ tuổi, giới tính, công việc và thu nhập…), bảo hiểm y tế hộ gia đình theo địa bàn cấp xã. Trên cơ sở đó, phối hợp chặt chẽ với các ngành, các tổ chức, đại lý thu tuyên truyền, vận động phát triển người tham gia mới. Chú trọng vận động, đôn đốc người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình đến hạn phải đóng tiếp tục tham gia để duy trì bền vững. Đồng thời, kịp thời biểu dương, khen thưởng hoặc đề xuất Bảo hiểm Xã hội Việt Nam khen thưởng theo quy định đối với cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Đồng thời, giám đốc bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố bám sát chỉ đạo của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam và cấp ủy, chính quyền địa phương để triển khai thực hiện nhiệm vụ đạt hiệu quả, chịu trách nhiệm chính trước Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam về hoàn thành các chỉ tiêu phát triển.

Theo chỉ tiêu Bảo hiểm Xã hội Việt Nam giao, trong năm 2021, cả nước phấn đấu mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội với gần 15 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và hơn 1,7 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện; hơn 14,1 triệu người tham gia bảo hiểm thất nghiệp; hơn 88,4 triệu người tham gia bảo hiểm y tế. Trong đó, 3 địa phương đứng đầu cả nước về chỉ tiêu phấn đấu phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện lần lượt là: Nghệ An 100.257 người; TP. Hồ Chí Minh 94.366 người; Thanh Hóa 86.078 người./.