Tuy nhiên, tính chung 9 tháng đu năm 2016, thì s lượng doanh nghip vn tiếp tc tăng. C th: có thêm 81.451 doanh nghip thành lp mi vi s vn đăng ký là 629.094 t đng, tăng 19,2% v s doanh nghip và tăng 49,5% v s vn đăng ký so vi cùng kỳ năm 2015 (So sánh 2015/2014: doanh nghip tăng 28,5%; vn tăng 31,4%).

Tng s vn đăng ký b sung vào nn kinh tế trong 9 tháng đu năm 2016 là 1.789.514 t đng, bao gm: tng s vn đăng ký ca doanh nghip đăng ký thành lp mi là 629.094 t đng và tng s vn đăng ký tăng thêm ca các doanh nghip thay đi tăng vn là 1.160.420 t đng.

T trng vn đăng ký bình quân trên mt doanh nghip trong 9 tháng đu năm 2016 đt 7,7 t đng, tăng 25,4% so vi cùng kỳ năm 2015. S lao đng đăng ký ca các doanh nghip thành lp mi trong 9 tháng đu năm 2016 là 928,7 nghìn lao đng, gim 7,1% so vi cùng kỳ năm trước.

Thng kê theo quý cho thy, s doanh nghip đăng ký thành lp mi trong Quý III/2016 là 26.950 doanh nghip vi s vn đăng ký là 216.317 t đng, gim 12,3% v s doanh nghip và gim 10,5% v s vn đăng ký so vi Quý II/2016; so vi Quý I/2016, tăng 13,4% v s doanh nghip và tăng 16,3% v s vn đăng ký; so vi cùng kỳ năm 2015, tăng 17,5% v s doanh nghip và tăng 56,1% v s vn đăng ký.

Theo vùng lãnh th, s doanh nghip đăng ký thành lp mi các vùng đu tăng so vi cùng kỳ năm 2015, bao gm: vùng Bc Trung B và Duyên hi min Trung có 11.261 doanh nghip vi t l tăng nhiu nht là 24,8%; tiếp đến là Đng bng sông Hng có 24.408 doanh nghip, tăng 20,8%; Đông Nam B có 34.996 doanh nghip, tăng 18,4%; Tây Nguyên có 1.935 doanh nghip, tăng 17,3%; Trung du và min núi phía Bc có 3.073 doanh nghip, tăng 16,8% và Đng bng sông Cu Long có 5.778 doanh nghip, tăng 9,6%.

Theo lĩnh vc hot đng, doanh nghip thành lp mi cũng tăng hu hết các ngành ngh so vi cùng kỳ năm 2015. C th: Kinh doanh bt đng sn đăng ký 2.160 doanh nghip, tăng 99,1%; Y tế và hot đng tr giúp xã hi đăng ký 377 doanh nghip, tăng 68,3%; Giáo dc và đào to đăng ký 2.001 doanh nghip, tăng 44,9%; Hot đng dch v khác đăng ký 766 doanh nghip, tăng 40,3%; Khoa hc, công ngh; dch v tư vn, thiết kế; qung cáo và chuyên môn khác đăng ký 6.276 doanh nghip, tăng 28,9%... chiu ngược li, lĩnh vc Ngh thut, vui chơi và gii trí đăng ký 1.017 doanh nghip, gim 32,6% và Nông nghip, lâm nghip và thy sn đăng ký 1.342 doanh nghip, gim 8,5%.

Trong 9 tháng đu năm 2016, mt s ngành, lĩnh vc thu hút nhiu s lao đng gia nhp th trường, gm có: Công nghip chế biến, chế to là 426.802 lao đng; Bán buôn, bán l, sa cha ô tô, xe máy là 170.012 lao đng; Xây dng là 85.192 lao đng; Vn ti kho bãi vi 39.678 lao đng...

S doanh nghip quay tr li hot đng trong 9 tháng đu năm 2016 cũng tăng 59,6% so vi cùng kỳ năm trước. C th: Ngh thut, vui chơi và gii trí có 198 doanh nghip, tăng 100,0%; Giáo dc và đào to có 340 doanh nghiêp, tăng 82,8%; Nông nghip, lâm nghip và thy sn có 430 doanh nghip, tăng 79,9%; Dch v lưu trú và ăn ung có 1.073 doanh nghip, tăng 79,4%; Công nghip chế biến, chế to có 2.776 doanh nghip, tăng 67,7%; Khoa hc, công ngh; dch v tư vn, thiết kế; qung cáo và chuyên môn khác có 1.047 doanh nghip, tăng 61,3%...

V s doanh nghip tm ngng hot đng, trong 9 tháng đu năm 2016 có 16.294 doanh nghip đăng ký tm ngng kinh doanh có thi hn, tăng 31,0% so vi cùng kỳ năm trước và có 28.803 doanh nghip tm ngng hot đng không đăng ký hoc ch gii th, gim 18,1% so vi cùng kỳ năm trước.

Thng kê cho thy, s lượng doanh nghip tm ngng hot đng không đăng ký hoc ch gii th phn ln là nhng doanh nghip có quy mô vn đăng ký dưới 10 t đng chiếm 92,6% trên tng s doanh nghip tm ngng hot đng không đăng ký hoc ch gii th. So sánh vi cùng kỳ ca năm 2015 thì s doanh nghip tm ngng hot đng có quy mô vn đăng ký dưới 10 t gim 19,4% (Bng 1).


V s doanh nghip gii th, trong 9 tháng đu năm 2016 ca c nước là 8.365 doanh nghip, tăng 20,2% so vi cùng kỳ năm trước (So sánh 2015/2014: doanh nghip gii th gim 0,9%).

Thng kê theo quý, s doanh nghip gii th trong Quý III/2016 là 2.858 doanh nghip, tăng 10,4% so vi Quý II/2016; so vi Quý I/2016, gim 2,1% và so vi cùng kỳ năm 2015, tăng 26,8% (Biu đ 2).

Theo lĩnh vc hot đng, trong 9 tháng đu năm 2016 cho thy, mt s ngành có s doanh nghip gii th tăng so vi cùng kỳ năm 2015. Các ngành còn li có s doanh nghip gii th gim so vi cùng kỳ năm trước, bao gm: Khoa hc, công ngh; dch v tư vn, thiết kế; qung cáo và chuyên môn khác; Nông nghip, lâm nghip và thy sn; Thông tin và truyn thông và Sn xut, phân phi đin, nước, ga (Biu đ 3).