Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong tháng 01 đạt 10 tỷ đồng, tăng 40,9% so với cùng kỳ. Số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 01 là 104.062 lao động, giảm 16,1% so với cùng kỳ.

Tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong tháng 01/2017 là 204.919 tỷ đồng, bao gồm: tổng số vốn đăng ký của doanh nghiệp đăng ký thành lập mới là 90.283 tỷ đồng và tổng số vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp đang hoạt động là 114.636 tỷ đồng.

Một số vùng có số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng so với cùng kỳ năm 2016, bao gồm: Đông Nam Bộ có 3.895 doanh nghiệp, tăng 15,4%; Đồng bằng sông Hồng có 2.579 doanh nghiệp, tăng 9,1% và Đồng bằng Sông Cửu Long có 731 doanh nghiệp, tăng 4,3%. Ngược lại, Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung có 1.176 doanh nghiệp, giảm 7,1%; Tây Nguyên có 250 doanh nghiệp, giảm 1,2% và Trung du và miền núi phía Bắc có 359 doanh nghiệp, giảm 0,3%.

Theo lĩnh vực hoạt động, tỷ lệ doanh nghiệp thành lập mới giảm ở 02 ngành nghề so với cùng kỳ năm 2016, đó là: Hoạt động dịch vụ khác đăng ký 66 doanh nghiệp, giảm 18,5% và Dịch vụ lưu trú và ăn uống đăng ký 453 doanh nghiệp, giảm 4,8%. Các ngành nghề còn lại đều có số doanh nghiệp thành lập mới tăng so với cùng kỳ năm trước (Biểu đồ 1).

Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong tháng 01/2017 là 5.564 doanh nghiệp, tăng 14,2% so với cùng kỳ năm trước. So sánh số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động của tháng đầu năm trong những năm gần đây tại qua các năm, thì số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động ngày càng gia tăng và tháng 01/2017 có số doanh nghiệp quay trở lại cao nhất (Biểu đồ 2).

Trong tháng 1/2017, số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn của cả nước là 6.822 doanh nghiệp, tăng 31,7% so với cùng kỳ năm trước; Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể của cả nước là 6.467 doanh nghiệp, giảm 11,1%.

Nhìn chung, tình hình doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể đã có sự cải thiện rõ rệt so với cùng kỳ năm 2016, có thể thấy bên cạnh nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp thì các bộ, ngành, cũng như Chính phủ đã đưa ra những giải pháp kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Về tình hình doanh nghiệp giải thể, trong tháng 01/2017, cả nước có 1.583 doanh nghiệp giải thể, tăng 18,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, phần lớn là những doanh nghiệp có quy mô vốn đăng ký nhỏ dưới 10 tỷ đồng là 1.460 doanh nghiệp, chiếm tỷ lệ 92,2% trên tổng số doanh nghiệp giải thể của cả nước trong tháng 01/2017 và tăng 16,3% so với cùng kỳ năm 2016 (năm 2016 tỷ lệ này là 93,8% với 1.255 doanh nghiệp) (Bảng).

Phân theo lĩnh vực hoạt động, trong tháng 01/2017, một số ngành, lĩnh vực có tình hình doanh nghiệp giải thể giảm so với cùng kỳ năm trước, bao gồm: Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội có 5 doanh nghiệp, giảm 54,5%; Khoa học, công nghệ; dịch vụ, tư vấn; quảng cáo và chuyên môn khác có 57 doanh nghiệp, giảm 13,6%; Thông tin và truyền thông có 50 doanh nghiệp, giảm 5,7%; Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản có 84 doanh nghiệp, giảm 4,5%; Giáo dục và đào tạo có 27 doanh nghiệp, giảm 3,6% và Dịch vụ lưu trú và ăn uống có 84 doanh nghiệp, giảm 2,3%. Các ngành, lĩnh vực còn lại đều có số doanh nghiệp giải thể tăng so với cùng kỳ năm 2016; riêng lĩnh vực Sản xuất phân phối, điện, nước, ga có lượng doanh nghiệp không thay đổi so với cùng kỳ năm 2016 (Biểu đồ 3)./.