Theo ch đo ca Th tướng Chính ph, chuyn công ty lâm nghip Nhà nước nm gi 100% vn điu l thành công ty c phn, Nhà nước không gi c phn chi phi hoc không nm gi c phn đi vi Công ty trách nhim hu hn mt thành viên Lâm nghip Sóc Trăng.

U ban Nhân dân tnh Sóc Trăng thc hin vic sp xếp, đi mi công ty lâm nghip Nhà nước nm gi 100% vn điu l theo quy đnh ca pháp lut hin hành.

Đng thi rà soát, xác đnh nhu cu s dng đt phù hp vi nhim v ca công ty sau sp xếp và phù hp vi quy hoch s dng đt ca đa phương, cp giy chng nhn quyn s dng đt cho công ty. Ch đo công ty lâm nghip s dng đt đúng mc đích, khi thay đi mc đích s dng đt phi được cp có thm quyn phê duyt phù hp vi quy hoch được duyt ca tnh và quy đnh ca pháp lut.

U ban Nhân dân tnh Sóc Trăng xây dng phương án qun lý, s dng đt đai, qun lý bo v rng đi vi din tích đt bàn giao v đa phương; x lý dt đim các trường hp tranh chp, ln chiếm, s dng đt không đúng quy đnh ca Ngh đnh s118/2014/NĐ-CP, ngày 17/12/2014 ca Chính ph v sp xếp, đi mi và phát trin, nâng cao hiu qu hot đng ca công ty nông, lâm nghip và các quy đnh ca pháp lut v đt đai.

Theo Quyết đnh s 97/QĐ-BNN-QLDN, ngày 14/01/2015 ca B Nông nghip và Phát trin nông thôn, Công ty TNHH MTV Lâm nghip Sóc Trăng trc thuc Tng Công ty Lâm nghip Vit Nam được bàn giao v UBND tnh Sóc Trăng qun lý.

Công ty TNHH MTV Lâm nghip Sóc Trăng, gm: văn phòng Công ty và 4 phân trường trc thuc: Phân trường M Phước 1 ti xã M Thun (M Tú), Phân trường M Phước 2 ti xã M Phước (M Tú), Phân trường Phú Li ti xã H Đc Kin (Châu Thành) và Phân trường Thnh Tr ti xã Long Bình (th xã Ngã Năm). Tng din tích đt do Công ty TNHH MTV Lâm nghip Sóc Trăng qun lý và s dng hơn 4.096 ha rng tràm, keo, bch đàn, da nước và đt lung, hoang, mương thy li và đt chăn nuôi...